Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija sprejela ukrepe za ohranitev pravne države na Poljskem

Bruselj, 26. julija 2017

Evropska komisija je danes sprejela ukrepe za ohranitev pravne države na Poljskem.

Komisija v današnjem priporočilu v zvezi z načelom pravne države utemeljuje svoje resne pomisleke glede načrtovane reforme sodstva na Poljskem. Po oceni Komisije se zaradi te reforme še povečuje sistemska ogroženost pravne države na Poljskem, ki je bila ugotovljena že v postopku mehanizma pravne države, ki ga je Komisija sprožila januarja 2016. Komisija od poljskih organov zahteva, da te probleme obravnavajo v roku enega meseca. Poljske organe poziva predvsem, da ne sprejemajo ukrepov za razrešitev ali prisilno upokojitev sodnikov vrhovnega sodišča. Če bi bil sprejet kakšen tak ukrep, je Komisija pripravljena takoj sprožiti postopek iz člena 7(1)[1] – uradno opozorilo EU, ki ga lahko izdajo štiri petine držav članic v Svetu ministrov.

Komisija se je odločila tudi, da bo proti Poljski zaradi kršitev prava EU sprožila postopek za ugotavljanje kršitev. Kolegij komisarjev bo poslal uradni opomin takoj po objavi Zakona o organizaciji rednih sodišč.

Komisija hkrati ponovno predlaga konstruktiven dialog s poljsko vlado.

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je povedal: „Komisija je trdno odločena, da bo branila pravno državo v vseh državah članicah, saj je to eno temeljnih načel, na katerih je zgrajena Evropska unija. Neodvisno sodstvo je bistven pogoj za članstvo v Uniji. EU zato ne more sprejeti sistema, v katerem je mogoče sodnike razreševati po mili volji. Brez neodvisnih sodišč ne more biti medsebojnega zaupanja med našimi državami članicami in pravosodnimi sistemi. Če bo poljska vlada še naprej krnila neodvisnost sodstva in pravno državo na Poljskem, nam ne bo preostalo nič drugega, kot da sprožimo postopek po členu 7.“

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: „Naša priporočila poljskim organom so jasna. Čas je, da se ponovno vzpostavi neodvisnost ustavnega sodišča, zakone o reformi sodstva pa je treba ali odpraviti ali jih uskladiti s poljsko ustavo ter evropskimi standardi glede neodvisnosti sodstva. Naloga poljskih sodišč je enaka kot naloga sodišč v vseh državah članicah: zagotoviti učinkovita pravna sredstva v primeru kršitev zakonodaje EU. V tem primeru opravljajo nalogo „sodnikov Unije“ in morajo spoštovati zahteve, ki veljajo za pravosodje v skladu s Pogodbo in Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Ta vprašanja želimo razrešiti skupaj in konstruktivno. Komisija se je še naprej pripravljena pogovarjati s poljskimi organi in pozdravili bomo vsak korak, ki bi pripeljal do spremembe teh zakonov v skladu z našimi priporočili.“

1. Priporočilo v zvezi z načelom pravne države

Priporočilo v zvezi z načelom pravne države, ki je bilo sprejeto danes, dopolnjuje prejšnji priporočili, sprejeti 27. julija in 21. decembra 2016, v njem pa gre za to, da na Poljskem ni neodvisnega in zakonitega ustavnega pregleda. Poljski organi zaenkrat še niso obravnavali pomislekov iz prvih dveh priporočil. Še več: sprejeli so dodatne ukrepe, zaradi katerih je položaj glede neodvisnosti sodstva zdaj še bolj zaskrbljujoč, pravna država na Poljskem pa še huje sistemsko ogrožena.

Priporočilo v zvezi z načelom pravne države, ki ga je Komisija danes poslala Poljski, zadeva štiri nove zakonodajne akte, ki jih je sprejel poljski parlament in ki bodo po oceni Komisije še huje sistemsko ogrozili pravno državo: Zakon o vrhovnem sodišču, Zakon o državnem sodnem svetu (na oba je predsednik republike 24. julija dal veto), Zakon o organizaciji rednih sodišč (potem ko ga je 25. julija podpisal predsednik republike, bo zdaj objavljen in bo začel veljati) ter Zakon o nacionalni šoli za sodnike (je že objavljen in velja od 13. julija). Ti zakoni bodo v sedanji obliki strukturno okrnili neodvisnost sodstva na Poljskem in bodo takoj zelo negativno vplivali na neodvisno delovanje sodstva.

Zlasti razreševanje sodnikov Vrhovnega sodišča bo hudo sistemsko ogrozilo pravno državo. Zato Komisija poljske organe poziva, da ne sprejemajo ukrepov za razrešitev ali prisilno upokojitev sodnikov Vrhovnega sodišča. Če pa bi poljski organi take ukrepe sprejeli, je Komisija pripravljena takoj sprožiti mehanizem iz člena 7(1) Pogodbe o Evropski uniji.

Komisija na podlagi priporočila v zvezi z načelom pravne države poziva poljsko vlado, da navedene pomisleke obravnava v roku enega meseca in Komisijo obvesti o sprejetih ukrepih.

2. Postopek za ugotavljanje kršitev na podlagi zakonodaje EU

Kolegij komisarjev je sklenil tudi pripraviti postopek za ugotavljanje kršitev zaradi možnih kršitev zakonodaje EU. Kolegij komisarjev je pripravljen poslati uradni opomin glede Zakona o organizaciji rednih sodišč takoj po njegovi uradni objavi. Ključni pravni pomislek Komisije glede tega zakona zadeva diskriminacijo na podlagi spola, saj zakon uvaja različno upokojitveno starost za sodnice (60 let) in sodnike (65 let). To je v nasprotju s členom 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in Direktivo 2006/54 o enakosti spolov pri zaposlovanju. Komisija bo v uradnem opominu opozorila tudi, da bo s tem, da lahko minister za pravosodje po lastni presoji podaljša mandat sodnikom, ki so dosegli upokojitveno starost, ter razreši in imenuje predsednike sodišč, okrnjena neodvisnost poljskih sodišč (glej člen 19(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah).

Naslednji koraki

Komisija v priporočilu poziva poljsko vlado, da probleme obravnava v roku enega meseca in da jo obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela v zvezi z njimi. Komisija je še vedno pripravljena na konstruktiven dialog s poljsko vlado. Kar pa zadeva postopek za ugotavljanje kršitev, bo Komisija poslala uradni opomin, ko bo objavljen Zakon o rednih sodiščih.

Ozadje

Pravna država je ena od skupnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija. Zapisana je v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji. Evropska komisija je v skladu s Pogodbama skupaj z Evropskim parlamentom in Svetom odgovorna za zagotavljanje spoštovanja pravne države kot ene od temeljnih vrednot naše Unije ter zagotavljanje spoštovanja prava, vrednot in načel EU. Dogodki na Poljskem so privedli do tega, da je Evropska komisija januarja 2016 na podlagi okvira za zaščito načela pravne države začela dialog s poljsko vlado. Okvir, ki ga je Komisija vzpostavila 11. marca 2014, je sestavljen iz treh stopenj (glej grafični prikaz v Prilogi 1). Celotni proces temelji na stalnem dialogu med Komisijo in zadevno državo članico. Komisija pri tem redno in natančno obvešča Evropski parlament in Svet.

Evropski parlament dosledno podpira pomisleke Komisije, na primer v resolucijah z dne 13. aprila in 14. septembra 2016. Komisija je 16. maja 2017 Svet za splošne zadeve obvestila o razmerah na Poljskem. Zelo velika večina držav članic je podprla vlogo in prizadevanja Komisije za reševanje tega vprašanja ter poljsko vlado pozvala, naj ponovno vzpostavi dialog s Komisijo.

Številni drugi akterji na evropski in mednarodni ravni so izrazili globoko zaskrbljenost glede reforme poljskega pravosodnega sistema: predstavniki sodstva po vsej Evropi, vključno z Mrežo predsednikov vrhovnih sodišč Evropske unije in Evropsko mrežo sodnih svetov, Beneško komisijo, komisarjem Sveta Evrope za človekove pravice, Odborom Združenih narodov za človekove pravice in številnimi organizacijami civilne družbe, kot sta Amnesty International in mreža za človekove pravice in demokracijo.

Več informacij:

 

 

[1]Člen 7(1) Pogodbe o Evropski uniji določa, da Svet z večino štirih petin svojih članov ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila vrednote iz člena 2 (glej Prilogo II). Komisija lahko ta postopek sproži z obrazloženim predlogom.

 

 

Priloga I – Okvir za zaščito načela pravne države

1

 

Priloga II – Člen 7 Pogodbe o Evropski uniji

1.   Na podlagi obrazloženega predloga ene tretjine držav članic, Evropskega parlamenta ali Evropske komisije lahko Svet po odobritvi Evropskega parlamenta z večino štirih petin svojih članov ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila vrednote iz člena 2. Pred takšno ugotovitvijo Svet zasliši zadevno državo članico, in lahko po istem postopku nanjo naslovi priporočila.

Svet redno preverja, ali so razlogi, na podlagi katerih je bila sprejeta takšna ugotovitev, še naprej podani.

2.   Evropski svet lahko na predlog ene tretjine držav članic ali Evropske komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta soglasno ugotovi, da ena od držav članic huje in vztrajno krši vrednote iz člena 2, potem ko je pozval zadevno državo članico, naj predloži svoje pripombe.

3.   Ob sprejetju ugotovitve po odstavku 2 lahko Svet s kvalificirano večino sklene, da nekatere pravice, ki izhajajo iz uporabe teh pogodb za zadevno državo članico, mirujejo, vključno z glasovalnimi pravicami predstavnika vlade te države članice v Svetu. Pri tem Svet upošteva morebitne posledice takšnega mirovanja na pravice in obveznosti fizičnih in pravnih oseb.

Obveznosti zadevne države članice po teh pogodbah so zanjo v vsakem primeru še naprej zavezujoče.

4.   Svet lahko s kvalificirano večino naknadno sklene, da se ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 3, spremenijo ali prekličejo, kot odgovor na spremembe okoliščin, zaradi katerih so bili uvedeni.

5.   Podrobnosti glasovanja, ki se za namene tega člena uporabljajo za Evropski parlament, Evropski svet in Svet, so določene v členu 354 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

IP/17/2161

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar