Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Perkėlimas Europos Sąjungoje. Komisija pradeda kitą Čekijos, Vengrijos ir Lenkijos pažeidimų nagrinėjimo procedūros etapą

Briuselis, 2017 m. liepos 26 d.

Europos Komisija šiandien Čekijai, Vengrijai ir Lenkijai išsiuntė pagrįstas nuomones dėl teisinių įsipareigojimų, susijusių su perkėlimu Europos Sąjungoje, nesilaikymo.

Nors Komisija praėjusį mėnesį ne kartą ragino šias tris šalis imtis veiksmų ir jų atžvilgiu pradėjo pažeidimų nagrinėjimo pocedūras, jos ir toliau nesilaiko teisinių įsipareigojimų ir ignoruoja Graikijai, Italijai ir kitoms valstybėms narėms duotus pažadus.

2017 m. birželio 15 d. Komisija pradėjo pažeidimų nagrinėjimo procedūras ir nusiuntė Čekijai, Vengrijai ir Lenkijai oficialius pranešimus. Šių šalių atsakymai laikyti neįtikinamais, nes nei viename jų nebuvo nurodyta, kad jos ketina artimiausiu metu pradėti perkėlimo į savo teritoriją procesą. Nei vienas iš pateiktų argumentų – teismo byla prieš Tarybą, dėl kurios perkėlimo terminas nėra atidedamas, kitomis priemonėmis rodomas solidarumas ar su saugumo kontrole susiję sunkumai – negali pateisinti šių šalių atsisakymo priimti perkeltinus asmenis. Todėl Komisija nusprendė pradėti kitą pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą. 

Tarybos sprendimais reikalaujama, kad valstybės narės praneštų apie turimas vietas kas tris mėnesius, kad būtų galima užtikrinti sparčią ir sklandžią perkėlimo procedūrą. Vengrija nuo perkėlimo programos pradžios nesiėmė jokių veiksmų, Lenkija nepriėmė nei vieno asmens ir nepranešė apie turimas vietas nuo 2015 m. gruodžio mėn. Čekijos Respublika neperkėlė nei vieno asmens nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. ir daugiau nei metus nepranešė apie turimas vietas.

Tolesni veiksmai

Pagrįsta nuomonė – antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas, kurį sudaro oficialus prašymas laikytis ES teisės ir raginimas valstybėms narėms pranešti Komisijai apie tai, kokių padėties taisymo priemonių imtasi per nurodytą laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, kad Tarybos sprendimai dėl perkėlimo buvo priimti reaguojant į kritinę situaciją ir po daugkartinio kreipimosi į šias tris valstybes nares, Čekijos Respublikos, Vengrijos ir Lenkijos valdžios institucijoms dabar suteikiamas vieno (o ne dviejų, kaip įprasta) mėnesio laikotarpis, per kurį jos turi sureaguoti į pagrįstą nuomonę. Joms nepateikus jokių argumentų arba pateikus neįtikinamus argumentus, Komisija gali nuspręsti pradėti sekantį pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą ir perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

Pagrindiniai faktai

Dviem 2015 m. rugsėjo mėn. Tarybos sprendimais nustatyta laikina skubaus perkėlimo Europos Sąjungoje programa, pagal kurią valstybės narės įsipareigojo iš Italijos ir Graikijos perkelti asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos.

Perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą ataskaitose Komisija reguliariai informavo apie dviejų Tarybos sprendimų įgyvendinimą ir ragino imtis būtinų veiksmų. Kaip pranešama šiandien skelbiamoje 14-oje ataskaitoje, 2017 m. perkėlimo tempas labai išaugo: nuo 2016 m. lapkričio mėn. kas mėnesį perkelta per 1 000 asmenų, o 2017 m. birželio mėn. pasiektas naujas rekordas – tą mėnesį perkelta daugiau kaip 3 000 asmenų. Liepos 26 d. duomenimis iš viso Europos Sąjungoje perkelti 24 676 asmenys (16 803 iš Graikijos ir 7 873 iš Italijos).

Dauguma valstybių narių apie turimas vietas praneša ir asmenis perkelia reguliariai, todėl, jei bus išlaikytas perkėlimo iš Graikijos tempas ir paspartintas perkėlimo iš Italijos tempas, gali būti, kad iki 2017 m. rugsėjo mėn. bus perkelti visi reikalavimus atitinkantys asmenys. Labai svarbu, kad šiuo paskutiniu etapu valstybės narės paspartintų perkėlimą ir skirtų pakankamai vietų, kad būtų galima perkelti visus reikalavimus atitinkančius pareiškėjus, įskaitant tuos, kurie dar gali atvykti iki rugsėjo 26 d. Bet kuriuo atveju valstybių narių teisinė prievolė vykdyti perkėlimą nenustos galioti ir po rugsėjo mėn. Tarybos sprendimai dėl perkėlimo Europos Sąjungoje taikomi visiems asmenims, atvykstantiems į Graikiją ir Italiją atitinkamai iki 2017 m. rugsėjo 17 d. arba 26 d., ir reikalavimus atitinkantys pareiškėjai turi būti perkelti per pagrįstą laikotarpį po šio termino. 

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai. Iš Italijos ir Graikijos per mėnesį ES perkeltas rekordinis asmenų skaičius

Komunikatas „Keturioliktoji perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą ataskaita“,

Informacijos suvestinė. Perkėlimas Europos Sąjungoje ir perkėlimas į Europos Sąjungą

Tarybos sprendimas dėl 40 000 asmenų perkėlimo iš Italijos ir Graikijos

Tarybos sprendimas dėl 120 000 asmenų perkėlimo iš Italijos ir Graikijos

Informacija apie bendrą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pateikiama pranešime MEMO/12/12 (vaizdinė informacija).

Informacija apie ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą

IP/17/2103

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar