Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En europeisk vår? Senaste Eurobarometerundersökningen visar att optimismen ökar

Bryssel den 2 augusti 2017

Ett år efter folkomröstningen i Storbritannien ser allt fler EU-invånare optimistiskt på EU:s framtid.

De flesta EU-invånare ser nu också optimistiskt på ekonomin i sitt hemland. Förtroendet för EU ökar och är det högsta sedan 2010. Stödet för euron har inte varit så stort sedan 2004. Elva länder utanför EU deltog nu för första gången i undersökningen. Merparten av de tillfrågade i dessa länder hade en positiv EU-bild. Det är några av de viktigaste resultaten från den senaste Eurobarometerundersökningen som offentliggörs idag, tillsammans med en Flash Eurobarometerundersökning om EU:s framtid som gjorts i länder utanför EU.

I. Optimism inför EU:s framtid och ekonomin i hemlandet

EU:s framtid: de flesta européer är optimistiska och deras förtroende för EU-institutionerna ökar

De flesta EU-invånare (56 %) är optimistiska inför EU:s framtid – en ökning med sex procentenheter jämfört med hösten 2016. De största ökningarna kan noteras i Frankrike (55 %, +14 procentenheter sedan förra hösten), Danmark (70 %, +13 procentenheter) och Portugal (64 %, +10 procentenheter).

Förtroendet för EU fortsätter att öka och är nu 42 % (upp från 36 % hösten 2016 och 32 % hösten 2015). Det har ökat kraftigast i Frankrike (41 %, +15) samt i Danmark (56 %, +11 procentenheter) och Estland (55 %, +11 procentenheter). Även i Tyskland har förtroendet ökat, med 10 procentenheter, och ligger nu på 47 %.

Liksom i de två tidigare höst- och vårundersökningarna 2016 har förtroendet för de egna parlamenten och regeringarna ökat till 36 % respektive 37 %, men förtroendet för EU är fortfarande större.

40 % av européerna har en positiv bild av EU (en ökning med 5 procentenheter sedan hösten 2016). Tillfrågade med en positiv bild ökade i 24 EU-länder, framför allt i Frankrike (40 %, + 11 procentenheter), Danmark (42 %, +10 procentenheter) och Luxemburg (57 %, +10 procentenheter).

68 % av européerna känner att de är EU-medborgare, vilket är den högsta nivån någonsin enligt den här indikatorn.

Ekonomin: en positivare syn och ett starkt stöd för euron

Nästan hälften av alla européer anser att ekonomin i deras hemländer är ”god” (46 %, +5 procentenheter sedan hösten 2016). Andelen har ökat märkbart under senare år (+20 procentenheter sedan våren 2013, +26 procentenheter sedan våren 2009).

Även om skillnaderna mellan EU-länderna fortfarande är stora, ökar förtroendet för hemlandets ekonomi i 22 EU-länder, framför allt i Finland (59 %, +19 procentenheter), Portugal (33 %, +18 procentenheter), Belgien (60 %, +11 procentenheter) och Ungern (41 %, +11 procentenheter).

I euroområdet stöder nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade euron (73 %, +3 procentenheter), den högsta siffran sedan hösten 2004. 80 % eller mer av de tillfrågade i sex länder stöder euron: Slovakien, Tyskland, Estland, Irland, Slovenien och Luxemburg.

II. För första gången ses terrorism som EU:s största utmaning

Terrorismen är enligt EU-invånarna den viktigaste utmaningen för EU just nu (44 %, +12 procentenheter sedan hösten 2016). Invandringen, som har varit den viktigaste frågan sedan våren 2015, ligger nu på andra plats (38 %, -7 procentenheter). Den hamnar långt före den ekonomiska situationen (18 %, -2 procentenheter), EU-ländernas offentliga finanser (17 %, oförändrat) och arbetslösheten (15 %, -1 procentenheter). Terrorismen är den fråga som väcker mest oro på EU-nivå i 21 EU-länder, medan man i endast ett land tyckte så hösten 2016. Terrorismen och invandringen väcker mest oro i alla andra länder utom i Portugal och i Sverige.

På nationell nivå är man fortfarande främst orolig över arbetslösheten (29 %, -2 procentenheter) och invandringen (22 %, -4 procentenheter), även om oron i båda fallen minskar. Hälsa och social trygghet ligger nu på tredje plats (20 %, +2 procentenheter), följt av terrorism, där oron ökat betydligt (19 %, +5 procentenheter). Den ekonomiska situationen, som var det största orosmolnet hösten 2011 på nationell nivå, ligger nu på femte plats (16 %, -3 procentenheter).

III. Undersökning om EU:s framtid i länder utanför EU

För första gången har man i Eurobarometerundersökningen bedömt bilden av EU i elva länder utanför EU[1]. I dessa länder bor 49 % av världens befolkning, och de står för 61 % av all BNP. I de tre folkrikaste länderna (Kina, Indien och USA) har minst tre fjärdedelar av de tillfrågade en positiv bild av EU.

De tillfrågade i de flesta länderna som undersökningen omfattade såg positivt på EU: 94 % i Brasilien, 84 % i Kina, 83 % i Indien, 76 % i Japan, 79 % i Kanada, 75 % i USA, 67 % i Australien och 54 % i Turkiet. Samtidigt har tillfrågade i länder närmare EU (Ryssland, Norge och Schweiz) blandade känslor när det gäller EU (43–46 % har en positiv bild av EU).

Undersökningen visar också att EU i allmänhet betraktas som en stabil plats i en orolig värld, men skillnaderna är stora mellan länderna. 82 % i Indien och 49 % i Turkiet har den här synen på EU, medan endast 33 % av de tillfrågade i Ryssland tyckte likadant och 61 % tvärtom.

Bakgrund

Eurobarometerundersökningen för våren 2017 (EB 87) genomfördes genom personliga intervjuer mellan den 20 och 30 maj 2017. Sammanlagt intervjuades 33 180 personer i EU-länderna och kandidatländerna[2].

Flash Eurobarometer 450 om EU:s framtid i länder utanför EU genomfördes genom telefonintervjuer mellan den 20–25 februari 2017. Sammanlagt intervjuades 11 035 personer i 11 länder utanför EU.

I den första rapporten från den vanliga Eurobarometerundersökningen som publiceras i dag beskrivs européernas attityd till EU liksom deras viktigaste frågor och uppfattning om den ekonomiska situationen.

Läs mer

Eurobarometerundersökning 87

– Rapporten från Flash Eurobarometer 450 om EU:s framtid, gjord i länder utanför EU

 

 

[1]Australien, Brasilien, Indien, Japan, Kanada, Kina, Norge, Ryssland, Schweiz, Turkiet och USA.

[2] De 28 EU-länderna, fem kandidatländer (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet, Montenegro, Serbien och Albanien) och den turkcypriotiska befolkningsgruppen i den del av landet som inte kontrolleras av regeringen i Republiken Cypern.

IP/17/2127

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar