Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Omfordeling og genbosætning: Medlemsstater skal bygge videre på de positive resultater

Bruxelles, den 8. februar 2017

Kommissionen har i dag vedtaget den 9. statusrapport om EU's nødomfordelings- og genbosætningsordninger. Heri gør den status over de foranstaltninger, der er truffet siden den 8. december 2016.

Medlemsstaterne har i løbet af rapporteringsperioden øget antallet af genbosætninger og har dermed givet 13 968 personer en lovlig og sikker udvej. Hvad angår omfordeling er den positive udvikling også fortsat med yderligere 3 813 omfordelinger i rapporteringsperioden. Det højeste antal hidtil (1 926) blev gennemført i december. Det samlede antal er nu på 11 966. Medlemsstaterne skal dog stadig gøre mere for at holde momentum og nå de månedlige mål, som Kommissionen har opstillet på 1 000 omfordelinger fra Italien og 2 000 fra Grækenland.

Kommissær Dimitris Avramopoulos med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab udtaler: "I de forgangne måneder har vi set fremskridt med både omfordelinger og genbosætninger. Hvis vi skal kunne hjælpe både de EU-medlemsstater, der ligger i første linje, og EU's nabolande med de udfordringer, de står over for, skal vi dog stadig gøre langt mere og hurtigere. Det er muligt at omfordele de personer i Italien og Grækenland, som kan komme i betragtning, men det kræver politisk vilje og vedholdenhed fra alle medlemsstaters side.

Omfordeling

3 813 ekstra personer er blevet omfordelt i rapporteringsperioden, hvilket bringer det samlede antal omfordelte personer op på 11 966 (8 766 fra Grækenland og 3 200 fra Italien). I december blev der med 1 926 omfordelte personer sat ny rekord for både Italien og Grækenland (764 fra Italien og 1 162 fra Grækenland), og i januar blev 1 682 personer omfordelt (551 fra Italien og 1 131 fra Grækenland). I december 2016 opfordrede Kommissionen de enkelte medlemsstater til at øge deres indsats for at opfylde målet om 1 000 omfordelinger pr. måned fra Italien og 2 000 fra Grækenland. De medlemsstater og associerede lande, der allerede deltager aktivt i omfordelingsordningen, reagerede positivt på Kommissionens opfordring og meddelte deres månedlige tilsagn. Finland er f.eks. tæt på at opfylde sine mål for omfordelinger fra Grækenland (560 ud af 1 299 er indtil videre omfordelt) og fra Italien (359 ud af 779). Andre medlemsstater, især dem som slet ikke er begyndt at modtage omfordelte personer, må dog virkelig gøre en større indsats for at påtage sig yderligere forpligtelser og indfri deres løfter.

De gentagne opfordringer fra stats- og regeringscheferne for EU's medlemsstater om hurtigere og løbende at få gennemført flere omfordelinger skal nødvendigvis følges op af en reel indsats fra de relevante nationale myndigheders side. Medlemsstaterne bør bygge videre på de resultater, de allerede har opnået, og sikre, at de fortsat forpligter sig til og hver måned reelt genbosætter det planlagte antal, således at de lever op til deres forpligtelser og udviser solidaritet i praksis. Kommissionen vil følge situationen nøje og fremlægge den næste rapport i marts 2017.

Genbosætning

Medlemsstaterne har skaffet sikre og lovlige måder, hvorpå mennesker med behov for international beskyttelse kan komme til Europa. Det betyder, at der hidtil er 13 968 ud af de planlagte 22 504 genbosætninger, der er blevet gennemført som led i EU's genbosætningsordning fra juli 2015. Siden den foregående rapport er 913 personer blevet genbosat hovedsagelig fra Tyrkiet, Jordan og Libanon. Der er foretaget genbosætninger til 21 genbosætningslande (Belgien, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Island, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Nederlandene, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig). Det Forenede Kongerige, Finland, Nederlandene og Sverige samt de associerede lande Island, Liechtenstein og Schweiz har allerede efterlevet deres tilsagn fuldt ud.

Der har været et stigende antal genbosætninger fra Tyrkiet i henhold til erklæringen fra EU og Tyrkiet (som er medregnet i det samlede antal genbosætninger), og det skrider godt fremad med at forberede de næste genbosætninger. Siden den 4. april 2016 er 3 098 syrere blevet genbosat fra Tyrkiet til EU, herunder 487 i oktober. De tyrkiske myndigheder har som lovet gjort mere for at skaffe lister over flere personer, som ville kunne genbosættes. Medlemsstaterne bør stræbe efter at opfylde deres genbosætningsforpligtelser, herunder som led i gennemførelsen af EU's og Tyrkiets erklæring.

Baggrund

Den midlertidige nødomfordelingsordning blev fastlagt ved to rådsafgørelser i september 2015, hvorved medlemsstaterne forpligtede sig til at omfordele personer med behov for international beskyttelse fra Italien og Grækenland. Afgørelserne om omfordeling vedrører forpligtelsen til at omfordele 98 255 personer som følge af, at Rådet den 29. september 2016 vedtog en ændring til Rådets anden afgørelse om omfordeling. Ændringen havde til formål at frigøre 54 000 pladser, der endnu ikke var fordelt, således at syrere kan få lovlig adgang fra Tyrkiet til EU.

Den 8. juni 2015 vedtog Kommissionen et forslag om en EU-genbosætningsordning, der blev efterfulgt af en aftale mellem medlemsstaterne den 20. juli 2015 om at genbosætte 22 504 personer med et klart behov for international beskyttelse.

Det Europæiske Råds møde den 7. marts 2016 efterlyste man en hurtigere gennemførelse af omfordelingerne for at lette den humanitære situation i Grækenland. Det Europæiske Råd opfordrede i sine konklusioner af 20. og 21. oktober igen til yderligere handling for at fremskynde gennemførelsen af omfordelings- og genbosætningsordningerne i lyset af det akutte behov for støtte til Grækenland og Italien. Det Europæiske Råd godkendte på sit møde den 15. december den fælles handlingsplan om gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet, som indeholdt et omfordelingsmål for Grækenland på 2 000 overførsler om måneden. Det opfordrede også igen til, at medlemsstaterne intensiverer deres bestræbelser på at fremskynde omfordelingen, især af uledsagede mindreårige, og de gældende genbosætningsordninger.

Det fremgår af erklæringen af 18. marts 2016 fra EU og Tyrkiet, at for hver syrer, der sendes tilbage til Tyrkiet fra de græske øer, vil en anden syrer fra Tyrkiet blive genbosat i EU. Dette princip gælder fra og med den 4. april 2016. Der gives prioritet til migranter, som ikke tidligere er indrejst eller har forsøgt at indrejse ulovligt i EU.

Den 13. juli 2016 foreslog Kommissionen en permanent EU-genbosætningsramme for at fastsætte et fælles sæt standardprocedurer for udvælgelsen af de personer, der kan blive genbosat, og en fælles beskyttelsesstatus for personer, der genbosættes i EU, samt at gøre den europæiske genbosætningsindsats mere fokuseret fremover.

Den 16. marts 2016 vedtog Kommissionen den første rapport om omfordeling og genbosætning. Den anden, tredje, fjerde, femte, sjette, syvende og ottende rapport blev vedtaget henholdsvis den 12. april, 18. maj, 15. juni,13. juli, 28. september, 9. november og 8. december 2016.

Yderligere oplysninger

Meddelelse: Niende rapport om omfordeling og genbosætning

Bilag 1: Omfordelinger fra Grækenland

Bilag 2: Omfordelinger fra Italien

Bilag 3: Status over genbosætninger

FAKTABLAD: Relocation and Resettlement

FAKTABLAD: Managing the refugee crisis: EU financial support to Greece

Den europæiske dagsorden for migration

Rådets afgørelse om omfordeling af 40 000 personer fra Italien og Grækenland

Rådets afgørelse om omfordeling af 120 000 personer fra Italien og Grækenland

Rådets afgørelse (EU) 2016/1754 af 29. september 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2015/1601 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

Rådets konklusioner om genbosætning af 20 000 personer, der har behov for international beskyttelse

Erklæringen fra EU og Tyrkiet af 18. marts 2016

IP/17/218

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar