Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europska komisija djeluje u cilju očuvanja vladavine prava u Poljskoj

Bruxelles, 26. srpnja 2017.

Europska komisija djeluje danas u cilju očuvanja vladavine prava u Poljskoj.

U preporuci o vladavini prava upućenoj poljskim državnim tijelima Komisija obrazlaže svoju duboku zabrinutost zbog planirane pravosudne reforme u Poljskoj. Tom se reformom, prema procjeni Komisiji, pojačava sistemska prijetnja vladavini prava u Poljskoj, koja je prethodno utvrđena u proceduri za zaštitu vladavine prava koju je Komisija pokrenula u siječnju 2016. Komisija traži od poljskih državnih tijela da u roku od mjesec dana reagiraju na te probleme, a osobito da ne poduzimaju nikakve mjere za otpuštanje ili prisilno umirovljenje sudaca poljskog vrhovnog suda. U slučaju da dođe do poduzimanja tih mjera, Komisija je spremna bez odgode pokrenuti postupak iz članka 7 stavka 1.[1], odnosno službeno upozorenje EU-a koje može izdati četiri petine država članica okupljenih u Vijeću ministara.

Komisija odlučuje i o pokretanju postupka zbog povrede prava EU-a protiv Poljske. Komisija će bez odgode uputiti službenu opomenu čim zakon o organizaciji redovnih sudova bude objavljen.

Komisija istodobno podsjeća na svoju spremnost za konstruktivan dijalog s poljskom vladom.

Komisija odlučno štiti vladavinu prava u svim svojim državama članicama kao temeljno načelo na kojemu je uspostavljena Europska unija. Neovisno sudstvo ključan je preduvjet članstva u Uniji. EU stoga ne može prihvatiti sustav u kojemu je dopušteno samovoljno otpuštanje sudaca. Neovisni sudovi temelj su povjerenja među državama članicama i našim pravosuđima. Ako poljska vlada nastavi kompromitirati neovisnost sudstva i vladavinu prava u Poljskoj, pokretanje postupka iz članka 7. neće se moći izbjeći”, izjavio je predsjednik Jean-Claude Juncker.

„Naše su preporuke poljskim državnim tijelima jasne. Ustavnom sudu treba vratiti neovisnost te povući zakone za reformu sudstva ili ih uskladiti s poljskim ustavom i europskim standardima neovisnosti sudstva. Poljski sudovi, kao i sudovi svih država članica, proizvode djelotvorna pravna sredstva u slučaju povrede prava EU-a, djelujući tako kao „suci Unije”, i moraju poštovati zahtjev neovisnosti sudstva u skladu s Ugovorom i Poveljom o temeljnim pravima. Te probleme želimo riješiti zajednički i konstruktivno. Komisija je i dalje spremna na dijalog s poljskim državnim tijelima te pozdravlja sve mjere za izmjenu tih zakona u skladu s našim preporukama”, izjavio je prvi potpredsjednik Frans Timmermans.

1. Preporuka o vladavini prava

Danas donesena preporuka o vladavini prava dopuna je dvjema prethodnim preporukama od 27. srpnja i 21. prosinca 2016., a odnosi se na nedostatak neovisnog i zakonitog ocjenjivanja ustavnosti u Poljskoj. Poljska državna tijela do ovog trenutka nisu razriješila pitanja utvrđena u prvim dvjema preporukama, a nisu poduzeti nikakvi dodatni koraci, što pridonosi zabrinutosti u pogledu neovisnosti sudstva i znatno povećava sistemsku prijetnju vladavini prava u Poljskoj.

Preporuka o vladavini prava koja je danas upućena Poljskoj odnosi se na četiri nova zakonodavna akta, koje je poljski parlament u međuvremenu prihvatioi koji, prema procjeni Komisije, povećavaju sistemsku prijetnju vladavini prava: Zakon o Vrhovnom sudu, Zakon o Nacionalnom sudbenom vijeću (za koje je Predsjednik Republike izrekao veto 24. srpnja), Zakon o organizaciji redovnih sudova (koji je Predsjednik Republike potpisao 25. srpnja te se čekaju objava i stupanje na snagu) i Zakon o Nacionalnoj pravosudnoj školi (objavljen i na snazi od 13. srpnja). U svojem trenutačnom obliku ti zakoni strukturno potkopavaju neovisnost sudstva u Poljskoj imajući izravan i vrlo negativan učinak na njegovo neovisno funkcioniranje.

Sistemska prijetnja vladavini prava osobito je izražena u mogućnosti otpuštanja sudaca vrhovnog suda. Komisija stoga traži od poljskih državnih tijela da ne poduzimaju nikakve mjere za otpuštanje ili prisilno umirovljenje sudaca poljskog vrhovnog suda. Poduzmu li poljska državna tijela takve mjere, Komisija je spremna bez odgode aktivirati mehanizam iz članka 7. stavka 1. Ugovora o Europskoj uniji.

Komisija, na temelju preporuke o vladavini prava, poziva poljsku vladu da razriješi navedene zabrinutosti u roku od mjesec dana i da o poduzetim koracima obavijesti Komisiju.

2. Postupak zbog povrede prava EU-a

Kolegij povjerenika odlučio je pripremiti i postupak zbog povrede ako dođe do kršenja prava EU-a. Komisija je spremna uputiti službenu opomenu u vezi sa Zakonom o organizaciji redovnih sudova čim bude službeno objavljen. Ključan sporni element koji Komisija ističe u tom zakonu odnosi se na spolnu diskriminaciju izazvanu uvođenjem različite dobi za umirovljenje sutkinja (60 godina) i sudaca (65 godina), što nije u skladu s člankom 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ni s Direktivom 2006/54 o jednakosti spolova u radnim odnosima. U službenoj opomeni Komisija će istaknuti i zabrinutost u pogledu toga da će se davanjem diskrecijskih ovlasti ministru pravosuđa za produžavanje mandata sucima koji navrše dob za umirovljenje te za otpuštanje i imenovanje predsjednika sudova potkopati neovisnost poljskih sudova (vidi članak 19. stavak 1. Ugovora u Europskoj uniji (UEU) i članak 47. Povelje EU-a o temeljnim pravima).

Sljedeći koraci

Komisija svojom preporukom poziva poljsku vladu na rješavanje problema u roku od mjesec dana te da je obavijesti o mjerama koje će u tu svrhu poduzeti. Komisija je spremna za konstruktivan dijalog s poljskom vladom. U vezi s postupkom zbog povrede prava EU-a Komisija će poslati službenu opomenu kada Zakon o redovnim sudovima bude objavljen.

Kontekst

Vladavina prava jedna je od temeljnih vrijednosti na kojima je uspostavljena Europska unija te je kao takva ugrađena u članak 2. Ugovora o Europskoj uniji. Prema osnivačkim ugovorima Europska komisija odgovorna je, uz Europski parlament i Vijeće, za očuvanje vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti Unije te za to da osigura poštovanje prava, vrijednosti i načela EU-a. Zbog događaja u Poljskoj Europska komisija pokrenula je u siječnju 2016. dijalog s poljskom vladom koji je dio okvira za vladavinu prava. Taj okvir, koji je Komisija uvela 11. ožujka 2014., ima tri faze (vidi prikaz u Prilogu I.). Cijeli proces temelji se na kontinuiranom dijalogu između Komisije i predmetne države članice. Komisija redovito i detaljno obavješćuje o tome Europski parlament i Vijeće.

Europski parlament podržava zabrinutost Komisije, među ostalim i u dvjema rezolucijama od 13. ožujka i 14. rujna 2016. Dana 16. svibnja Komisija je o stanju u Poljskoj obavijestila Vijeće za opće poslove. Velika većina država članica podržala je ulogu i napore Komisije u rješavanju tih pitanja te je pozvala poljsku vladu na nastavak dijaloga s Komisijom.

Veliki broj drugih aktera na europskoj i međunarodnoj razini izrazio je duboku zabrinutost zbog reforme poljskog pravosuđa: predstavnici sudstva iz cijele Europe, uključujući Mrežu predsjednika vrhovnih sudova Europske unije i Europsku mrežu sudbenih vijeća, Venecijansku komisiju, Povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava, Odbor Ujedinjenih naroda za ljudska prava, kao i mnoge organizacije civilnoga društva, npr. Amnesty International te Mreža za ljudska prava i demokraciju.

Dodatne informacije:

 

 

[1]Člankom 7 stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji utvrđeno je da Vijeće može, odlučujući većinom od četiri petine svojih članova, utvrditi da postoji očita opasnost od toga da država članica teško prekrši vrijednosti iz članka 2. Ugovora (vidi Prilog II.). Komisija taj postupak može pokrenuti na temelju obrazloženog prijedloga.

 

 

Prilog I. – Okvir za vladavinu prava

1

 

 

Prilog II. – Članak 7. Ugovora o Europskoj uniji

1.   Na temelju obrazloženog prijedloga jedne trećine država članica, Europskog parlamenta ili Europske komisije, Vijeće može, odlučujući većinom od četiri petine svojih članova uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta, utvrditi da postoji očita opasnost da država članica teško prekrši vrijednosti iz članka 2. Prije nego što to utvrdi, Vijeće saslušava dotičnu državu članicu i može joj uputiti preporuke odlučujući u skladu s istim postupkom.

Vijeće redovito provjerava postoje li i dalje razlozi koji su bili temelj za takvo utvrđenje.

2.   Europsko vijeće, odlučujući jednoglasno, na prijedlog jedne trećine država članica ili Europske komisije te uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta može utvrditi da država članica teško i trajno krši vrijednosti iz članka 2. nakon što pozove dotičnu državu članicu da se očituje.

3.   Ako je utvrđeno kršenje temeljem stavka 2., Vijeće može, kvalificiranom većinom odlučiti da se dotičnoj državi članici suspendiraju određena prava koja proizlaze iz primjene Ugovorâ, uključujući pravo glasa predstavnika vlade te države članice u Vijeću. Pritom Vijeće uzima u obzir moguće posljedice takve suspenzije na prava i obveze fizičkih i pravnih osoba.

Obveze dotične države članice temeljem Ugovorâ u svakom slučaju i dalje obvezuju tu državu.

4.   Vijeće može kvalificiranom većinom naknadno odlučiti izmijeniti ili opozvati mjere poduzete temeljem stavka 3., ako su se promijenile okolnosti zbog kojih su mjere uvedene.

5.   Modaliteti glasovanja koji se primjenjuju na Europski parlament, Europsko vijeće i Vijeće za potrebe ovog članka utvrđeni su u članku 354. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

 

IP/17/2161

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar