Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Преместване и презаселване: Държавите членки трябва да продължат с обнадеждаващите резултати

Брюксел, 8 февруари 2017 r.

Днес Комисията прие своя девети доклад за напредъка относно схемите на ЕС за спешно преместване и презаселване, в който прави оценка на действията, предприети от 8 декември 2016 г. досега.

През обхванатия от доклада период държавите членки продължиха да увеличават усилията си по отношение на презаселването, като досега са осигурили безопасни и законни канали за достигане до Европа на 13 968 души. Цялостната положителна тенденция при преместването също се запази, като през отчетния период са осъществени още 3 813 премествания, а през декември беше отбелязан най-високият досега брой премествания за един месец — 1 926. Общият брой на преместванията вече e 11 966. Същевременно обаче все така актуална е нуждата от допълнителни усилия от страна на държавите членки за стабилизиране на осъществения напредък и за постигане на целите, поставени от Комисията, а именно извършването всеки месец на 1 000 премествания от Италия и 2 000 премествания от Гърция.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „През последните месеци отбелязахме напредък по отношение както на преместването, така и на презаселването. За да бъдат обаче адекватни нашите усилия на мащаба на предизвикателството както в държавите членки, разположени на първа линия, така и в съседните на ЕС държави, е необходимо да се направи още и да се действа бързо. Преместването на всички отговарящи на изискванията от Италия и Гърция е възможно, но изисква политическа воля, ангажираност и постоянство от всички държави членки.“

Преместване

През отчетния период са били преместени още 3 813 лица, с което общият им брой възлиза на 11 966 (8 766 от Гърция и 3 200 от Италия). През декември беше достигнат нов рекорден брой премествания от Италия и Гърция, а именно 1 926 преместени лица (764 от Италия и 1 162 от Гърция), а през януари бяха преместени 1 682 лица (551 от Италия и 1 131 от Гърция). През декември 2016 г. Комисията призова отделните държави членки да увеличат усилията си за постигане на целите за преместване на 1 000 души на месец от Италия и 2 000 от Гърция. Държавите членки и асоциираните страни, които вече активно участват в схемата за преместване, реагираха положително на призива на Комисията и представиха планираните си ангажименти на месечна основа. Финландия например се движи с добри темпове към изпълнение на задълженията си за преместване на лица от Гърция (до момента са преместени 560 от общо 1 299 души) и от Италия (359 от общо 779 души). Все така са необходими обаче значително по-големи ангажименти и резултати от страна на други държави членки, по-специално от онези, които все още изобщо не са започнали да извършват премествания.

Неколкократните призиви за преместване с ускорен и стабилен темп от Гърция и Италия, отправени от държавните и правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС, трябва да бъдат последвани от решителни действия от страна на компетентните национални служби. В изпълнение на своите правни задължения и като демонстрират солидарност на практика, държавите членки следва да увеличат постигнатите досега резултати, а така също и да поемат ангажимент и да извършват премествания всеки месец със стабилни темпове и съобразно квотата си. Комисията ще продължи да следи отблизо положението и ще представи следващия си доклад през март 2017 г.

Презаселване

Държавите членки продължиха да предоставят безопасни и законни канали за достигане до Европа за хората, нуждаещи се от международна закрила, като до момента са презаселени 13 968 души от договорените 22 504 души в рамките на схемата на ЕС за презаселване от юли 2015 г. От предишния доклад досега са били презаселени 913 души основно от Турция, Йордания и Ливан. Осъществено е презаселване в 21 държави (Австрия, Белгия, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Нидерландия, Норвегия, Обединеното кралство, Португалия, Финландия, Франция, Чешката република, Швеция и Швейцария). Швеция, Обединеното кралство, Финландия и Нидерландия, както и асоциираните държави Швейцария, Лихтенщайн и Исландия вече са изпълнили своите ангажименти.

Броят на презаселените лица от Турция по силата на Изявлението ЕС—Турция, включен в общия брой презаселвания, продължи да нараства, като държавите членки напредват с подготовката на нови операции по презаселване. От 4 април 2016 г. досега 3 098 сирийци са презаселени от Турция към ЕС, включително 487 от предишния доклад насам. Турските власти изпълняват обещанието си да положат повече усилия, за да предоставят по-големи списъци с кандидати за презаселване. Държавите членки следва да продължат да изпълняват поетите ангажименти за презаселване, включително като част от изпълнението на Изявлението ЕС—Турция.

Контекст

Временната схема за спешно преместване беше създадена с две решения на Съвета през септември 2015 г., с които държавите членки поеха ангажимент за преместването от Италия и Гърция на лица, нуждаещи се от международна закрила. Решенията относно преместването се отнасят до ангажимента за преместване на 98 255 души, след като на 29 септември Съветът прие изменение на 2-роторешение на Съвета относно преместването, съгласно което 54 000 неразпределени още места се определят за целите на законно приемане в ЕС на сирийци от Турция.

На 8 юни 2015 г. Комисията прие предложение за европейска схема за презаселване, което беше последвано от споразумение между държавите членки на 20 юли за презаселването на 22 504 души, очевидно нуждаещи се от международна закрила.

На заседанието си на 7 март 2016 г. Европейският съвет призова преместването да бъде ускорено, за да се облекчи тежката хуманитарна ситуация в Гърция. В заключенията си от 20 и 21 октомври Европейският съвет отново призова за по-нататъшни действия, за да се ускори прилагането на схемите за преместване и презаселване с оглед на спешната необходимост от осигуряване на подкрепа за Гърция и Италия. На 15 декември Европейският съвет одобри Съвместния план за действие относно изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция, който включва целта за преместване от Гърция на 2 000 лица месечно и повтори призива за допълнително увеличаване на усилията за ускоряване на преместването, по-специално във връзка с непридружените ненавършили пълнолетие лица и съществуващите схеми за презаселване.

В Изявлението ЕС—Турция от 18 март 2016 г. се предвижда, че за всеки сириец, върнат в Турция от гръцките острови, друг сириец ще бъде презаселен от Турция в ЕС. Този принцип се прилага, считано от 4 април 2016 г. Отрежда се приоритет на мигрантите, които преди това не са влизали или правили опит да влязат в ЕС незаконно.

На 13 юли 2016 г. Комисията предложи постоянна рамка на ЕС за презаселване, с която да се установи общ набор от стандартни процедури за подбор на кандидати за презаселване и общ статут на закрила за лицата, презаселени в ЕС, така че в бъдеще европейските действия във връзка с презаселването да се рационализират и насочат по-ефективно.

През 2016 г. Комисията прие първия си доклад относно преместването и презаселването. Вторият, третият, четвъртият, петият, шестият, седмият и осмият доклад бяха приети съответно на 12 април, 18 май, 15 юни, 13 юли, 28 септември, 9 ноември и 8 декември 2016 г.

За повече информация

Съобщение: Девети доклад относно преместването и презаселването

Приложение 1: Премествания от Гърция

Приложение 2: Премествания от Италия

Приложение 3: Презаселване — актуално състояние

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Преместване и презаселване

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Управление на бежанската криза: Финансова помощ на ЕС за Гърция

Европейска програма за миграцията

Решение на Съвета за преместване на 40 000 лица от Италия и Гърция

Решение на Съвета за преместване на 120 000 лица от Италия и Гърция

Решение (ЕС) 2016/1754 на Съвета от 29 септември 2016 г. за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

Заключения на Съвета относно презаселването на 20 000 лица, нуждаещи се от международна закрила

Изявление ЕС—Турция от 18 март 2016 г.

IP/17/218

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar