Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Herplaatsing: Commissie leidt volgende fase inbreukprocedure in tegen Tsjechië, Hongarije en Polen

Brussel, 26 juli 2017

De Europese Commissie heeft vandaag een met redenen omkleed advies gestuurd aan Tsjechië, Hongarije en Polen voor het niet-naleven van hun wettelijke verplichtingen inzake herplaatsing.

Ondanks herhaalde oproepen om maatregelen te nemen en ondanks de inbreukprocedures die de Commissie afgelopen maand heeft ingeleid, blijven deze drie landen in gebreke wat hun wettelijke verplichtingen betreft en zijn zij hun toezeggingen jegens Griekenland, Italië en andere lidstaten niet nagekomen.

De Commissie heeft op 15 juni 2017 inbreukprocedures ingeleid en ingebrekestellingen gestuurd naar Tsjechië, Hongarije en Polen. De antwoorden van de betrokken landen werden niet bevredigend geacht omdat geen indicatie werd gegeven dat deze landen snel zouden beginnen met de herplaatsing naar hun grondgebied. Geen van de aangevoerde argumenten (of het nu ging om de lopende rechtszaak tegen de Raad die geen opschortende werking heeft, het tonen van solidariteit op andere manieren, of om problemen bij het uitvoeren van veiligheidscontroles) vormen een rechtvaardiging om geen plaatsen toe te zeggen. Daarom heeft de Commissie besloten de volgende fase van de inbreukprocedure in te leiden. 

Op grond van de besluiten van de Raad moeten de lidstaten om de drie maanden een aantal voor herplaatsing beschikbare plaatsen toezeggen, zodat voor een snelle en ordelijke herplaatsingsprocedure kan worden gezorgd. Hongarije heeft sinds het begin van de herplaatsingsregeling nog helemaal geen actie ondernomen en Polen heeft sinds december 2015 niemand herplaatst en geen toezeggingen meer gedaan. Tsjechië heeft sinds augustus 2016 niemand herplaatst en al meer dan een jaar lang geen nieuwe toezeggingen meer gedaan.

Vervolgstappen

Een met redenen omkleed advies is de tweede stap in de inbreukprocedure en bestaat uit een formeel verzoek om aan het EU-recht te voldoen. De lidstaten worden daarbij opgeroepen om de Commissie te melden welke maatregelen binnen een bepaalde periode zijn genomen om aan de verplichtingen te voldoen. Gelet op het feit dat de Raadsbesluiten inzake herplaatsing zijn vastgesteld naar aanleiding van een noodsituatie en gezien de herhaalde oproepen aan de drie lidstaten, hebben de autoriteiten van Tsjechië, Hongarije en Polen nu één maand om te reageren op het met redenen omkleed advies, in plaats van de gebruikelijke termijn van twee maanden. Indien geen antwoord is ontvangen of het antwoord niet bevredigend is, kan de Commissie beslissen om de volgende fase van de inbreukprocedure in te leiden en de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de EU.

Achtergrond

De tijdelijke regeling voor noodherplaatsing is in september 2015 bij twee besluiten van de Raad vastgesteld, waarbij de lidstaten toezegden personen die internationale bescherming nodig hebben, vanuit Italië en Griekenland te herplaatsen.

De Commissie heeft periodiek verslag uitgebracht over de uitvoering van de twee Raadsbesluiten over herplaatsing en hervestiging, en zij heeft deze verslagen gebruikt om een oproep te doen de nodige actie te ondernemen. Zoals uit het vandaag gepresenteerde veertiende verslag over de herplaatsing en hervestiging blijkt, is het tempo van de herplaatsingen aanzienlijk toegenomen in 2017: sinds november 2016 zijn er elke maand meer dan 1 000 personen overgedragen en juni 2017 was met meer dan 3 000 overdrachten een recordmaand. Op 26 juni bedroeg het totale aantal herplaatste personen 24 676 (16 803 uit Griekenland en 7 873 uit Italië).

Nu de meeste lidstaten op regelmatige basis toezeggingen doen en herplaatsingen uitvoeren, is het volstrekt haalbaar om alle personen die in aanmerking komen uiterlijk in september 2017 over te dragen, als het tempo van de herplaatsingen voor Griekenland zo blijft als nu en als het tempo voor Italië wordt opgevoerd. In dit eindstadium is het van cruciaal belang dat lidstaten het aantal herplaatsingen opvoeren en voldoende toezeggingen doen om voldoende reserveplaatsen te creëren, zodat alle in aanmerking komende aanvragers kunnen worden herplaatst, ook diegenen die tot 26 september wellicht nog aankomen. Hoe dan ook blijven de lidstaten ook na september gehouden aan de wettelijke plicht tot herplaatsing: de Raadsbesluiten inzake herplaatsing gelden voor alle personen die respectievelijk tot 17 september of 26 september 2017 in Griekenland of Italië aankomen en in aanmerking komende aanvragers moeten vervolgens binnen een redelijke termijn worden herplaatst. 

Meer informatie

Persbericht: recordmaand voor herplaatsingen vanuit Italië en Griekenland

Mededeling: veertiende verslag over herplaatsing en hervestiging

Factsheet over herplaatsing en hervestiging

Besluit van de Raad over de herplaatsing van 40 000 personen vanuit Italië en Griekenland

Besluit van de Raad over de herplaatsing van 120 000 personen vanuit Italië en Griekenland

Over de inbreukprocedure in het algemeen, zie MEMO/12/12 (infografiek).

Over de EU-inbreukprocedure

IP/17/2103

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar