Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija imasi veiksmų, kad Lenkijoje būtų laikomasi teisinės valstybės principo

Briuselis, 2017 m. liepos 26 d.

Šiandien Europos Komisija ėmėsi veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti teisinės valstybės principo apsaugą Lenkijoje.

Lenkijos valdžios institucijoms skirta Rekomendacija dėl teisinės valstybės yra didelio Komisijos susirūpinimo dėl Lenkijoje planuojamos teismų reformos išraiška. Komisijos vertinimu, dėl šios reformos Lenkijoje didėja sisteminė grėsmė teisinės valstybės principui. Šią grėsmę Komisija jau buvo nustačiusi, kai 2016 m. sausio mėn. pradėjo procedūrą dėl teisinės valstybės principo. Komisija prašo Lenkijos valdžios institucijų per vieną mėnesį išspręsti šias problemas. Pirmiausia Komisija prašo Lenkijos valdžios institucijų nesiimti jokių priemonių, kad būtų atleisti ar priversti atsistatydinti Aukščiausiojo Teismo teisėjai. Jei tokių priemonių bus imtasi, Komisija yra pasirengusi nedelsdama pradėti procedūrą pagal 7 straipsnio 1 dalį[1], t. y. ES vardu pareikšti oficialų įspėjimą. Toks įspėjimas gali būti pareikštas keturių penktadalių Ministrų Tarybą sudarančių valstybių narių balsų dauguma.

Komisija taip pat nusprendė prieš Lenkiją pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl ES teisės pažeidimų. Kai tik bus paskelbtas Bendrosios kompetencijos teismų sistemos įstatymas, Komisijos narių kolegija nedelsdama išsiųs oficialų pranešimą.

Kartu Komisija primena pasiūlymą palaikyti konstruktyvų dialogą su Lenkijos Vyriausybe.

Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris pareiškė: „Komisija yra pasiryžusi užtikrinti teisinės valstybės principo apsaugą visose valstybėse narėse, nes tai vienas pagrindinių principų, kuriais grindžiama Europos Sąjunga. Nepriklausoma teismų sistema yra viena iš būtinų narystės Sąjungoje prielaidų. Todėl ES nepriimtina tokia sistema, kurioje sudaromos sąlygos teisėjus atleisti pagal kieno nors užgaidas. Nepriklausomi teismai yra abipusio valstybių narių ir mūsų teismų sistemų pasitikėjimo pagrindas. Jei Lenkijos Vyriausybė ir toliau kels grėsmę teismų sistemos nepriklausomumui bei teisinės valstybės principui šalyje, neturėsime kitos išeities, tik pradėti procedūrą pagal 7 straipsnį.“

Pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas nurodė: „Lenkijos valdžios institucijoms pateikėme aiškias rekomendacijas. Laikas atkurti Konstitucinio Tribunolo nepriklausomumą ir arba atšaukti įstatymus dėl teismų sistemos reformos, arba juos suderinti su Lenkijos Konstitucija ir europiniais teismų nepriklausomumo standartais. Lenkijos teismai, kaip ir visų valstybių narių teismai, yra veiksminga teisių gynimo priemonė ES teisės pažeidimų atvejais. Tokiais atvejais jie yra „Sąjungos teismai“ ir privalo atitikti teismų sistemos nepriklausomumo reikalavimus pagal Sutartį ir Pagrindinių teisių chartiją. Šias problemas norime išspręsti konstruktyviai ir veikdami kartu. Komisija tebėra pasirengusi dialogui su Lenkijos valdžios institucijomis, be to, palankiai vertiname bet kokias pastangas pakeisti šiuos įstatymus atsižvelgiant į mūsų rekomendacijas.“

1. Rekomendacija dėl teisinės valstybės

Šiandien priimta Rekomendacija dėl teisinės valstybės papildo dvi ankstesnes rekomendacijas, priimtas 2016 m. liepos 27 d. ir gruodžio 21 d., ir yra susijusi su konstitucinės priežiūros Lenkijoje nepriklausomumo ir legitimumo nepakankamumo problema. Lenkijos valdžios institucijos iki šiol dar nėra pašalinusios pirmose dviejose rekomendacijose iškeltų problemų. Be to, dabar Lenkijos valdžios institucijos ėmėsi papildomų veiksmų, kurie kelia dar didesnį susirūpinimą dėl teismų nepriklausomumo ir dėl kurių gerokai didėja sisteminė grėsmė teisinės valstybės principui Lenkijoje.

Šiandien Lenkijai išsiųsta Komisijos rekomendacija dėl teisinės valstybės yra susijusi su Lenkijos parlamento priimtais keturiais naujais teisės aktais, kurie, Komisijos vertinimu, kels didesnę sisteminę grėsmę teisinės valstybės principui: Aukščiausiojo Teismo įstatymu, Nacionalinės teismų tarybos įstatymu (liepos 24 d. Respublikos Prezidentas juos abu vetavo), Bendrosios kompetencijos teismų sistemos įstatymu (liepos 25 d. Respublikos Prezidentas jį pasirašė ir netrukus jis bus paskelbtas ir įsigalios) ir Nacionalinės teismų sistemos mokyklos įstatymu (paskelbtas ir galioja nuo liepos 13 d.). Šie įstatymai – tokie, kokie yra dabar, – kels struktūrinę grėsmę Lenkijos teismų sistemos nepriklausomumui ir darys labai didelį neigiamą tiesioginį poveikį nepriklausomam teismų sistemos veikimui.

Visų pirma, Aukščiausiojo Teismo teisėjų atleidimas gerokai padidins sisteminę grėsmę teisinės valstybės principui. Todėl Komisija prašo Lenkijos valdžios institucijų nesiimti jokių priemonių, kad būtų atleisti ar priversti atsistatydinti Aukščiausiojo Teismo teisėjai. Jei Lenkijos valdžios institucijos tokių priemonių imsis, Komisija yra pasirengusi nedelsdama pradėti procedūrą pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalyje nustatytą mechanizmą.

Atsižvelgdama į Rekomendaciją dėl teisinės valstybės, Komisija prašo, kad Lenkijos Vyriausybė per vieną mėnesį išspręstų nurodytas problemas ir ją informuotų, kokių priemonių imtasi.

2. Pažeidimo nagrinėjimo procedūra pagal ES teisę

Komisijos narių kolegija taip pat priėmė sprendimą pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl galimo ES teisės pažeidimo. Komisijos narių kolegija yra pasirengusi išsiųsti oficialų pranešimą dėl Bendrosios kompetencijos teismų organizavimo įstatymo, kai tik šis bus paskelbtas. Pagrindinės teisinės problemos, kurias Komisija nustatė šiame įstatyme, yra susijusios su diskriminacija dėl lyties, nes nustatytas skirtingas teisėjų moterų ir teisėjų vyrų pensinis amžius (atitinkamai 60 metų ir 65 metai). Tai prieštarauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 157 straipsniui ir Direktyvai 2006/54/EB dėl lyčių lygybės užimtumo srityje. Oficialiame pranešime Komisija taip pat išreikš susirūpinimą dėl to, kad, suteikus Teisingumo ministerijai diskrecijos teisę pratęsti pensinį amžių sukakusių teisėjų įgaliojimų terminą, taip pat atleisti ir skirti teismų pirmininkus, kils grėsmė Lenkijos teismų nepriklausomumui (žr. Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalį kartu su ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu).

Tolesni veiksmai

Komisijos rekomendacijoje Lenkijos Vyriausybės prašoma per vieną mėnesį išspręsti problemas ir informuoti Komisiją apie priemones, kurių imtasi. Komisija yra pasirengusi su Lenkijos Vyriausybe palaikyti konstruktyvų dialogą. Dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūros: kai tik bus paskelbtas Bendrosios kompetencijos teismų organizavimo įstatymas, Komisija išsiųs oficialų pranešimą.

Pagrindiniai faktai

Teisinė valstybė yra viena iš bendrų vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga. Ji įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. Europos Komisija kartu su Europos Parlamentu ir Taryba pagal Sutartis yra atsakinga už tai, kad būtų užtikrinta, jog bus paisoma teisinės valstybės principo, kuris yra viena pagrindinių Sąjungos vertybių, ir būtų laiduojama, jog bus paisoma ES teisės, vertybių bei principų. Dėl įvykių Lenkijoje 2016 m. sausio mėn. Europos Komisija pradėjo su Lenkijos Vyriausybe dialogą, grindžiamą teisinės valstybės priemonių sistema. 2014 m. kovo 11 d. Komisijos patvirtintą sistemą sudaro trys etapai (žr. I priede pateiktą schemą). Visas procesas grindžiamas nuolatiniu Komisijos ir atitinkamos valstybės narės dialogu. Komisija nuolat išsamiai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

Europos Parlamentas nuosekliai palaikė Komisijos reiškiamą susirūpinimą, taip pat ir 2016 m. balandžio 13 d. ir rugsėjo 14 d. priimtose dviejose rezoliucijose. 2017 m. gegužės 16 d. Komisija informavo Bendrųjų reikalų tarybą apie padėtį Lenkijoje. Labai didelė valstybių narių dauguma pritarė Komisijos vaidmeniui ir jos pastangoms spręsti šią problemą, ir paragino Lenkijos Vyriausybę atnaujinti dialogą su Komisija.

Didelį susirūpinimą dėl Lenkijos teismų sistemos reformos pareiškė daugybė kitų Europos ir tarptautinio lygio subjektų: įvairių Europos šalių teismų, įskaitant Europos Sąjungos aukščiausiųjų teismų pirmininkų tinklą ir Europos teismų tarybų tinklą, atstovai, Venecijos komisijos atstovai, Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras, Jungtinių Tautų žmogaus teisių komiteto atstovai, taip pat daug tokių pilietinės visuomenės organizacijų, kaip Amnesty Inernational ir Žmogaus teisių ir demokratijos tinklas, atstovų.

Daugiau informacijos:

 

[1]Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Taryba, spręsdama keturių penktadalių savo narių balsų dauguma, gali nutarti, jog iškilo aiškus pavojus, kad kuri nors valstybė narė gali šiurkščiai pažeisti Sutarties 2 straipsnyje nurodytas vertybes (žr. II priedą). Komisija šią procedūrą gali pradėti pateikdama pagrįstą pasiūlymą.

 

 

I priedas. Teisinės valstybės priemonių sistema

1

 

 

II priedas. Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnis

1.   Remdamasi pagrįstu vieno trečdalio valstybių narių, Europos Parlamento arba Europos Komisijos pasiūlymu, Taryba, spręsdama keturių penktadalių savo narių balsų dauguma ir gavusi Europos Parlamento pritarimą, gali nutarti, jog iškilo aiškus pavojus, kad kuri nors valstybė narė gali šiurkščiai pažeisti 2 straipsnyje nurodytas vertybes. Prieš priimdama tokį nutarimą, Taryba išklauso tą valstybę narę ir, spręsdama ta pačia tvarka, gali teikti jai rekomendacijas.

Taryba reguliariai tikrina, ar toliau yra vadovaujamasi tais motyvais, kuriais buvo grindžiamas toks nutarimas.

2.   Europos Vadovų Taryba, remdamasi trečdalio valstybių narių arba Europos Komisijos pasiūlymu ir gavusi Europos Parlamento pritarimą, gali vieningai nuspręsti, kad kuri nors valstybė narė šiurkščiai ir nuolat pažeidžia 2 straipsnyje nurodytas vertybes; prieš tai Taryba paprašo atitinkamą valstybę narę pateikti savo pastabas.

3.   Taryba, priėmusi sprendimą pagal šio straipsnio 2 dalį, kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti sustabdyti atitinkamos valstybės narės tam tikras Sutartis taikant atsirandančias teises, įskaitant tos valstybės narės vyriausybės atstovo Taryboje balsavimo teises. Taip darydama Taryba atsižvelgia į tokio teisių sustabdymo galimus padarinius fizinių ir juridinių asmenų teisėms bei pareigoms.

Atitinkamos valstybės narės įsipareigojimai pagal Sutartis visais atvejais išlieka tai valstybei privalomi.

4.   Taryba kvalifikuota balsų dauguma vėliau gali nuspręsti pakeisti arba panaikinti priemones, kurių buvo imtasi pagal 3 dalį, jei pasikeitė padėtis, privertusi jų imtis.

5.   Balsavimo tvarka, šio straipsnio tikslais taikoma Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai, nustatoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 354 straipsnyje.

IP/17/2161

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar