Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen agerar för att bevara rättsstatsprincipen i Polen

Bryssel den 26 juli 2017

EU-kommissionen agerar i dag för att skydda rättsstatsprincipen i Polen.

Kommissionen redogör för sin djupa oro över den planerade reformen av rättsväsendet i Polen i en rekommendation om rättstatsprincipen riktad till de polska myndigheterna. Enligt kommissionens bedömning ökar denna reform det systematiska hot mot rättsstatsprincipen i Polen som redan konstaterats inom ramen för det förfarande gällande rättsstatsprincipen som kommissionen inledde i januari 2016. Kommissionen uppmanar de polska myndigheterna att lösa dessa problem inom en månad. Kommissionen uppmanar särskilt de polska myndigheterna att inte vidta några åtgärder för att avskeda domare i den högsta domstolen eller tvinga dem att gå i pension. Om en sådan åtgärd vidtas är kommissionen redo att omedelbart inleda förfarandet i artikel 7.1[1] – en formell varning från EU som kan utfärdas av fyra femtedelar av medlemsstaterna i ministerrådet.

Kommissionen har också beslutat att inleda ett överträdelseförfarande mot Polen för överträdelse av EU-rätten. Kommissionskollegiet kommer omedelbart att sända en formell underrättelse när lagen om organisation av de ordinära domstolarna offentliggörs.

Kommissionen erinrar samtidigt om sitt erbjudande att fortsätta en konstruktiv dialog med den polska regeringen.

– Kommissionen är fast besluten att försvara rättstatsprincipen i alla medlemsstater såsom en grundläggande princip på vilken vår europeiska union vilar. Ett oberoende rättsväsende är en nödvändig förutsättning för medlemskap i vår union. EU kan därför inte acceptera ett system som gör det möjligt att godtyckligt avskeda domare. Oberoende domstolar är grunden för ömsesidigt förtroende mellan våra medlemsstater och våra rättsväsenden. Om den polska regeringen undergräver rättsväsendets oberoende och rättsstatsprincipen i Polen har vi inget annat val än att inleda förfarandet i artikel 7, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

– Våra rekommendationer till de polska myndigheterna är tydliga. Det är dags att återställa konstitutionsdomstolens oberoende och att antingen dra tillbaka lagarna om reform av rättsväsendet eller göra dem förenliga med Polens konstitution och europeiska normer för ett oberoende rättsväsende. De polska domstolarna är liksom alla medlemsstaters domstolar skyldiga att säkerställa ett effektivt domstolsskydd vid överträdelser av EU-rätten och då agera som ”unionens domare” och uppfylla kraven för ett oberoende domstolsväsende i enlighet med fördraget och stadgan om de grundläggande rättigheterna. Vi vill lösa dessa frågor tillsammans på ett konstruktivt sätt. Kommissionen är fortfarande öppen för dialog med de polska myndigheterna, och vi välkomnar alla åtgärder för att ändra dessa lagar i enlighet med våra rekommendationer, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

1. Rekommendation om rättsstatsprincipen

Den rekommendation om rättsstatsprincipen som antas i dag kompletterar två tidigare rekommendationer antagna den 27 juli och den 21 december 2016. Rekommendationen gäller avsaknad av en oberoende och legitim konstitutionell prövning i Polen. Till dags dato har de polska myndigheterna fortfarande inte beaktat de farhågor som togs upp i de två första rekommendationerna. De polska myndigheterna har nu dessutom vidtagit ytterligare åtgärder som ökar farhågorna angående rättsväsendets oberoende och avsevärt ökar det systematiska hotet mot rättsstatsprincipen i Polen.

Den rekommendation om rättstatsprincipen som kommissionen i dag sänder till Polen gäller fyra nya lagar som nu har antagits av Polens parlament och som enligt kommissionens bedömning kommer att öka det systematiska hotet mot rättstatsprincipen: lagen om den högsta domstolen, lagen om det nationella rådet för domstolsväsendet (mot vilka Polens president lade in sitt veto den 24 juli), lagen om organisation av de ordinarie domstolarna (undertecknad av Polens president den 25 juli, men ännu inte offentliggjord och i kraft) samt lagen om den nationella domar- och åklagarutbildningen (offentliggjord och i kraft sedan den 13 juli). Dessa lagar kommer i deras nuvarande form att strukturellt undergräva domstolsväsendets oberoende i Polen och får omedelbara och ytterst negativa konsekvenser för domstolsväsendets oberoende funktionssätt.

Avskedandet av domarna i den högsta domstolen kommer att allvarligt förvärra det systematiska hotet mot rättstatsprincipen. Kommissionen uppmanar därför de polska myndigheterna att inte vidta några åtgärder för att avskeda domare i den högsta domstolen eller tvinga dem att gå i pension. Om de polska myndigheterna vidtar sådana åtgärder är dock kommissionen redo att omedelbart inleda det förfarande som fastställs i artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen.

Mot bakgrund av rekommendationerna om rättsstatsprincipen uppmanar kommissionen den polska regeringen att inom en månad lösa de problem som beskrivits och underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits.

2. Överträdelseförfarande på grundval av EU-rätten

Kommissionskollegiet beslutade också att förbereda ett överträdelseförfarande om eventuell överträdelse av EU-rätten. Kommissionen är redo att sända en formell underrättelse angående lagen om de ordinarie domstolarna så snart den officiellt har offentliggjorts. Kommissionens huvudsakliga rättsliga farhåga med denna lag gäller diskriminering på grund av kön eftersom det införs skilda pensionsåldrar för kvinnliga domare (60 år) och manliga domare (65 år). Detta strider mot artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och mot direktiv 2006/54 om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet. I den formella underrättelsen tar kommissionen också upp att det faktum att justitieministern ges egen befogenhet att förlänga mandattiden för domare som uppnått pensionsålder samt att avskeda och utnämna ordföranden i domstolar med största sannolikhet kommer att undergräva de polska domstolarnas oberoende (se artikel 19.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) i kombination med artikel 47 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna).

Nästa steg

I kommissionens rekommendation uppmanas den polska regeringen att lösa problemen inom en månad och att underrätta kommissionen om nästa steg i detta avseende. Kommissionen är redo att fortsätta en konstruktiv dialog med den polska regeringen. När det gäller överträdelseförfarandet kommer kommissionen att sända den formella underrättelsen när lagen om de ordinära domstolarna offentliggörs.

Bakgrund

Rättsstatsprincipen är ett av de gemensamma värden på vilka Europeiska unionen vilar. Principen stadgas i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. Enligt fördragen ansvarar EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och rådet för att garantera respekten för rättsstatsprincipen såsom ett av de grundläggande värdena för vår union och för att se till att EU:s lagstiftning, värden och principer respekteras. Med anledning av händelserna i Polen inledde EU-kommissionen i januari 2016 en öppen dialog med den polska regeringen inom den s.k. ramen för rättsstatsprincipen. Ramen infördes av kommissionen den 11 mars 2014 och består av tre etapper (se diagram i bilaga 1). Hela processen grundas på en fortlöpande dialog mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten. Kommissionen ger Europaparlamentet och rådet regelbundna och detaljerade rapporter i frågan.

Europaparlamentet har hela tiden delat kommissionens farhågor, bl.a. i de två resolutionerna av den 13 april och den 14 september 2016. Den 16 maj 2017 underrättade kommissionen rådet (allmänna frågor) om situation i Polen. En mycket stor majoritet av medlemsstaterna stödde kommissionens roll och ansträngningar för att hantera denna fråga och uppmanade den polska regeringen att återuppta dialogen med kommissionen.

Många andra aktörer på europeisk och internationell nivå har uttryck allvarliga farhågor angående reformen av det polska rättsväsendet: företrädare för rättsväsenden i hela Europa, inklusive nätverket för ordförande vid högsta domstolarna i Europeiska unionen och det europeiska nätverket för domstolsadministrationer, Venedigkommissionen, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, FN:s kommitté för mänskliga rättigheter samt åtskilliga organisationer i det civila samhället, t.ex. Amnesty International och nätverket för mänskliga rättigheter och demokrati.

Läs mer

 

[1]Enligt artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen får rådet med en majoritet på fyra femtedelar av sina medlemmar slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter de gemensamma värden som avses i artikel 2 i fördraget (se bilaga II). Kommissionen kan inleda denna process genom ett motiverat yttrande. 

 

 

Bilaga I – Ramen för rättsstatsprincipen

1

 

Bilaga II – Artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen

1. Rådet får på motiverat förslag från en tredjedel av medlemsstaterna, från Europaparlamentet eller från Europeiska kommissionen med en majoritet på fyra femtedelar av sina medlemmar och efter Europaparlamentets godkännande slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter värden som anges i artikel 2. Innan detta slås fast ska rådet höra den berörda medlemsstaten och får i enlighet med samma förfarande framföra rekommendationer till denna stat.

Rådet ska regelbundet kontrollera om de skäl som har lett till ett sådant fastslående fortfarande äger giltighet.

2. Europeiska rådet får på förslag från en tredjedel av medlemsstaterna eller från Europeiska kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande, samt efter att ha uppmanat ifrågavarande medlemsstat att framföra sina synpunkter, enhälligt slå fast att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter värden som anges i artikel 2.

3. När ett fastslående enligt punkt 2 har gjorts får rådet, som ska fatta beslut med kvalificerad majoritet, besluta om att tillfälligt upphäva vissa av de rättigheter som den ifrågavarande medlemsstaten har till följd av tillämpningen av fördragen, inbegripet rösträtten i rådet för företrädaren för den medlemsstatens regering. Rådet ska därvid beakta de möjliga följder som ett sådant tillfälligt upphävande kan få för fysiska och juridiska personers rättigheter och skyldigheter.

Den ifrågavarande medlemsstatens skyldigheter enligt fördragen ska under alla omständigheter fortsätta att vara bindande för den staten.

4. Rådet får senare med kvalificerad majoritet besluta om att ändra eller återkalla åtgärder som har vidtagits enligt punkt 3, när den situation som ledde till att åtgärderna infördes har förändrats.

5. De omröstningsbestämmelser som i enlighet med denna artikel gäller för Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet fastställs i artikel 354 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

 

IP/17/2161

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar