Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Pārcelšana – Komisija sāk nākamo posmu pienākumu neizpildes procedūrās pret Čehijas Republiku, Ungāriju un Poliju

Briselē, 2017. gada 26. jūlijā

Eiropas Komisija šodien ir nosūtījusi Čehijas Republikai, Ungārijai un Polijai argumentētus atzinumus sakarā ar to, ka šīs valstis nepilda savus juridiskos pienākumus pārcelšanas jomā.

Neraugoties uz atkārtotiem aicinājumiem rīkoties un par spīti tam, ka Komisija pagājušajā mēnesī sāka pienākumu neizpildes procedūras, šīs trīs valstis joprojām pārkāpj savus juridiskos pienākumus un nav pildījušas savas saistības attiecībā uz Grieķiju, Itāliju un citām dalībvalstīm.

2017. gada 15. jūnijā Komisija sāka pienākumu neizpildes procedūras un nosūtīja Čehijas Republikai, Ungārijai un Polijai oficiāla paziņojuma vēstules. Sniegtās atbildes netika atzītas par apmierinošām, jo nevienā atbildē nebija iekļautas norādes par to, ka šīs dalībvalstis ātri sāktu veikt pārcelšanas uz savu teritoriju. Neviens no izklāstītajiem argumentiem – vienalga, vai tā būtu patlaban Tiesā pret Padomi notiekošā tiesvedība, kurai nav apturošas iedarbības, vai solidaritātes apliecināšana ar citiem līdzekļiem vai arī grūtības drošības pārbaužu veikšanā – neattaisno to, ka minētās valstis nav uzņēmušās saistības nodrošināt pārcelšanai pieejamās vietas. Tādēļ Komisija ir nolēmusi sākt pienākumu neizpildes procedūras nākamo posmu. 

Saskaņā ar Padomes lēmumiem dalībvalstīm reizi trijos mēnešos ir jāuzņemas saistības darīt pieejamas pārcelšanai paredzētās vietas, lai tādējādi nodrošinātu ātru un sakārtotu pārcelšanas procedūru. Ungārija kopš pārcelšanas shēmas uzsākšanas vispār neko nav darījusi, savukārt Polija nav pārcēlusi nevienu personu un kopš 2015. gada decembra nav uzņēmusies nekādas saistības. Čehijas Republika kopš 2016. gada augusta nav pārcēlusi nevienu personu un jau vairāk nekā gadu nav uzņēmusies jaunas saistības.

Turpmākā rīcība

Argumentēts atzinums ir pienākumu neizpildes procedūras otrais posms, un to veido oficiāls pieprasījums ievērot ES tiesību aktus, ar kuru dalībvalstis tiek aicinātas noteiktā laikposmā informēt Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu ES tiesību aktu ievērošanu. Ņemot vērā to, ka Padomes lēmumi par pārcelšanu tika pieņemti, lai reaģētu uz ārkārtas situāciju, kā arī ņemot vērā atkārtotos, šīm trijām dalībvalstīm adresētos aicinājumus, Čehijas Republikas, Ungārijas un Polijas iestāžu rīcībā tagad ir viens mēnesis (ierastā divu mēnešu termiņa vietā), lai atbildētu uz argumentēto atzinumu. Ja atbilde netiek saņemta vai atbildē izklāstītie apsvērumi nav apmierinoši, Komisija var pieņemt lēmumu sākt neizpildes procedūras nākamo posmu un nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

Konteksts

2015. gada septembrī ar diviem Padomes lēmumiem tika izveidota pagaidu ārkārtas pārcelšanas shēma, kurā dalībvalstis apņēmās no Itālijas un Grieķijas pārcelt personas, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība.

Komisija ir regulāri ziņojusi par abu minēto Padomes lēmumu īstenošanu, publiskojot kārtējos ziņojumus par pārcelšanu un pārmitināšanu, kuros tā ir aicinājusi veikt vajadzīgos pasākumus. Kā izklāstīts šodien publicētajā 14. ziņojumā par pārcelšanu un pārmitināšanu, pārcelšanas temps 2017. gadā ir ievērojami palielinājies, proti, pārsūtīšanu skaits kopš 2016. gada novembra ik mēnesi ir pārsniedzis 1000 un 2017. gada jūnijā sasniedza jaunu rekordu vienā mēnesī – vairāk nekā 3000 pārsūtīšanu. Kopējais pārcelto personu skaits 26. jūlijā bija 24 676 (16 803 no Grieķijas, 7873 no Itālijas).

Tā kā lielākā daļa dalībvalstu tagad regulāri uzņemas saistības un veic pārcelšanu, ir visnotaļ iespējams līdz 2017. gada septembrim pārsūtīt visas pārcelšanai atbilstīgās personas, ja no Grieķijas veiktās pārcelšanas temps tiek saglabāts un pārcelšana no Itālijas tiek vēl vairāk paātrināta. Šajā pēdējā posmā ir ārkārtīgi svarīgi, ka dalībvalstis paātrina pārcelšanas un uzņemas pietiekamas saistības, lai izveidotu pietiekami lielu rezervi ar vietām visu atbilstīgo pieteikuma iesniedzēju pārcelšanai, tostarp to personu pārcelšanai, kuras, visticamāk, ieradīsies līdz 26. septembrim. Jebkurā gadījumā dalībvalstu juridiskais pienākums veikt pārcelšanas nebeigsies pēc septembra beigām – Padomes lēmumi par pārcelšanu attiecas uz visām personām, kas Grieķijā vai Itālijā ierodas līdz attiecīgi 2017. gada 17. septembrim un 26. septembrim, un pieteikumus iesniegušās atbilstīgās personas pēc tam ir jāpārceļ pieņemamā termiņā. 

Papildinformācija

Paziņojums presei: mēneša laikā pārcelts rekordliels personu skaits no Itālijas un Grieķijas

Paziņojums – 14. ziņojums par pārcelšanu un pārmitināšanu

Faktu lapa – Pārcelšana un pārmitināšana

Padomes lēmums, ar ko paredz pārcelt 40 000 personu no Itālijas un Grieķijas

Padomes lēmums, ar ko paredz pārcelt 120 000 personu no Itālijas un Grieķijas

Sīkāka informācija par pienākumu neizpildes vispārīgo procedūru ir pieejama MEMO/12/12(infografika).

Par ES pienākumu neizpildes procedūru

IP/17/2103

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar