Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Uus uuring näitab, et ELi tarbijate nõudlus piiriüleste internetiostude järele kasvab

Brüssel, 25. juuli 2017

2017. aasta tarbijatingimuste tulemustabel näitab, et üha rohkem ELi tarbijaid teeb oste internetis ja usaldus e-kaubanduse vastu on suurenenud, eriti muudest ELi riikidest ostes.

Jaemüüjad tõrguvad siiski laiendamast oma tegevust internetis ja tunnevad jätkuvalt muret internetimüügi üle muudes ELi riikides elavatele tarbijatele. Nad on mures suurema pettuse- ja maksmata jätmise riski pärast piiriüleses keskkonnas ning siseriikliku maksusüsteemi, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitse-eeskirjade erinevuste pärast.

Kuigi tarbijatingimused on pärast viimast tarbijatingimuste tulemustabelit üldiselt paranenud, on usalduse, teadmiste ja kaitse tase riigiti siiski väga erinev.

Volinik Jourová ütles: „Üks minu peamisi eesmärke on olnud suurendada inimeste ja väikejaemüüjate usaldust digitaalsel ühtsel turul. Tarbijad on nüüd internetist ostes julgemad. Me oleme andnud neile võimaluse saada probleemide korral raha kiiresti tagasi isegi muust riigist ostmisel. Nüüd tuleb õhutada ettevõtjaid pakkumist suurendama.“

Usaldus e-kaubanduse vastu on suurem, kuid jaemüüjad kogevad endiselt takistusi

Tarbijatingimuste tulemustabel näitab, et tarbijate usaldus e-kaubanduse vastu on märkimisväärselt tõusnud. Kümne aastaga on internetis oste tegevate eurooplaste arv peaaegu kahekordistunud (29,7 % 2007. aastal ja 55 % 2017. aastal). Viimase tarbijatingimuste tulemustabeliga võrreldes on tarbijate usaldus kasvanud 12 protsendipunkti samas riigis asuvate jaemüüjate puhul ning 21 protsendipunkti teistest ELi liikmesriikidest tehtud ostude puhul.

Kuigi edasiminek on olnud suur, näitab tulemustabel, et tarbijad seisavad muudes ELi liikmesriikides asuvatelt jaemüüjatelt internetis ostes endiselt silmitsi takistustega. Näiteks väitis 13 % vastanutest, et nende maksest keelduti ning 10 %, et neile keelduti teise riiki kaupa tarnimast.

Praegu interneti teel müüvast igast 10st jaemüüjast kinnitas vaid 4, et neil on kavas lähiaastatel müüa lisaks asukohariigile ka piiriüleselt. Neile valmistab endiselt muret internetimüük muudes riikides: suurem pettuseoht, siseriikliku maksusüsteemi, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitse-eeskirjade erinevused.

Sellepärast on komisjon teinud ettepaneku ajakohaste digitaallepinguõiguse normide kohta, et ühtlustada kaupade internetimüügi lepingutingimused ning edendada juurdepääsu digitaalsele sisule ja piiriülest müüki kogu ELis.

Tarbijate teadlikkus oma õigustest paraneb, kuid on endiselt kasin ja erineb riigiti

2015. aasta tulemustabeliga võrreldes on tarbijate teadlikkus oma õigustest suurenenud. Keskmiselt on 13 % tarbijatest täiesti kursis oma põhiõigustega, mis on 2014. aastaga võrreldes 3,6 protsendipunkti rohkem.

Tarbijatingimused on Põhja- ja Lääne-Euroopa riikides Ida- ja Lõuna-Euroopa omadega võrreldes paremad.

Näiteks 94,5% soomlastest kaebab probleemi tekkides, samas kui bulgaarlastest teeb seda vaid 55,6 %. Kokkupuude ebaõiglaste kaubandustavadega erineb riigiti suuresti: nendega puutub kokku 40,9 % horvaatidest, võrreldes 3,4 %ga austerlastest.

Sellega tegelemiseks töötab komisjon tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamist käsitleva ettepaneku kallal. Eesmärk on kindlustada kõikide Euroopa tarbijate teadlikkus oma õigustest ja nende õiguste korrektne jõustamine kogu ELis.

Jaemüüjad ei ole piisavalt kursis tarbijate õigustega

2017. aasta tulemustabel näitab, et jaemüüjate teadlikkus tarbijate õigustest ei ole eelmise tulemustabeliga võrreldes paranenud. Vaid 53,5 % nende vastustest põhilisi tarbijaõigusi käsitlevatele küsimustele olid õiged. Teadlikkus erineb riigiti – vaid 36,2 % Horvaatia jaemüüjatest tundsid neid õigusi, võrreldes 62,3 %ga Saksamaa jaemüüjatest.

Kaebuste käsitlemise kiirus jätab soovida

Tarbijatel on kaebuste esitamiseks vähem põhjuseid. Samas on kaebuse esitajad rohkem rahul kaebuse käsitlemisega.

Siiski otsustas kolmandik tarbijaid kaebust mitte esitada, sest nad pidasid kaebusega seotud summat liiga väikseks (34,6 %) või leidsid, et menetlus oleks võtnud liiga kaua aega (32,5 %).

Sellepärast on komisjon täiustanud väikeste nõuete menetlust (kehtib alates 14. juulist 2017), mille tulemusel saavad tarbijad kuni 5000 euro suuruste nõuete puhul kasutada kiirmenetlust internetis. Komisjon kutsub üles kasutama ka kohtuväliseid lahendusi internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, mis pakub internetis tehtud tehingute puhul hõlpsat võimalust võtta internetis ühendust vaidluste kohtuvälise lahendamise organitega.

Taustteave

Tarbijate tulemustabelid annavad ülevaate sellest, kuidas ühtne turg vastab ELi tarbijate vajadustele. Tulemustabeleid avaldatakse alates 2008. aastast, et paremini jälgida tarbijate hinnanguid ja luua poliitikakujundamiseks tõendibaas.

Tulemustabeleid on kahte tüüpi, mida avaldatakse vaheldumisi eri aastatel. Need põhinevad ulatuslikel uurimustel.

  • Tarbijatingimuste tulemustabel kajastab riiklikke tarbijatingimusi kolmes sektoris: teadmised ja usaldus, järgimine ja jõustamine ning kaebused ja vaidluste lahendamine. Lisaks jälgitakse ELi jaeturu integratsioonis ja e-kaubanduses tehtud edusamme.
  • Tarbijaturgude tulemustabel kajastab üle 40 tarbijaturu tulemusi selliste peamiste näitajate alusel nagu teadmine, et müüjad täidavad tarbijakaitse-eeskirju, pakkumiste võrreldavus, turul kättesaadav valik, tarbijate ootustele vastamise määr, kahju, mida tarbijad on probleemide tõttu kannatanud. Peale nende näitajate jälgitakse ja analüüsitakse ka teenuseosutaja vahetamist ja hindu (2016. aasta tulemustabel).

 

Graafik 61

 

Graafik 59

 

Lisateave

Aruanne

Teabeleht

Infograafik

Tarbijate tulemustabelid

Digitaalne ühtne turg

 

IP/17/2109

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar