Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Jauns apsekojums liecina, ka ES patērētāju vidū pieaug pieprasījums pēc iepirkšanās tiešsaistē pāri robežām

Briselē, 2017. gada 25. jūlijā

Patērētāju apstākļu pārskata 2017. gada izdevums liecina, ka arvien vairāk patērētāju Eiropas Savienībā iepērkas tiešsaistē un ka ir pieaugusi viņu uzticēšanās e-komercijai, jo īpaši tad, ja pirkumi tiešsaistē tiek veikti no citām ES valstīm.

Tomēr mazumtirgotāji vēl aizvien nelabprāt izvērš darbību tiešsaistē, un viņiem joprojām ir bažas gadījumos, kad runa ir par pārdošanu tiešsaistē patērētājiem, kuri atrodas citās ES valstīs. Šādas bažas galvenokārt ir saistītas ar lielāku krāpšanas un nemaksāšanas risku pārrobežu tirdzniecībā, atšķirīgiem noteikumiem nodokļu jomā un atšķirībām valstu līgumtiesībās un patērētāju aizsardzības noteikumos.

Kaut arī patērētāju apstākļi kopš pēdējā rezultātu pārskata kopumā ir uzlabojušies, tomēr uzticēšanās, zināšanu un aizsardzības līmenis dažādās valstīs vēl aizvien būtiski atšķiras.

Komisāre Vera Jourova sacīja: „Mana prioritāte ir palielināt cilvēku un sīko mazumtirgotāju uzticēšanos digitālajam vienotajam tirgum. Iepērkoties tiešsaistē, patērētāji tagad jūtas drošāk. Un esam panākuši, ka viņiem ir pieejama ātra procedūra, lai saņemtu atpakaļ naudu gadījumos, kad radušās problēmas – pat iepērkoties no citas valsts. Tagad uzdevums ir mudināt aizvien vairāk uzņēmumu, lai tie reaģētu uz šo augošo pieprasījumu.”

Lielāka uzticēšanās e-komercijai, taču šķēršļi mazumtirgotājiem saglabājas

Rezultātu pārskats liecina, ka patērētāju uzticēšanās e-komercijai ir ievērojami palielinājusies. To eiropiešu īpatsvars, kuri iepērkas tiešsaistē, desmit gados ir gandrīz dubultojies (no 29,7 % 2007. gadā līdz 55 % 2017. gadā). Patērētāju uzticēšanās līmenis kopš pēdējā rezultātu pārskata ir pieaudzis par 12 procentpunktiem attiecībā uz pirkumiem no mazumtirgotājiem, kuri atrodas tajā pašā valstī, un par 21 procentpunktu attiecībā uz pirkumiem no citām ES dalībvalstīm.

Kaut arī ir panākts ievērojams progress, rezultātu pārskats liecina, ka patērētāji joprojām saskaras ar šķēršļiem, cenšoties iegādāties preces no mazumtirgotājiem, kas tirgojas tiešsaistē un atrodas citā ES valstī. Piemēram, 13 % no respondentiem norādīja, ka maksājums tika atteikts, savukārt 10 % tika atteikts piegādāt preces uz viņu dzīvesvietas valsti.

Runājot par mazumtirgotājiem, jāatzīmē, ka tikai 4 no tiem 10 mazumtirgotājiem, kuri pašlaik pārdod tiešsaistē, pauda, ka viņi apsver iespēju nākamajā gadā pārdot preces gan iekšzemē, gan pārrobežu mērogā. Viņiem joprojām ir bažas gadījumos, kad preces tiek pārdotas tiešsaistē citās valstīs, proti, viņi ir nobažījušies par lielāku krāpšanas risku, atšķirībām valstu nodokļu jomas noteikumos vai valstu līgumtiesībās un atšķirīgiem patērētāju aizsardzības noteikumiem.

Tāpēc Komisija ir izstrādājusi priekšlikumu par moderniem digitālo līgumtiesību noteikumiem, kura nolūks ir saskaņot līgumtiesību noteikumus par preču pārdošanu tiešsaistē un visā Eiropas Savienībā sekmēt piekļuvi digitālajam saturam un tirdzniecībai tiešsaistē.

Informētība par patērētāju tiesībām uzlabojas, taču vēl aizvien ir vāja, un tās līmenis Eiropas Savienībā ir atšķirīgs

Salīdzinājumā ar rezultātu pārskata 2015. gada izdevumu patērētāji ir labāk informēti par savām tiesībām. Vidēji 13 % no patērētājiem ir pilnībā informēti par savām svarīgākajām tiesībām (pieaugums par 3,6 procentpunktiem kopš 2014. gada).

Tomēr nosacījumi patērētājiem kopumā ir labāki Ziemeļeiropas un Rietumeiropas ES valstīs nekā Eiropas Savienības austrumu un dienvidu valstīs.

Piemēram, 94,5 % somu sūdzas, ja sastopas ar problēmām, savukārt tikai 55,6 % bulgāru to dara. Arī to patērētāju īpatsvars, kuri cietuši negodīgas komercprakses dēļ, būtiski atšķiras, proti, šādas komercprakses dēļ ir cietuši 40,9 % horvātu salīdzinājumā ar 3,4 % austriešu.

Lai atrisinātu šīs problēmas, Komisija strādā pie priekšlikuma par patērētāju aizsardzības noteikumu atjaunināšanu. Mērķis ir nodrošināt, ka ikviens patērētājs Eiropā ir informēts par savām tiesībām un ka šīs tiesības tiek pareizi īstenotas visā Eiropas Savienībā.

Mazumtirgotājiem ir nepietiekamas zināšanas par patērētāju tiesībām

2017. gada rezultātu pārskats liecina, ka kopš iepriekšējā izdevuma nav uzlabojušās mazumtirgotāju zināšanas par patērētāju aizsardzības noteikumiem. Tikai 53,5 % no viņu atbildēm uz jautājumiem par galvenajām patērētāju tiesībām bija pareizas. Arī šajā gadījumā zināšanu līmenis dažādās valstīs atšķiras, proti, tikai 36,2 % no Horvātijas mazumtirgotājiem zina par šīm tiesībām salīdzinājumā ar 62,3 % mazumtirgotāju Vācijā.

Sūdzības vajadzētu izskatīt ātrāk

Lai gan patērētājiem ir mazāk iemeslu sūdzēties, tie patērētāji, kuri to darījuši, ir apmierinātāki ar to, kā tiek izskatītas viņu sūdzības.

Tomēr gandrīz viena trešdaļa patērētāju nolēma nesūdzēties, jo uzskatīja, ka attiecīgās naudas summas bija pārāk mazas (34,6 %) vai procedūra būtu bijusi pārāk ilga (32,5 %).

Tāpēc Komisija ir uzlabojusi maza apmēra prasību procedūru (kopš 2017. gada 14. jūlija), kura tagad patērētājiem ļauj izmantot priekšrocības, ko sniedz paātrināta tiešsaistes procedūra attiecībā uz prasībām līdz 5000 eiro apmērā. Komisija arī mudina panākt ārpustiesas izlīgumus, izmantojot strīdu izšķiršanas tiešsaistē (ODR) platformu, kas tiešsaistes darījumu gadījumos sniedz vienkāršu tiešsaistes piekļuvi alternatīvām strīdu izšķiršanas struktūrām.

Konteksts

Patēriņa tirgu rezultātu pārskati sniedz pārskatu par to, kā vienotais tirgus darbojas ES patērētāju labā. Minētos pārskatus publicē kopš 2008. gada, un to mērķis ir nodrošināt labāku ietekmes uz patērētājiem uzraudzību un sniegt pierādījumus, lai labāk informētu politikas veidotājus.

Ir divu veidu rezultātu pārskati, kurus pamīšus publicē katru otro gadu un kuri balstīti uz liela mēroga apsekojumiem.

  • Patērētāju apstākļu pārskatā tiek uzraudzīti patērētāju apstākļi atsevišķās valstīs šādās trīs jomās: 1. zināšanas un uzticēšanās, 2. atbilstība un izpilde, 3. sūdzības un strīdu izšķiršana. Tajā arī izvērtē panākumus, kas gūti ES mazumtirdzniecības tirgus integrācijā un e-komercijā.
  • Patēriņa tirgu rezultātu pārskatā detalizēti izsekota vairāk nekā 40 patēriņa tirgu darbība, pamatojoties uz tādiem galvenajiem rādītājiem kā uzticēšanās tam, ka tirgotāji ievēro patērētāju aizsardzības noteikumus, piedāvājumu salīdzināmība, izvēles iespējas tirgū, tas, cik lielā mērā tiek apmierinātas patērētāju cerības, un kaitējums, ko radījušas problēmas, ar kurām saskaras patērētāji. Tiek uzraudzīti un analizēti arī citi rādītāji, piemēram, piegādātāju maiņa un cenas (2016. gada izdevums).

 

61. diagramma

 

59. diagramma

 

Sīkāka informācija

Ziņojums

Faktu lapa

Infografika

Patēriņa tirgu rezultātu pārskati

Digitālais vienotais tirgus

 

IP/17/2109

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar