Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uuden tutkimuksen mukaan EU:n kuluttajat suosivat yhä enemmän rajat ylittävää verkkokauppaa

Bryssel 25. heinäkuuta 2017

Vuoden 2017 kuluttajatulostaulun mukaan EU:n kuluttajat tekevät yhä enemmän ostoksia verkossa. Myös kuluttajien luottamus sähköiseen kaupankäyntiin on kasvanut erityisesti tehtäessä ostoksia muista EU-maista.

Vähittäismyyjät ovat kuitenkin edelleen haluttomia laajentamaan toimintaansa verkossa. Ne katsovat, että muiden EU-maiden kuluttajille suuntautuvaan verkkomyyntiin voi liittyä ongelmia. Tällaiset ongelmat liittyvät pääasiassa petosten ja maksujen laiminlyönnin suurempaan riskiin, erilaisiin verosäännöksiin sekä kansallisen sopimusoikeuden ja kuluttajansuojaa koskevien sääntöjen eroihin.

Vaikka kuluttajaolosuhteet ovat yleisesti ottaen parantuneet viime tulostaulusta, luottamuksen, tietämyksen ja suojan taso vaihtelee edelleen suuresti maasta toiseen.

Komissaari Věra Jourován mukaan ensisijaista on ollut lisätä kansalaisten ja pienempien vähittäismyyjien luottamusta digitaalisiin sisämarkkinoihin. ”Kuluttajat tekevät nyt luottavaisemmin ostoksia verkossa. Olemme ottaneet heitä varten käyttöön nopean menettelyn, joka auttaa heitä saamaan rahansa takaisin, jos jokin menee vikaan, myös silloin kun he tekevät ostoksia toisesta maasta. Nyt haasteena on kannustaa useampia yrityksiä vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään”, Jourová totesi.

Luottamus sähköiseen kaupankäyntiin kasvaa, mutta vähittäismyyjät kohtaavat edelleen esteitä

Tulostaulu osoittaa, että kuluttajien luottamus sähköistä kaupankäyntiä kohtaan on lisääntynyt dramaattisesti. Kymmenen viime vuoden aikana eurooppalaisten tekemien verkko-ostosten osuus on lähes kaksinkertaistunut (29,7 % vuonna 2007 ja 55 % vuonna 2017). Edellisen tulostaulun jälkeen kuluttajien luottamus on lisääntynyt 12 prosenttiyksikköä, kun on kyse ostosten tekemisestä samassa maassa olevilta jälleenmyyjiltä, ja 21 prosenttiyksikköä, kun on kyse muista EU-maista tehtävistä hankinnoista.

Vaikka sähköisessä kaupankäynnissä on edistytty huomattavasti, tulostaulu osoittaa, että kuluttajat kohtaavat edelleen esteitä yrittäessään tehdä verkko-ostoksia toisessa EU-maassa toimivilta vähittäiskauppiailta. Esimerkiksi 13 prosenttia vastaajista ilmoitti maksun hylkäämisestä ja 10 prosentilta evättiin tuotteiden toimittaminen heidän maahansa.

Tällä hetkellä verkkomyyntiä harjoittavista vähittäismyyjistä vain neljä kymmenestä ilmoitti aikovansa myydä tulevana vuonna sekä kotimaassaan että rajojen yli. Niillä on edelleen ongelmia muihin maihin suuntautuvassa verkkomyynnissä, kuten suurempi petosriski, eri maiden verosäännösten tai sopimusoikeuden erot sekä kuluttajansuojasääntöjen erot.

Tämän vuoksi komissio on tehnyt ehdotuksen nykyaikaisista digitaalisopimussäännöistä, joilla yhdenmukaistetaan tavaroiden verkkokauppaa koskevat sopimussäännöt ja edistetään digitaalisen sisällön saantia ja verkkokauppaa EU:ssa.

Kuluttajat ovat paremmin selvillä oikeuksistaan, mutta tietämys on edelleen vähäistä ja vaihtelee eri puolilla EU:ta

Kuluttajat ovat vuoden 2015 tulostauluun verrattuna paremmin selvillä oikeuksistaan. Keskimäärin 13 prosenttia kuluttajista on täysin tietoisia tärkeimmistä oikeuksistaan (3,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2014).

Kuluttajaolosuhteet ovat kuitenkin yleisesti ottaen paremmat EU:n pohjoisissa ja läntisissä jäsenmaissa verrattuna itäisiin ja eteläisiin EU-maihin.

Esimerkiksi 94,5 prosenttia suomalaisista mutta vain 55,6 prosenttia bulgarialaisista tekee valituksen kohdatessaan ongelman. Myös niiden kuluttajien osuus, jotka ovat joutuneet sopimattomien kaupallisten menettelyjen kohteeksi, vaihtelee suuresti. Tällaisia menettelyjä on kohdannut kroatialaisista 40,9 prosenttia mutta vain 3,4 prosenttia itävaltalaisista.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi komissio valmistelee ehdotusta ajantasaistetuista kuluttajansuojasäännöistä. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen eurooppalainen kuluttaja tuntee oikeutensa ja että ne pannaan moitteettomasti täytäntöön kaikkialla EU:ssa.

Vähittäiskauppiaat eivät tunne kuluttajien oikeuksia riittävästi

Vuoden 2017 tulostaulu osoittaa, että vähittäiskauppiaiden tietämys kuluttajansuojasäännöistä ei ole parantunut edelliseen tulostauluun verrattuna. Kun vähittäiskauppiailta kysyttiin kuluttajien perusoikeuksista, vain 53,5 prosenttia niiden antamista vastauksista oli oikein. Tässäkin tapauksessa tiedon taso vaihtelee maittain. Esimerkiksi vain 36,2 prosenttia kroatialaisista vähittäismyyjistä tunsi kyseiset oikeudet verrattuna 62,3 prosenttiin saksalaisista vähittäismyyjistä.

Valitusten käsittelynopeudessa on parantamisen varaa

Vaikka kuluttajilla on vähemmän syytä valittaa, ne, jotka ovat tehneet valituksen, ovat tyytyväisempiä siihen, miten heidän valituksiaan käsitellään.

Kuitenkin lähes kolmasosa kuluttajista päätti olla valittamatta, koska he katsoivat, että kyseessä ollut rahamäärä oli liian pieni (34,6 %) tai koska menettely olisi kestänyt liian kauan (32,5 %).

Tämän vuoksi komissio on parantanut vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä (14.7.2017 alkaen), minkä ansiosta kuluttajat, joiden vaateen määrä on enintään 5 000 euroa, voivat hyötyä nopeutetusta verkkomenettelystä. Komissio myös edistää tuomioistuinten ulkopuolista verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (ODR), jonka kautta verkko-ostoksiin liittyvät riidat on helppo saattaa vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten käsiteltäväksi.

Tausta

Kuluttaja-asioita koskevat tulostaulut antavat yleiskuvan siitä, miten sisämarkkinat toimivat EU:n kuluttajien kannalta. Niitä on julkaistu vuodesta 2008 alkaen, ja niillä pyritään varmistamaan, että markkinoita seurataan paremmin kuluttajien kannalta. Niistä saadaan myös näyttöä politiikan suunnittelun tueksi.

Tulostauluja on kahdenlaisia. Ne julkaistaan vuorovuosina, ja ne perustuvat laajamittaisiin kyselytutkimuksiin:

  • Kuluttajatulostaulu seuraa kansallisia kuluttajaolosuhteita kolmella osa-alueella: 1. tieto ja luottamus, 2. säännösten noudattaminen ja täytäntöönpano, 3. valitukset ja riitojen sovittelu. Siinä tarkastellaan myös, miten EU:n vähittäismarkkinoiden yhdentyminen ja sähköinen kaupankäynti edistyvät.
  • Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu seuraa yli 40 kuluttajamarkkinan toimivuutta. Se perustuu keskeisiin indikaattoreihin, joita ovat mm. luottamus siihen, että myyjät noudattavat kuluttajansuojasääntöjä, tarjousten vertailtavuus, valintamahdollisuudet markkinoilla, kuluttajien odotusten täyttymisen aste sekä kuluttajien kohtaamista ongelmista aiheutuneet haitat. Lisäksi seurataan ja analysoidaan muita indikaattoreita, kuten palveluntarjoajan vaihtamista ja hintoja (vuoden 2016 versio).

 

Verkko-ostokset, EU-28, (osuus väestöstä, joka on tilannut tavaroita tai palveluja internetissä yksityiskäyttöön 12:n viime kuukauden aikana), 2007–2016, %

Kuva 61

 

Kuva 59

 

Lisätietoja

Raportti

Tietosivu

Infografiikka

Kuluttajatulostaulut

Digitaaliset sisämarkkinat

 

IP/17/2109

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar