Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio haluaa säilyttää oikeusvaltioperiaatteen Puolassa

Bryssel 26. heinäkuuta 2017

Euroopan komissio on tänään toteuttanut toimia suojellakseen oikeusvaltioperiaatetta Puolassa.

Komissio esittää Puolan viranomaisille osoitetussa oikeusvaltiosuosituksessa Puolan oikeuslaitoksen suunniteltua uudistusta koskevat vakavat huolenaiheensa. Komission arvion mukaan uudistus lisää Puolassa oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvaa järjestelmätason uhkaa, joka havaittiin jo komission tammikuussa 2016 käynnistämässä oikeusvaltiomenettelyssä. Komissio kehottaa Puolan viranomaisia ratkaisemaan nämä ongelmat kuukauden kuluessa. Komissio pyytää muuan muassa, että Puolan viranomaiset eivät toteuttaisi toimenpiteitä korkeimman oikeuden tuomareiden erottamiseksi tai eläkkeelle pakottamiseksi. Jos tällainen toimenpide toteutetaan, komissio on valmis aloittamaan välittömästi 7 artiklan 1 kohdan mukaiseen menettelyn[1], jossa ministerineuvosto voi jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä antaa EU:n virallisen varoituksen.

Komissio päättää myös aloittaa Puolaa vastaan rikkomusmenettelyn, joka koskee EU:n lainsäädännön rikkomista. Komission kollegio lähettää virallisen ilmoituksen välittömästi, kun laki yleisten tuomioistuinten järjestämisestä julkaistaan.

Samalla komissio muistuttaa tarjouksestaan käydä Puolan hallituksen kanssa rakentavaa vuoropuhelua.

”Komissio puolustaa määrätietoisesti kaikissa EU:n jäsenvaltioissa oikeusvaltioperiaatetta, sillä se on perusperiaate, jolle Euroopan unioni rakentuu. Riippumaton oikeuslaitos on unionin jäsenyyden olennainen ennakkoedellytys. Siksi EU ei voi hyväksyä järjestelmää, jossa tuomareita voidaan mielivaltaisesti erottaa.” Näin totesi puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja jatkoi: ”Riippumattomat tuomioistuimet ovat EU:n jäsenvaltioiden ja niiden oikeusjärjestelmien keskinäisen luottamuksen perusta. Jos Puolan hallitus etenee maan oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja oikeusvaltioperiaatteen heikentämisessä, meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin käynnistää 7 artiklan mukainen menettely.”

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans piti Puolan viranomaisille annettuja suosituksia selkeinä ja totesi, että on aika palauttaa perustuslakituomioistuimen riippumattomuus ja joko vetää oikeuslaitosta uudistavat lait takaisin tai muuttaa ne Puolan perustuslain ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta koskevien eurooppalaisten normien mukaisiksi. ”Puolan tuomioistuinten, kuten kaikkien jäsenvaltioiden tuomioistuinten, on tarjottava tehokasta oikeussuojaa, jos EU:n lainsäädäntöä rikotaan. Ne toimivat tällöin ”unionin tuomareina”, ja niiden on täytettävä tuomioistuinten riippumattomuutta koskevat vaatimukset perussopimuksen ja perusoikeuskirjan mukaisesti”, totesi Timmermans. ”Haluamme ratkaista nämä asiat yhdessä, rakentavalla tavalla. Komissio on edelleen valmis käymään Puolan viranomaisten kanssa vuoropuhelua, ja toivomme, että näitä lakeja muutetaan suositustemme mukaisesti”, Timmermans jatkoi.

1. Oikeusvaltiosuositus

Tänään annettu oikeusvaltiosuositus täydentää kahta aiempaa suositusta, jotka annettiin 27. heinäkuuta ja 21. joulukuuta 2016. Suositus koskee sitä, että Puolasta puuttuu riippumaton ja legitiimi lainsäädännön perustuslainmukaisuuden tarkistus. Puolan viranomaiset eivät ole vieläkään ratkaisseet kahdessa ensimmäisessä suosituksessa määritettyjä ongelmia. Lisäksi Puolan viranomaiset ovat nyt toteuttaneet lisätoimia, jotka lisäävät huolta Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja merkittävästi pahentavat oikeusvaltioon kohdistuvaa järjestelmätason uhkaa.

Oikeusvaltiosuositus, jonka komissio on tänään lähettänyt Puolalle, koskee neljää uutta säädöstä, jotka Puolan parlamentti on nyt hyväksynyt ja jotka komission arvion mukaan pahentavat oikeusvaltioon kohdistuvaa järjestelmätason uhkaa. Nämä ovat laki korkeimmasta oikeudesta, laki kansallisesta tuomarineuvostosta (nämä molemmat Puolan presidentti hylkäsi veto-oikeudellaan 24. heinäkuuta), laki yleisten tuomioistuinten järjestämisestä (jonka Puolan presidentti allekirjoitti 25. heinäkuuta ja joka odottaa julkaisemista ja voimaantuloa) ja laki tuomarien kansallisesta oppilaitoksesta (joka tuli voimaan 13. heinäkuuta). Nykymuodossaan nämä lait rakenteellisesti heikentävät Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuutta, ja niillä on välitön ja erittäin huomattava kielteinen vaikutus oikeuslaitoksen riippumattomaan toimintaan.

Erityisesti korkeimman oikeuden tuomareiden erottaminen pahentaa merkittävästi oikeusvaltioon kohdistuvaa järjestelmätason uhkaa. Siksi komissio pyytää, että Puolan viranomaiset eivät toteuttaisi toimenpiteitä korkeimman oikeuden tuomareiden erottamiseksi tai eläkkeelle pakottamiseksi. Jos Puolan viranomaiset toteuttavat tällaisia toimenpiteitä, komissio on valmis välittömästi käynnistämään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun mekanismin.

Komissio kehottaa oikeusvaltiosuosituksensa perusteella Puolan hallitusta ratkaisemaan ongelmat kuukauden kuluessa ja ilmoittamaan komissiolle toteutetuista toimista.

2. EU:n lainsäädäntöön perustuva rikkomusmenettely

Komission jäsenten kollegio teki myös päätöksen EU:n lainsäädännön mahdollista rikkomista koskevan menettelyn valmistelusta. Kollegio on valmis lähettämään yleisten tuomioistuinten järjestämisestä annettua lakia koskevan virallisen ilmoituksen heti, kun laki on virallisesti julkaistu. Keskeinen oikeudellinen ongelma, jonka komissio on laissa havainnut, liittyy syrjintään sukupuolen perusteella, sillä naispuolisten ja miespuolisten tuomareiden eläkeikä on laissa eriytetty (naisilla 60 vuotta ja miehillä 65 vuotta). Tämä on vastoin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 157 artiklaa ja sukupuolten tasa-arvosta työelämässä annettua direktiiviä 2006/54. Virallisessa ilmoituksessa komissio aikoo ottaa esiin myös huolensa siitä, että antamalla oikeusministerille valtuudet harkintansa mukaan pidentää eläkeiän saavuttaneiden tuomareiden toimikautta sekä erottaa ja nimittää tuomioistuinten puheenjohtajia Puolan tuomioistuinten riippumattomuus heikentyy (ks. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 1 kohta yhdessä EU:n perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa).

Seuraavat vaiheet

Komissio kehottaa Puolan hallitusta ratkaisemaan ongelmat kuukauden kuluessa ja ilmoittamaan komissiolle toteuttamistaan toimenpiteistä. Komissio on valmis jatkamaan rakentavaa vuoropuhelua Puolan hallituksen kanssa. Rikkomusmenettelyn osalta komissio lähettää virallisen ilmoituksen heti, kun laki yleisistä tuomistuimista julkaistaan.

Tausta

Oikeusvaltioperiaate kuuluu yhteisiin arvoihin, joihin Euroopan unioni perustuu. Se on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklaan. Perussopimusten nojalla Euroopan komissio on yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa vastuussa siitä, että oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan EU:n perusarvona ja että EU:n lainsäädäntöä, arvoja ja periaatteita kunnioitetaan. Euroopan komissio joutui tammikuussa 2016 käynnistämään Puolan tapahtumien vuoksi vuoropuhelun Puolan hallituksen kanssa oikeusvaltiotoimintakehyksen mukaisesti. Kehyksessä, jonka komissio otti käyttöön 11. maaliskuuta 2014, on kolme vaihetta (ks. liite 1). Koko prosessi perustuu komission ja jäsenvaltion väliseen jatkuvaan vuoropuheluun. Komissio pitää Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkasti ajan tasalla.

Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti tukenut komissiota, myös päätöslauselmissaan 13. huhtikuuta ja 14. syyskuuta 2016. Komissio tiedotti 16. toukokuuta 2017 yleisten asioiden neuvostolle Puolan tilanteesta. Hyvin laaja enemmistö jäsenvaltioista antoi tukensa komission roolille ja pyrkimyksille ratkaista kysymys ja kehotti Puolan hallitusta käynnistämään uudelleen vuoropuhelun komission kanssa.

Monenlaiset muut toimijat Euroopassa ja kansainvälisellä tasolla ovat ilmaisseet syvän huolensa Puolan oikeusjärjestelmän uudistuksesta: oikeuslaitoksen edustajat kaikkialla Euroopassa, mukaan lukien Euroopan unionin korkeimpien oikeuksien presidenttien verkosto ja Euroopan tuomarineuvostojen verkosto, Venetsian komissio, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea sekä lukuisat kansalaisyhteiskunnan järjestöt, kuten Amnesty International ja ihmisoikeus- ja demokratiaverkosto (HRDN).

Lisätietoja:

 

[1]Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaan neuvosto voi jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä todeta, että on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja (ks. liite II). Komissio voi käynnistää menettelyn perustellulla ehdotuksella.

 

 

 

Liite I – Oikeusvaltiotoimintakehys

1

 

Liite II – Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artikla

1.   Neuvosto voi jäsenvaltioiden yhden kolmasosan, Euroopan parlamentin tai Euroopan komission perustellusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan todeta jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä, että on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja. Ennen tämän toteamista neuvosto kuulee kyseistä jäsenvaltiota ja voi, tehden ratkaisunsa samaa menettelyä noudattaen, antaa sille suosituksia.

Neuvosto tarkistaa säännöllisesti, ovatko tällaiseen toteamiseen johtaneet perusteet edelleen olemassa.

2.   Eurooppa-neuvosto, joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti, voi jäsenvaltioiden yhden kolmasosan ehdotuksesta tai Euroopan komission ehdotuksesta ja saatuaan Euroopan parlamentin hyväksynnän todeta, että jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti ja jatkuvasti 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja, kehotettuaan ensin asianomaista jäsenvaltiota esittämään huomautuksensa.

3.   Jos rikkominen on 2 kohdan mukaisesti todettu, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää pidättää väliaikaisesti tietyt perussopimuksista johtuvat asianomaiselle jäsenvaltiolle kuuluvat oikeudet, mukaan lukien kyseisen jäsenvaltion hallituksen edustajan äänioikeuden neuvostossa. Tällöin neuvosto ottaa huomioon tällaisen oikeuksien pidättämisen mahdolliset vaikutukset luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Jäsenvaltiolle perussopimuksista johtuvat velvoitteet sitovat kuitenkin edelleen asianomaista valtiota.

4.   Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöhemmin muuttaa 3 kohdan nojalla toteutettua toimenpidettä tai peruuttaa sen, jos sen toteuttamiseen johtaneessa tilanteessa tapahtuu muutos.

5.   Euroopan parlamentissa, Eurooppa-neuvostossa ja neuvostossa tätä artiklaa sovellettaessa noudatettavista äänestysmenettelyä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 354 artiklassa.

 

 

 

 

 

IP/17/2161

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar