Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen skrider til handling for at opretholde retsstaten i Polen

Bruxelles, den 26. juli 2017

Europa-Kommissionen skrider nu til handling for at beskytte retsstaten i Polen.

Kommissionen begrunder sine alvorlige betænkeligheder ved den planlagte reform af retsvæsenet i Polen i en henstilling vedrørende retsstatsprincippet rettet til de polske myndigheder. Efter Kommissionens vurdering forstærker reformen den systemiske trussel mod retsstatsprincippet i Polen, der allerede blev påpeget i den procedure til beskyttelse af retsstatsprincippet, som Kommissionen iværksatte i januar 2016. Kommissionen anmoder de polske myndigheder om at løse disse problemer inden for en måned. Kommissionen opfordrer navnlig de polske myndigheder til ikke at træffe foranstaltninger med henblik på at afskedige eller gennemtvinge en pensionering af højesteretsdommere. Træffes en sådan foranstaltning, er Kommissionen rede til øjeblikkeligt at igangsætte proceduren i artikel 7, stk. 1[1] – en formel advarsel fra Unionen, der kan udstedes af et flertal på fire femtedele af medlemsstaterne forsamlet i Ministerrådet.

Kommissionen har også besluttet at iværksætte en traktatbrudsprocedure mod Polen for overtrædelse af EU- lovgivningen. Kommissærkollegiet vil sende en åbningsskrivelse straks efter offentliggørelsen af loven om organisationen af almindelige domstole.

Kommissionen minder samtidig om sin opfordring til den polske regering om at videreføre en konstruktiv dialog.

Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Kommissionen er fast besluttet på at forsvare retsstatsprincippet i alle vores medlemsstater som et grundlæggende princip, som Den Europæiske Union bygger på. Et uafhængigt retsvæsen er en afgørende forudsætning for medlemskab af vores Union. Unionen kan derfor ikke acceptere et system, der gør det muligt at afskedige dommere efter behag. Uafhængige domstole er grundlaget for den gensidige tillid mellem vore medlemsstater og retssystemer. Fortsætter den polske regering med at undergrave retsvæsenets uafhængighed og retsstatsprincippet i Polen, har vi intet andet valg end at tage artikel 7 i anvendelse."

Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Vores henstillinger til de polske myndigheder er klare. Nu må forfatningsdomstolens uafhængighed genoprettes, og lovene om reform af retsvæsenet må enten trækkes tilbage eller bringes i overensstemmelse med den polske forfatning og europæiske standarder for retsvæsenets uafhængighed. Polske domstole har i lighed med de øvrige medlemsstaters domstole til opgave at tilvejebringe effektive retsmidler i tilfælde af, at EU-lovgivningen overtrædes. De agerer i sådanne tilfælde som "Unionens dommere" og skal opfylde kravene til retsvæsenets uafhængighed i overensstemmelse med traktaten og chartret om grundlæggende rettigheder. Vi ønsker at løse disse problemer i fællesskab på en konstruktiv måde. Kommissionen er fortsat indstillet på at føre en dialog med de polske myndigheder, og vi ser med glæde på enhver foranstaltning, der ændrer disse love i overensstemmelse med vores henstillinger."

1. Henstilling vedrørende retsstatsprincippet

Den henstilling vedrørende retsstatsprincippet, der blev vedtaget i dag, supplerer to tidligere henstillinger, som blev vedtaget henholdsvis den 27. juli og 21. december 2016, og som vedrører fraværet af en uafhængig og legitim forfatningsmæssig prøvelse i Polen. De polske myndigheder har indtil videre stadig ikke taget højde for de betænkeligheder, der er påpeget i de to første henstillinger. Endvidere har de polske myndigheder nu truffet yderligere foranstaltninger, som forstærker betænkelighederne med hensyn til retsvæsenets uafhængighed, og som i høj grad øger den systemiske trussel mod retsstatsprincippet i Polen.

Kommissionens henstilling vedrørende retsstatsprincippet, der er sendt til Polen i dag, vedrører fire nye lovgivningsmæssige retsakter, som nu er vedtaget af det polske parlament, men som efter Kommissionens vurdering vil øge den systemiske trussel mod retsstatsprincippet: loven om højesteret, loven om det nationale jurisdiktionsråd (republikkens præsident nedlagde veto imod begge disse love den 24. juli), loven om organisationen af almindelige domstole (undertegnet af republikkens præsident den 25. juli og afventer offentliggørelse og ikrafttræden) samt loven om den nationale dommer- og anklagerskole (offentliggjort og gældende siden den 13. juli). Disse love vil i deres nuværende form strukturelt undergrave retsvæsenets uafhængighed i Polen og have en umiddelbar og meget mærkbar negativ indvirkning på retsvæsenets uafhængighed.

Navnlig vil afskedigelsen af højesteretsdommere i alvorlig grad forstærke den systemiske trussel mod retsstatsprincippet. Kommissionen opfordrer derfor navnlig de polske myndigheder til ikke at træffe foranstaltninger med henblik på at afskedige eller gennemtvinge en pensionering af højesteretsdommerne. Træffer de polske myndigheder sådanne foranstaltninger, er Kommissionen rede til øjeblikkeligt at igangsætte den procedure, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union.

På grundlag af henstillingen vedrørende retsstatsprincippet opfordrer Kommissionen den polske regering til at tage højde for de opridsede betænkeligheder inden for én måned og underrette Kommissionen om de trufne foranstaltninger.

2. Overtrædelsesprocedure på grundlag af EU-retten

Kommissærkollegiet har også besluttet at forberede en overtrædelsesprocedure med henblik på en eventuel overtrædelse af EU-lovgivningen. Kommissærkollegiet er rede til at sende en åbningsskrivelse vedrørende loven om organisationen af almindelige domstole, så snart denne er offentliggjort officielt. De væsentligste juridiske betænkeligheder ved denne lov, som Kommissionen påpeger, vedrører forskelsbehandling på grundlag af køn som følge af, at der indføres forskellig pensionsalder for kvindelige dommere (60 år) og mandlige dommere (65 år). Dette strider mod artikel 157 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og direktiv 2006/54 vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. I åbningsskrivelsen vil Kommissionen også give udtryk for sine betænkeligheder ved, at de polske domstoles uafhængighed undergraves, idet justitsministeren gives skønsbeføjelse til at forlænge mandatet for dommere, der har nået pensionsalderen, samt afskedige og udpege retspræsidenter, (jf. artikel 19, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), sammenholdt med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder).

De næste skridt

I Kommissionens henstilling opfordres den polske regering til at løse problemerne inden for én måned og underrette Kommissionen om de foranstaltninger, der iværksættes med henblik herpå. Kommissionen er rede til at videreføre en konstruktiv dialog med den polske regering. Med hensyn til traktatbrudsproceduren vil Kommissionen sende åbningsskrivelsen, når loven om organisationen af almindelige domstole er offentliggjort.

Baggrund

Retsstatsprincippet er en af de fælles værdier, som Den Europæiske Union bygger på. Det er nedfældet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union. Europa-Kommissionen er i henhold til traktaterne ansvarlig for sammen med Europa-Parlamentet og Rådet at sikre, at retsstatsprincippet overholdes som en grundlæggende værdi i Unionen, og at Unionens lovgivning, værdier og principper respekteres. Begivenheder i Polen fik Europa-Kommissionen til at indlede en dialog med den polske regering i januar 2016 under retsstatsrammen. Rammen, som blev indført af Kommissionen den 11. marts 2014, består af tre faser (se figuren i bilag I). Hele processen er baseret på en løbende dialog mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat. Kommissionen sørger for, at Europa-Parlamentet og Rådet under processen regelmæssigt bliver indgående informeret.

Europa-Parlamentet har konsekvent bakket op om Kommissionens betænkeligheder, herunder i de to beslutninger af 13. april og 14. september 2016. Den 16. maj informerede Kommissionen Rådet for Almindelige Anliggender om situationen i Polen. Et meget stort flertal af medlemsstater bakkede op om Kommissionens rolle og indsats for at løse problemet, og de opfordrede den polske regering til at genoptage dialogen med Kommissionen.

En bred vifte af andre aktører på europæisk og internationalt niveau har udtrykt alvorlige betænkeligheder ved reformen af det polske retssystem: repræsentanter for retsvæsenet i hele Europa, herunder Det Europæiske Netværk af Formændene for de Øverste Domstole og Det Europæiske Netværk af Domstolsadministrationer, Venedigkommissionen, Europarådets kommissær for menneskerettigheder, FN's Menneskerettighedskomité samt adskillige civilsamfundsorganisationer som f.eks. Amnesty International og netværket om menneskerettigheder og demokrati.

Yderligere oplysninger:

 

 

[1]I artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union fastsættes det, at Rådet med et flertal på fire femtedele af sine medlemmer fastslår, at der er en klar fare for, at en medlemsstat groft overtræder de værdier, der er nævnt i traktatens artikel 2 (se bilag II). Kommissionen kan igangsætte denne proces med et begrundet forslag. 

 

 

Bilag I - Retsstatsrammen

1

 

 

Bilag II - Artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union

1.   På begrundet forslag af en tredjedel af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet eller Europa-Kommissionen kan Rådet med et flertal på fire femtedele af sine medlemmer efter godkendelse fra Europa-Parlamentet fastslå, at der er en klar fare for, at en medlemsstat groft overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 2. Inden Rådet fastslår dette, hører det den berørte medlemsstat, og det kan efter samme fremgangsmåde rette henstillinger til denne medlemsstat.

Rådet efterprøver regelmæssigt, om de forhold, der har fået Rådet til at fastslå ovennævnte, stadig er gældende.

2.   Det Europæiske Råd kan med enstemmighed på forslag af en tredjedel af medlemsstaterne eller Europa-Kommissionen og efter godkendelse fra Europa-Parlamentet fastslå, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 2, efter at have opfordret denne medlemsstat til at fremsætte sine bemærkninger.

3.   Hvis en overtrædelse som omhandlet i stk. 2 er fastslået, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at suspendere visse af de rettigheder, der følger af anvendelsen af denne traktat på den pågældende medlemsstat, herunder de stemmerettigheder, der er tillagt repræsentanten for den pågældende medlemsstats regering i Rådet. Rådet tager i så fald hensyn til en sådan suspensions mulige følger for fysiske og juridiske personers rettigheder og forpligtelser.

Den pågældende medlemsstat er under alle omstændigheder fortsat bundet af sine forpligtelser i henhold til traktaterne.

4.   Rådet kan senere med kvalificeret flertal beslutte at ændre eller tilbagekalde foranstaltninger, der er truffet i medfør af stk. 3, som følge af ændringer i den situation, som har ført til, at de blev indført.

5.   De afstemningsregler, der gælder for Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet i forbindelse med anvendelsen af denne artikel, er fastsat i artikel 354 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

 

 

 

 

IP/17/2161

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar