Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise podnikla kroky na ochranu právního státu v Polsku

Brusel 26. července 2017

Evropská komise dnes podnikla kroky na ochranu právního státu v Polsku.

Své vážné obavy ohledně plánované reformy soudnictví v Polsku Komise odůvodnila v doporučení, které adresovala polským orgánům. Podle posouzení Komise tato reforma umocňuje systémové ohrožení právního státu v Polsku, které již Komise konstatovala v řízení zahájeném v lednu 2016. Komise polské orgány vyzývá, aby tyto problémy do jednoho měsíce odstranily. Zejména na ně apeluje, aby nepřijímaly žádné opatření k odvolání soudců Nejvyššího soudu nebo jejich nucenému odchodu do důchodu. Bude-li takové opatření přijato, je Komise připravena okamžitě zahájit postup podle článku 7 odstavce 1[1] – formální upozornění ze strany EU, které může být vydáno čtyřpětinovou většinou členských států v Radě ministrů.

Komise také rozhodla, že proti Polsku zahájí řízení pro porušení práva EU. Ihned po vyhlášení zákona o organizaci obecných soudů zašle Polsku výzvu, která je prvním krokem tohoto řízení.

Komise zároveň zopakovala svou nabídku konstruktivního dialogu s polskou vládou.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker uvedl: „Komise je odhodlána bránit zásadu právního státu ve všech našich členských státech. Je to stěžejní princip, na němž je naše Evropská unie postavena. Nezávislé soudnictví je nezbytným předpokladem členství v Unii. EU proto nemůže akceptovat systém, který umožňuje soudce libovolně odvolávat. Nezávislé soudy jsou základem vzájemné důvěry mezi našimi členskými státy a našimi soudními systémy. Pokud bude polská vláda v podkopávání nezávislosti soudnictví a zásady právního státu v Polsku pokračovat, budeme nuceni zahájit řízení podle článku 7.“

První místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu dodal: „Naše doporučení polským orgánům jsou jasná. Je zapotřebí obnovit nezávislost Ústavního soudu a zákony reformující soudnictví buď zrušit, nebo je uvést do souladu s polskou ústavou a s evropskými standardy nezávislosti soudnictví. Polské soudy, stejně jako soudy všech členských států EU, mají zajišťovat účinnou právní ochranu v případě porušení práva EU. V takovém případě fungují jako „soudci Unie“ a musí splňovat požadavky na nezávislost soudnictví v souladu se Smlouvou a s listinou základních práv. Chceme tyto záležitosti vyřešit společně a konstruktivně. Komise si přeje vést s polskými orgány dialog a uvítáme veškeré kroky vedoucí ke změně příslušných zákonů v souladu s našimi doporučeními.“

1. Doporučení v otázce právního státu

Dnes přijaté doporučení v otázce právního státu doplňuje dvě předchozí doporučení, která byla přijata 27. července a 21. prosince 2016. Týká se nedostatečné nezávislosti a legitimity při kontrole ústavnosti v Polsku. Polské orgány totiž stále ještě nevyřešily problémy, na které upozornila předchozí dvě doporučení. Polské orgány nyní navíc přijaly další kroky, které zvyšují obavy ohledně nezávislosti soudnictví a umocňují systémové ohrožení právního státu v Polsku.

Dnešní doporučení Polsku se týká čtyř nových právních předpisů, které již polský parlament přijal a které podle posouzení Komise zvýší systémové ohrožení právního státu: zákon o Nejvyšším soudu, zákon o Národní radě soudnictví (oba zákony dne 24. července prezident republiky vetoval), zákon o organizaci obecných soudů (dne 25. července jej prezident republiky podepsal a očekává se jeho vyhlášení a vstup v platnost) a zákon o Národní škole pro soudnictví (byl již vyhlášen a 13. července vstoupil v platnost). Ve své stávající podobě tyto zákony strukturálně oslabí nezávislost soudnictví v Polsku a mají bezprostřední a velmi závažný negativní vliv na nezávislé fungování soudnictví.

Systémové ohrožení právního státu vážně zvýší zejména odvolání soudců Nejvyššího soudu. Komise proto na polské orgány apeluje, aby nepřijímaly žádné opatření k odvolání soudců Nejvyššího soudu nebo jejich nucenému odchodu do důchodu. Pokud by takováto opatření přijaly, je Komise připravena okamžitě spustit mechanismus zakotvený v článku 7 odstavci 1 Smlouvy o Evropské unii.

Na základě svého doporučení Komise polskou vládu vyzývá, aby zmíněné problémy do jednoho měsíce vyřešila a o podniknutých krocích Komisi informovala.

2. Řízení pro porušení práva EU

Komisaři rovněž rozhodli, že připraví řízení pro možné porušení práva EU. Ihned po vyhlášení zákona o obecných soudech zašlou Polsku v této věci výzvu, která je prvním krokem v řízení. Hlavní právní problém tohoto zákona spatřuje Komise v diskriminaci na základě pohlaví, neboť zákon zavádí jiný věk pro odchod do důchodu u soudkyň (60 let) a soudců (65 let). To je v rozporu s článkem 157 Smlouvy o fungování Evropské unie a se směrnicí 2006/54/ES o rovnosti žen a mužů v zaměstnání. Ve výzvě vyjádří Komise také obavy ohledně oslabení nezávislosti polských soudů, neboť ministr spravedlnosti může sám rozhodovat o prodloužení mandátu soudců, kteří dosáhli důchodového věku, a může odvolávat a jmenovat předsedy soudů (viz článek 19 odstavec 1 Smlouvy o Evropské unii ve spojení s článkem 47 listiny základních práv EU).

Další kroky

Komise v doporučení polskou vládu vyzývá, aby zmíněné problémy do jednoho měsíce vyřešila a aby Komisi informovala o podniknutých krocích. Komise je připravena v konstruktivním dialogu s polskou vládou pokračovat. Pokud jde o řízení pro porušení práva, Komise zašle Polsku související výzvu poté, co bude zákon o obecných soudech vyhlášen.

Souvislosti

Právní stát je jednou ze společných hodnot, na nichž je Evropská unie založena. Je zakotvena v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Podle Smluv je Evropská komise spolu s Evropským parlamentem a Radou odpovědná za zajištění toho, aby byly zásady právního státu jakožto základní hodnoty naší Unie naplňovány a aby bylo dodržováno právo Unie a její hodnoty a zásady. Události v Polsku vedly Evropskou komisi k tomu, že v rámci postupu pro posílení právního státu zahájila v lednu 2016 s polskou vládou dialog. Tento postup – zavedený Komisí 11. března 2014 – má tři fáze (viz obrázek v příloze I). Celý proces je založen na neustálém dialogu mezi Komisí a příslušným členským státem. Komise o věci pravidelně a podrobně informuje Evropský parlament a Radu.

Evropský parlament výtky Komise soustavně podporuje, mimo jiné v usneseních ze dne 13. dubna a 14. září 2016. Dne 16. května 2017 Komise o situaci v Polsku informovala Radu pro obecné záležitosti. Valná většina členských států vyjádřila roli Komise a jejímu úsilí v řešení této věci podporu a apelovala na polskou vládu, aby s Komisí obnovila dialog.

Vážné znepokojení nad reformou polského soudního systému vyjádřila celá řada dalších subjektů na evropské i mezinárodní úrovni: zástupci soudnictví z celé Evropy, včetně Sítě předsedů nejvyšších soudů Evropské unie a Evropské sítě rad pro justici, Benátská komise, Komisař Rady Evropy pro lidská práva, Výbor OSN pro lidská práva i mnoho organizací občanské společnosti, například Amnesty International a síť organizací v oblasti lidských práv a demokracie.

Další informace

 

 

[1]Článek 7 odstavec 1 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Rada většinou čtyř pětin svých členů může rozhodnout, že existuje zřejmé nebezpečí, že některý členský stát závažně poruší hodnoty uvedené v článku 2 Smlouvy (viz příloha II). Komise může tento postup zahájit na základě odůvodněného návrhu. 

 

 

Příloha I – Postup pro posílení právního státu

1

 

 

Příloha II – Článek 7 Smlouvy o Evropské unii

1.   Na odůvodněný návrh jedné třetiny členských států, Evropského parlamentu nebo Evropské komise může Rada většinou čtyř pětin svých členů po obdržení souhlasu Evropského parlamentu rozhodnout, že existuje zřejmé nebezpečí, že některý členský stát závažně poruší hodnoty uvedené v článku 2. Před přijetím tohoto rozhodnutí vyslechne Rada daný členský stát a může stejným postupem podat tomuto státu doporučení.

Rada pravidelně přezkoumává, zda důvody, které ji k takovému rozhodnutí vedly, stále trvají.

2.   Na návrh jedné třetiny členských států nebo Evropské komise a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu může Evropská rada jednomyslně rozhodnout, že došlo k závažnému a trvajícímu porušení hodnot uvedených v článku 2 ze strany členského státu, poté co tento členský stát vyzve, aby se k této věci vyjádřil.

3.   Bylo-li učiněno zjištění uvedené v odstavci 2, může Rada kvalifikovanou většinou rozhodnout, že určitá práva, která pro dotyčný stát vyplývají z použití Smluv, včetně hlasovacích práv zástupců jeho vlády v Radě, budou pozastavena. Přitom přihlédne k možným důsledkům takového pozastavení pro práva a povinnosti fyzických a právnických osob.

Povinnosti dotyčného členského státu vyplývající ze Smluv jsou pro tento stát v každém případě i nadále závazné.

4.   Rada může později kvalifikovanou většinou rozhodnout, že změní nebo zruší opatření přijatá podle odstavce 3, jestliže se změní situace, která vedla k přijetí těchto opatření.

5.   Pro účely tohoto článku se v Evropském parlamentu, Evropské radě a Radě použijí pravidla hlasování stanovená v článku 354 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

IP/17/2161

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar