Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия действа за запазване на върховенството на закона в Полша

Брюксел, 26 юли 2017 r.

Днес Европейската комисия предприема действия за защита на принципите на правовата държава в Полша.

Комисията обосновава своята сериозна загриженост относно планираната съдебна реформа в Полша в препоръка относно принципите на правовата държава, адресирана до полските власти. Според оценката на Комисията тази реформа засилва системната заплаха за върховенството на закона в Полша, която вече бе идентифицирана в процедурата за принципите на правовата държава, започната от Комисията през януари 2016 г. Комисията иска от полските власти да предприемат действия за разрешаване на тези проблеми в срок от един месец. По-конкретно, Комисията иска от полските власти да не вземат мерки за уволнение или принудително пенсиониране на съдии от Върховния съд. Ако подобни мерки бъдат предприети, Комисията е готова незабавно да задейства процедурата по член 7, параграф 1[1] – официално предупреждение от ЕС, за което може да бъде взето решение от четири пети от държавите членки в Съвета на министрите.

Комисията също така решава да започне процедура за нарушение срещу Полша заради неспазване на правото на ЕС. Колегиумът на членовете на Комисията ще изпрати официално уведомително писмо веднага след обнародването на Закона за организация на общите съдилища.

В същото време Комисията напомня за своето предложение за провеждане на конструктивен диалог с полското правителство.

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: Комисията е решена да защитава върховенството на закона във всички държави членки като основен принцип, върху който е изграден нашият Европейски съюз. Наличието на независима съдебна система е съществено предварително условие за членство в нашия Съюз. Ето защо ЕС не може да приеме система, която позволява произволното уволнение на съдии. Независимите съдилища са основата на взаимното доверие между нашите държави членки и нашите съдебни системи. Ако полското правителство извърши действия, подкопаващи независимостта на съдебната власт и върховенството на закона в Полша, няма да имаме друг избор освен да задействаме член 7.

Първият заместник-председател Франс Тимерманс каза: Нашите препоръки към полските власти са ясни. Време е независимостта на Конституционния съд да бъде възстановена и законите за реформа на съдебната система да бъдат оттеглени или приведени в съответствие с полската конституция и европейските стандарти за независимост на съдебната власт. Полските съдилища, както съдилищата във всички държави членки, трябва да предоставят ефективна защита при нарушения на правото на ЕС. В тези случаи те действат като „съдии на Съюза“ и трябва да отговарят на изискванията за независимост на съдебната власт в съответствие с Договора и Хартата на основните права. Искаме да решим тези проблеми заедно по конструктивен начин. Комисията продължава да подава ръка за диалог с полските власти и ще приветстваме всички стъпки за промяна на тези закони в съответствие с нашите препоръки.

1. Препоръка относно принципите на правовата държава

Приетата днес препоръка относно принципите на правовата държава допълва предишните две препоръки от 27 юли и 21 декември 2016 г. и се отнася до липсата на независим и легитимен конституционен контрол в Полша. Към момента полските власти все още не са предприели действия във връзка с опасенията, изразени в предишните две препоръки. Освен това полските власти предприеха допълнителни мерки, които засилват притесненията за независимостта на съдебната власт и увеличават значително системната заплаха за върховенството на закона в Полша.

Препоръката на Комисията относно принципите на правовата държава, която днес бе изпратена на Полша, обхваща четири нови законодателни акта, които вече са приети от полския парламент и които според оценката на Комисията ще доведат до нарастване на системната заплаха за върховенството на закона – Закона за Върховния съд, Закона за националния съдебен съвет (на 24 юли полският президент наложи вето върху двата закона), Закона за организация на общите съдилища (подписан от полския президент на 25 юли и в очакване на обнародване, за да влезе в сила) и Закона за националното училище за съдебната власт (обнародван и в сила от 13 юли). В настоящата си форма тези закони ще подкопаят структурно независимостта на съдебната власт в Полша и ще окажат незабавно и изключително голямо отрицателно въздействие върху независимото функциониране на съдебната система.

По-конкретно, уволнението на съдии от Върховния съд ще доведе до сериозно нарастване на системната заплаха за върховенството на закона. Ето защо Комисията иска от полските власти да не предприемат мерки за уволнение или принудително пенсиониране на съдиите от Върховния съд. Ако полските власти предприемат подобни мерки, Комисията е готова незабавно да задейства механизма, посочен в член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз.

Въз основа на своята препоръка относно принципите на правовата държава Комисията приканва полското правителство да предприеме действия във връзка с изложените опасения в срок от един месец и да я информира за взетите мерки.

2. Процедура за установяване на нарушение въз основа на правото на ЕС

Колегиумът на членовете на Комисията също така взе решение за подготовка на процедура за установяване на евентуално нарушение на правото на ЕС. Колегиумът е готов незабавно да изпрати официално уведомително писмо относно Закона за организация на общите съдилища веднага след обнародването му. Основното опасение на Комисията във връзка с този закон е свързано с дискриминацията въз основа на пола поради въвеждането на различна възраст за пенсиониране на съдиите жени (60 години) и мъже (65 години). Това противоречи на член 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Директива 2006/54 относно равенството между половете в областта на заетостта. В официалното уведомително писмо Комисията също така ще изрази опасения, че като се предоставя на министъра на правосъдието право на преценка относно удължаването на мандата на съдии, които са достигнали пенсионна възраст, както и относно освобождаването и назначаването на председатели на съдилища, независимостта на полските съдилища ще бъде подкопана (вж. член 19, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) в съчетание с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз).

Следващи стъпки

В своята препоръка Комисията приканва полското правителство да предприеме действия за решаване на проблемите в срок от един месец и да информира Комисията за взетите мерки. Комисията е готова да проведе конструктивен диалог с полското правителство. Що се отнася до процедурата за нарушение, Комисията ще изпрати официалното уведомително писмо, след като Законът за организация на общите съдилища бъде обнародван.

Контекст

Върховенството на закона е една от общите ценности, на които се основава Европейският съюз. То е заложено в член 2 от Договора за Европейския съюз. Съгласно Договорите Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и Съвета, е отговорна за гарантиране на зачитането на принципите на правовата държава като основна ценност на нашия Съюз и за осигуряване на спазването на правото, ценностите и принципите на ЕС. Събитията в Полша накараха Европейската комисия да започне диалог с полското правителство през януари 2016 г. съгласно уредбата за правовата държава. Уредбата, въведена от Комисията на 11 март 2014 г., включва три етапа (вж. графиката в приложение I). Целият процес се основава на непрекъснат диалог между Комисията и съответната държава членка. Комисията информира Европейския парламент и Съвета редовно и подробно.

Загрижеността на Комисията бе последователно споделена от Европейския парламент, включително в двете резолюции от 13 април и 14 септември 2016 г. На 16 май 2017 г. Комисията уведоми Съвета по общи въпроси за положението в Полша. Много голямо мнозинство от държавите членки подкрепиха ролята и усилията на Комисията за разрешаването на този въпрос и призоваха полското правителство да поднови диалога с Комисията.

Множество други лица и организации на европейско и международно равнище изразиха дълбока загриженост във връзка с реформата на полската съдебна система – представители на съдебната власт от цяла Европа, включително Мрежата на председателите на върховните съдилища в Европейския съюз и Европейската мрежа на висшите съдебни съвети, Венецианската комисия, комисарят на Съвета на Европа за правата на човека, Комитетът на ООН по правата на човека, както и множество организации на гражданското общество, като Амнести Интернешънъл и Мрежата за човешки права и демокрация.

За повече информация:

[1]Съгласно член 7, параграф 1 от Договора за ЕС Съветът, с мнозинство от четири пети от своите членове, може да констатира наличието на очевиден риск от тежко нарушение от държава членка на общите ценности, посочени в член 2 от Договора (вж. приложение II). Комисията може да задейства тази процедура с мотивирано предложение.

 

 

Приложение I – Уредба за правовата държава

1

 

Приложение II – Член 7 от Договора за Европейския съюз

1.   По мотивирано предложение на една трета от държавите членки, на Европейския парламент или на Европейската комисия Съветът, с мнозинство от четири пети от своите членове, след като получи одобрение от Европейския парламент, може да констатира наличието на очевиден риск от тежко нарушение от държава членка на ценностите, посочени в член 2. Преди да направи тази констатация, Съветът изслушва въпросната държава членка и може да отправи препоръки към нея, като действа съгласно същата процедура.

Съветът редовно проверява дали основанията за такава констатация продължават да са налице.

2.   Европейският съвет, като действа с единодушие, по предложение на една трета от държавите членки или на Европейската комисия, след като получи одобрение от Европейския парламент, може да установи наличието на тежко и продължаващо нарушение на ценностите, посочени в член 2 от страна на дадена държава членка, след като покани тази държава членка да представи своята позиция.

3.   Когато е направена констатация по параграф 2, Съветът може с квалифицирано мнозинство да вземе решение за спирането на някои права, произтичащи от прилагането на Договорите по отношение на въпросната държава членка, включително и на правото на глас на представителя на правителството на тази държава членка в Съвета.  Като прави това, Съветът взема под внимание възможните последици от такова спиране върху правата и задълженията на физическите и юридическите лица.

Във всеки случай задълженията на въпросната държава членка според Договорите продължават да бъдат обвързващи за нея.

4.   Съветът може впоследствие с квалифицирано мнозинство да вземе решение да измени или отмени мерките, взети въз основа на параграф 3, в отговор на промените в ситуацията, която е довела до тяхното налагане.

5.   Условията и редът за гласуване, които, за целите на настоящия член, се прилагат за Европейския парламент, за Европейския съвет и за Съвета, са определени в член 354 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

 

 

 

 

IP/17/2161

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar