Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska komisia sa usiluje o zachovanie zásady právneho štátu v Poľsku

Brusel 26. júl 2017

Európska komisia dnes prijíma opatrenia s cieľom chrániť zásadu právneho štátu v Poľsku.

Komisia vo svojom odporúčaní na účely ochrany právneho štátu adresovanom poľským orgánom vyjadruje vážne obavy, ktorých dôvodom je plánovaná reforma súdnictva v Poľsku. Podľa posúdenia Komisie táto reforma zvyšuje systémové ohrozenie právneho štátu v Poľsku, ktoré už bolo identifikované v konaní na ochranu právneho štátu, ktoré Komisia začala v januári 2016. Komisia žiada poľské orgány, aby tieto problémy vyriešili do jedného mesiaca. Žiada ich najmä, aby neprijali žiadne opatrenia týkajúce sa odvolávania sudcov Najvyššieho súdu z funkcie alebo ich núteného odchodu do dôchodku. Ak prijmú také opatrenia, Komisia je pripravená bezodkladne iniciovať postup podľa článku 7 ods. 1[1], a teda vydať formálne varovanie zo strany EÚ, ktoré sa prijíma na základe štvorpätinovej väčšiny členských štátov v Rade ministrov.

Komisia sa rozhodla začať aj konanie o porušení povinnosti proti Poľsku za porušenie práva EÚ. Kolégium bezodkladne zašle formálnu výzvu po uverejnení zákona o organizácii všeobecných súdov.

Komisia zároveň pripomína, že je s poľskou vládou pripravená viesť konštruktívny dialóg.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Komisia je odhodlaná chrániť zásadu právneho štátu vo všetkých našich členských štátoch ako základnú zásadu, na ktorej spočíva naša Európska únia. Nezávislé súdnictvo je základným predpokladom členstva v našej Únii. EÚ preto nemôže akceptovať systém, ktorý umožňuje svojvoľné odvolávanie sudcov z funkcie. Nezávislé súdy predstavujú základ vzájomnej dôvery medzi našimi členskými štátmi a našimi súdnymi systémami. Ak poľská vláda bude aj naďalej ohrozovať nezávislosť súdnictva a právneho štátu v Poľsku, nebudeme mať inú možnosť, než uplatniť článok 7.“

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Naše odporúčania poľským orgánom sú jasné. Nastal čas obnoviť nezávislosť ústavného súdu a buď zrušiť zákony prijaté na účely reformy súdnictva, alebo ich uviesť do súladu s poľskou ústavou a európskymi normami týkajúcimi sa nezávislosti súdnictva. Poľské súdy, rovnako ako súdy všetkých členských štátov, sú tu na to, aby zabezpečovali účinnú nápravu v prípade porušenia právnych predpisov EÚ, keď konajú ako „sudcovia Únie“ a musia dodržiavať požiadavky na nezávislosť súdnictva v súlade so zmluvou a Chartou základných práv. Radi by sme tieto problémy vyriešili spoločne a konštruktívnym spôsobom. Komisia zostáva otvorená dialógu s poľskými orgánmi a privítame akékoľvek kroky zamerané na zmenu uvedených právnych predpisov v súlade s našimi odporúčaniami.“

1. Odporúčanie na účely ochrany právneho štátu

Dnes prijaté odporúčanie na účely ochrany právneho štátu dopĺňa dve predchádzajúce odporúčania, ktoré boli prijaté 27. júla a 21. decembra 2016, a zaoberá sa neexistenciou nezávislého a legitímneho ústavného preskúmania v Poľsku. Poľské orgány dodnes neprijali opatrenia, aby odstránili obavy identifikované v prvých dvoch odporúčaniach. Dokonca teraz prijali ďalšie kroky, ktoré zvyšujú obavy v súvislosti s nezávislosťou súdnictva a výrazne zvyšujú systémové ohrozenie právneho štátu v Poľsku.

Odporúčanie Komisie na účely ochrany právneho štátu, ktoré bolo dnes zaslané Poľsku, sa zaoberá štyrmi novými právnymi predpismi, ktoré teraz prijal poľský parlament a ktoré podľa posúdenia Komisie zvýšia systémové ohrozenie právneho štátu: zákon o Najvyššom súde, zákon o Národnej súdnej rade (oba vetoval prezident republiky 24. júla), zákon o organizácii všeobecných súdov (prezident republiky ho podpísal 25. júla a teraz sa očakáva jeho uverejnenie a nadobudnutie účinnosti) a zákon o národnej justičnej škole (bol uverejnený a nadobudol účinnosť 13. júla). Tieto zákony vo svojej súčasnej podobe štrukturálne oslabia nezávislosť súdnictva v Poľsku a budú mať okamžitý a veľmi výrazný negatívny vplyv na jeho nezávislé fungovanie.

Systémové ohrozenie zásad právneho štátu sa závažne zvýši najmä v dôsledku odvolávania sudcov Najvyššieho súdu. Komisia preto žiada poľské orgány, aby neprijali žiadne opatrenia týkajúce sa odvolávania sudcov Najvyššieho súdu z funkcie alebo ich núteného odchodu do dôchodku. Ak poľské orgány prijmú takéto opatrenia, Komisia je pripravená okamžite aktivovať mechanizmus stanovený v článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii.

Komisia vyzýva na základe svojho odporúčania na účely ochrany právneho štátu poľskú vládu, aby v lehote jedného mesiaca vyriešila dané problémy a informovala Komisiu o tom, aké opatrenia prijala.

2. Konanie o porušení povinnosti na základe práva EÚ

Kolégium komisárov sa takisto rozhodlo pripraviť sa na konanie o porušení povinnosti z dôvodu možného porušenia práva EÚ. Kolégium je pripravené zaslať formálnu výzvu v súvislosti so zákonom o organizácii všeobecných súdov hneď po jeho oficiálnom uverejnení. Komisiu z právneho hľadiska v súvislosti s týmto zákonom znepokojuje najmä diskriminácia na základe pohlavia v dôsledku zavedenia odlišného veku odchodu do dôchodku pre sudkyne (60 rokov) a sudcov (65 rokov). To je v rozpore s článkom 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a so smernicou 2006/54 o rodovej rovnosti v zamestnaní. Komisia vo formálnej výzve takisto vyjadrí obavy, že udelením diskrečnej právomoci ministrovi spravodlivosti predlžovať mandát sudcov, ktorí dosiahli dôchodkový vek, a odvolávať a vymenúvať predsedov súdov bude ohrozená nezávislosť poľských súdov [pozri článok 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie].

Ďalšie kroky

V odporúčaní Komisie sa poľská vláda vyzýva vyriešiť uvedené problémy do jedného mesiaca a informovať Komisiu o tom, aké kroky na tento účel prijala. Komisia je pripravená viesť s poľskou vládou konštruktívny dialóg. Pokiaľ ide o konanie o porušení povinnosti, Komisia zašle formálnu výzvu bezodkladne po uverejnení zákona o organizácii všeobecných súdov.

Súvislosti

Zásada právneho štátu jednou zo spoločných hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. Je zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Európska komisia je spolu s Európskym parlamentom a Radou v súlade so zmluvami zodpovedná za zaručenie dodržiavania zásady právneho štátu ako základnej hodnoty našej Únie a za zabezpečenie dodržiavania práva EÚ, ako a jej hodnôt a zásad. Udalosti v Poľsku viedli Európsku komisiu k tomu, aby v januári 2016 začala dialóg s poľskou vládou prostredníctvom rámca na ochranu právneho štátu. Tento rámec, ktorý Komisia zaviedla 11. marca 2014, pozostáva z troch fáz (pozri graf v prílohe 1). Celý proces je založený na nepretržitom dialógu medzi Komisiou a dotknutým členským štátom. Komisia pravidelne a podrobne informuje Európsky parlament a Radu.

Európsky parlament bezvýhradne zdieľa obavy Komisie, čo vyjadril v dvoch uzneseniach, a to v uznesení z 13. apríla a v uznesení zo 14. septembra 2016. Komisia 16. mája 2017 informovala o situácii v Poľsku Radu pre všeobecné záležitosti. Úlohu Komisie a jej snahy riešiť túto otázku podporovala veľká väčšina členských štátov, ktoré vyzvali poľskú vládu, aby obnovila dialóg s Komisiou.

V súvislosti s reformou poľského súdneho systému vyjadril hlboké znepokojenie celý rad ďalších aktérov na európskej a medzinárodnej úrovni: predstavitelia súdnictva v celej Európe vrátane Siete predsedov najvyšších súdov Európskej únie a Európskej siete súdnych rád, Benátskej komisie, komisára Rady Európy pre ľudské práva, Výboru OSN pre ľudské práva, ako aj rôzne organizácie občianskej spoločnosti ako napr. Amnesty International a Sieť pre ľudské práva a demokraciu (Human Rights and Democracy Network).

Ďalšie informácie:

 

[1]V článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že Rada môže štvorpätinovou väčšinou svojich členov rozhodnúť, že existuje jasné riziko vážneho porušenia spoločných hodnôt uvedených v článku 2 zmluvy niektorým členským štátom (pozri prílohu II). Komisia môže iniciovať tento proces na základe odôvodneného návrhu.

 

 

Príloha I – Rámec na ochranu právneho štátu

1

 

 

Príloha II– Článok 7 Zmluvy o Európskej únii

1.   Na základe odôvodneného návrhu jednej tretiny členských štátov, Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie môže Rada štvorpätinovou väčšinou svojich členov po získaní súhlasu Európskeho parlamentu rozhodnúť, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 niektorým členským štátom. Pred prijatím takéhoto rozhodnutia Rada vypočuje príslušný členský štát a v súlade s tým istým postupom mu môže adresovať vhodné odporúčania.

Rada pravidelne overuje, či dôvody, na základe ktorých prijala rozhodnutie, ešte stále trvajú.

2.   Európska rada môže na návrh jednej tretiny členských štátov alebo na návrh Európskej komisie a po získaní súhlasu Európskeho parlamentu jednomyseľne rozhodnúť o existencii závažného alebo pretrvávajúceho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 niektorým členským štátom, a to po vyzvaní tohto členského štátu, aby predložil svoje stanovisko.

3.   Ak je prijaté rozhodnutie podľa odseku 2, môže Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o pozastavení určitých práv vyplývajúcich z uplatňovania zmlúv pre príslušný členský štát vrátane hlasovacieho práva zástupcu vlády tohto členského štátu na zasadnutiach Rady. Rada pritom zohľadní možné následky takéhoto pozastavenia na práva a povinnosti fyzických a právnických osôb.

Záväzky príslušného členského štátu vyplývajúce zo zmlúv zostávajú pre tento štát v každom prípade aj naďalej záväzné.

4.   Rada môže následne kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o zmene alebo odvolaní opatrení prijatých podľa odseku 3 v dôsledku zmeny situácie, ktorá viedla k ich zavedeniu.

5.   Pravidlá hlasovania, ktoré sa na účely tohto článku vzťahujú na Európsky parlament, Európsku radu a Radu, sú ustanovené v článku 354 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 

 

 

 

IP/17/2161

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar