Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-konsumenterna vill e-handla mer över gränserna

Bryssel den 25 juli 2017

2017 års resultattavla för konsumentvillkor visar att allt fler konsumenter i EU handlar på nätet och att deras förtroende för e-handeln har ökat, framför allt när det gäller att köpa från andra EU-länder.

Detaljhandlarna vill ändå ogärna utvidga sin e-handel och deras oro för att sälja på nätet till konsumenter i andra EU-länder har inte minskat. Oron har främst att göra med den ökade risken för bedrägerier, att inte få betalt, olika skattebestämmelser, skillnader i den nationella avtalsrätten och konsumentskyddsregler.

Även om konsumentvillkoren i allmänhet har förbättrats sedan den senaste resultattavlan finns det fortfarande stora skillnader i förtroende, kunskaper och skydd mellan länderna.

– Min prioritet är att förbättra konsumenternas och de små detaljhandlarnas förtroende för den digitala inre marknaden, säger konsumentkommissionär Věra Jourová. Konsumenterna känner sig nu tryggare med att handla på nätet. Vi har infört ett snabbt förfarande så att de kan få tillbaka pengarna om något går fel, också när de handlar från ett annat land. Utmaningen nu är att få fler företag att svara på den ökade efterfrågan.

Ökat förtroende för e-handeln men fortfarande många hinder för detaljhandlarna

Resultattavlan visar att konsumenternas förtroende för e-handeln har ökat kraftigt. På tio år har andelen européer som handlar på nätet nästan fördubblats (från 29,7 % år 2007 till 55 % år 2017). Sedan den senaste resultattavlan har konsumenternas förtroende ökat med 12 procentenheter när det gäller köp från detaljhandlare i det egna landet och med 21 procentenheter när det gäller köp från andra EU-länder.

Även om mycket har förbättrats visar resultattavlan att konsumenter fortfarande stöter på hinder när de vill köpa av näthandlare i andra EU-länder. Till exempel meddelade 13 % av uppgiftslämnarna att de inte hade kunnat betala för varan och 10 % att varan inte kunde levereras till deras hemland.

Endast fyra av tio av dem som nu säljer på nätet meddelade å sin sida att de planerar att sälja både i sitt hemland och över gränserna under det närmaste året. De är fortfarande oroliga över att sälja i andra länder: risken för bedrägerier ökar och det finns skillnader i de nationella skattebestämmelserna, den nationella avtalsrätten samt i konsumentskyddsregler.

Därför föreslår kommissionen moderniserade avtalsbestämmelser för e-handeln för att harmonisera avtalsbestämmelserna för försäljning av varor på nätet och främja tillgång till digitalt innehåll och underlätta onlinehandel i hela EU.

Medvetenheten om konsumenternas rättigheter blir bättre, men är fortfarande låg och varierar inom EU

Jämfört med 2015 års resultattavla är konsumenterna nu mer medvetna om sina rättigheter. 13 % av konsumenterna känner till sina viktigaste rättigheter (en ökning med 3,6 procentenheter sedan 2014).

Konsumentvillkoren är i allmänhet bättre i de nordliga och västra EU-länderna än i de östra och de södra.

Till exempel klagar 94,5 % av finländarna när de råkar ut för ett problem, medan motsvarande andel för bulgarerna bara är 55,6 %. Andelen konsumenter som råkar ut för otillbörliga affärsmetoder varierar också kraftigt: 40,9 % av kroaterna har råkat ut för sådana metoder, jämfört med 3,4 % av österrikarna.

Kommissionen arbetar därför med ett förslag för att uppdatera konsumentskyddsreglerna. Syftet är att se till att alla konsumenter i EU känner till sina rättigheter och att rättigheterna respekteras i hela EU.

Detaljhandlarna har inte tillräckligt med kunskap om konsumenternas rättigheter

2017 års resultattavla visar att detaljhandlarnas kunskaper om konsumentskyddsreglerna inte har förbättrats sedan den senaste resultattavlan. Endast 53,5 % av deras svar på frågor om grundläggande konsumenträttigheter var rätt. Det finns stora skillnader i kunskaperna mellan olika länder. Endast 36,2 % av de kroatiska detaljhandlarna känner till rättigheterna jämfört med 62,3 % av de tyska.

Tiden för att handlägga klagomål måste förkortas

Konsumenterna klagar allt mindre, och de som gör det är nöjdare med hur deras klagomål handläggs.

Nästan en tredjedel av konsumenterna bestämde sig för att inte klaga eftersom det var fråga om så små summor (34,6 %) eller förfarandet skulle ha tagit alltför lång tid (32,5 %).

Kommissionen har därför nyligen (14 juli 2017) förbättrat småmålsförfarandet och konsumenterna kan nu använda sig av ett snabbt onlineförfarande vid klagomål som gäller högst 5 000 euro. Kommissionen uppmuntrar också att man försöker göra upp i godo på plattformen för tvistlösning som erbjuder enkel tillgång på nätet till alternativa tvistlösningsorgan för onlinetransaktioner.

Bakgrund

Resultattavlorna för konsumentmarknaderna ger en översikt över hur den inre marknaden fungerar för konsumenterna i EU. De har publicerats sedan 2008 och syftar till att förbättra bevakningen av konsumenternas ställning och ge underlag för politiska beslut.

Det finns två typer av resultattavlor som offentliggörs vartannat år och bygger på storskaliga undersökningar:

  • Resultattavlan för konsumentvillkor har till uppgift att redovisa de förhållanden som råder för konsumenterna i medlemsländerna inom tre områden, nämligen 1) kunskap och förtroende, 2) efterlevnad och tillsyn samt 3) klagomål och tvistlösning. Här granskas också integrationen av EU:s detaljhandelsmarknad och e-handeln.
  • Resultattavlan för konsumentmarknaderna har till uppgift att följa utvecklingen på 40 konsumentmarknader på grundval av nyckelindikatorer som t.ex. förtroendet för att säljare följer konsumentskyddsreglerna, att erbjudanden går att jämföra, valmöjligheter på marknaden, i vilken utsträckning konsumenternas förväntningar infrias samt den skada som uppstår till följd av problem som konsumenterna stöter på. Andra indikatorer, såsom leverantörsbyte och priser, övervakas och analyseras också (2016 års utgåva).

 

Graph 61

 

Graph 59

 

Läs mer

Rapport

Faktablad

Infografik

Resultattavla för konsumentmarknaderna

Den digitala inre marknaden

 

IP/17/2109

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar