Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Sisäiset siirrot: Komissio siirtyy seuraavaan vaiheeseen Puolaa, Tšekkiä ja Unkaria vastaan käynnistämissään rikkomusmenettelyissä

Bryssel 26. heinäkuuta 2017

Komissio on tänään lähettänyt perustellut lausunnot Puolalle, Tšekille ja Unkarille, koska ne eivät ole täyttäneet sisäisiä siirtoja koskevia lakisääteisiä velvoitteitaan.

Komission esittämistä lukuisista kehotuksista ja sen viime kuussa käynnistämistä rikkomusmenettelyistä huolimatta nämä kolme jäsenvaltiota eivät ole vieläkään täyttäneet oikeudellisia velvoitteitaan eivätkä Kreikalle, Italialle ja muille jäsenvaltioille antamiaan sitoumuksia.

Komissio käynnisti 15. kesäkuuta 2017 rikkomusmenettelyt Puolaa, Tšekkiä ja Unkaria vastaan ja lähetti niille menettelyyn kuuluvat viralliset ilmoitukset. Komissio katsoo, etteivät nämä jäsenvaltiot ole antaneet tyydyttävää vastausta sen lähettämiin virallisiin ilmoituksiin, koska yksikään niistä ei ilmoittanut, että se aloittaa sisäisesti siirrettävien henkilöiden vastaanottamisen viipymättä. Millään näiden jäsenvaltioiden esittämistä seikoista ei voida perustella sitä, etteivät ne ole antaneet lupauksia sisäisesti siirrettävien henkilöiden vastaanottamisesta. Ne ovat esittäneet perusteluiksi muun muassa unionin tuomioistuimessa neuvostoa vastaan nostetun, edelleen käsiteltävänä olevan kanteen, jolla ei ole lykkäävää vaikutusta, solidaarisuuden osoittamisen muilla tavoin ja rajatarkastuksiin liittyvät ongelmat. Komissio on tämän vuoksi päättänyt siirtyä rikkomusmenettelyissä seuraavaan vaiheeseen. 

Neuvoston päätökset edellyttävät, että jäsenvaltiot antavat lupauksen sisäisesti siirrettävien turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta kolmen kuukauden välein. Näin on tarkoitus varmistaa, että siirtomenettely on ripeä ja asianmukainen. Unkari ei ole sisäisten siirtojen järjestelmän käynnistyttyä toteuttanut minkäänlaisia toimia. Puola ei ole ottanut vastaan yhtään siirrettävää turvapaikanhakijaa eikä antanut vastaanottolupauksia joulukuun 2015 jälkeen. Tšekki ei ole ottanut vastaan yhtään siirrettävää turvapaikanhakijaa elokuun 2016 jälkeen eikä ole antanut uusia vastaanottolupauksia yli vuoteen.

Seuraavat vaiheet

Rikkomusmenettelyn seuraavana vaiheena on perustellun lausunnon antaminen. Perusteltu lausunto on komission esittämä virallinen kehotus noudattaa EU:n lainsäädäntöä. Komissio kehottaa siinä jäsenvaltiota ilmoittamaan sille toimenpiteistä, joita tämä on toteuttanut varmistaakseen EU:n lainsäädännön noudattamisen tiettyyn määräaikaan mennessä. Koska sisäisiä siirtoja koskevat neuvoston päätökset hyväksyttiin vastauksena hätätilanteeseen ja koska Puolaa, Tšekkiä ja Unkaria on toistuvasti kehotettu noudattamaan niitä, näiden jäsenvaltioiden viranomaisilla on nyt yksi kuukausi aikaa vastata perusteltuun lausuntoon tavanomaisen kahden kuukauden määräajan sijasta. Jos komissio ei saa vastausta tai jos se ei pidä saamaansa vastausta tyydyttävänä, se voi päättää siirtyä rikkomusmenettelyn kolmanteen vaiheeseen ja viedä asian unionin tuomioistuimeen.

Tausta

Hätätilanteessa sovellettava siirtojärjestelmä perustettiin kahdella neuvoston päätöksellä syyskuussa 2015. Niissä jäsenvaltiot sitoutuivat siirtämään alueelleen Italiasta ja Kreikasta kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia henkilöitä.

Komissio on raportoinut säännöllisesti näiden kahden neuvoston päätöksen täytäntöönpanosta kertomuksissaan, joita se on laatinut sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta ja joissa se kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin. Kuten tänään julkaistussa neljännessätoista kertomuksessa sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta todetaan, sisäisten siirtojen toteutustahti on kiihtynyt merkittävästi vuonna 2017. Marraskuusta 2016 lähtien siirtoja on tehty yli 1 000 kuukaudessa, ja kesäkuussa 2017 tehtiin yli 3 000 sisäistä siirtoa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kaiken kaikkiaan sisäisiä siirtoja oli tehty 26. heinäkuuta mennessä 24 676 (16 803 henkilöä Kreikasta ja 7 873 Italiasta).

Nyt kun useimmat jäsenvaltioista antavat vastaanottolupauksia ja vastaanottavat siirrettäviä turvapaikanhakijoita säännöllisesti, on täysin mahdollista, että kaikki sisäisten siirtojen piiriin kuuluvat turvapaikanhakijat saadaan siirrettyä syyskuuhun 2017 mennessä, jos siirtoja Kreikasta jatketaan nykyiseen tahtiin ja siirtoja Italiasta lisätään. Tässä viimeisessä vaiheessa on ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltiot nopeuttavat siirtotahtia ja antavat riittävän määrän vastaanottolupauksia, jotta voidaan tarjota riittävästi paikkoja kaikkien siirtoedellytykset täyttävien hakijoiden sijoittamiseksi. Näihin kuuluvat myös vielä ennen 26. syyskuuta saapuvat turvapaikanhakijat. Jäsenvaltioiden lakisääteinen velvoite vastaanottaa sisäisesti siirrettäviä henkilöitä ei kuitenkaan lakkaa syyskuun jälkeen, koska neuvoston asiasta antamaa ensimmäistä päätöstä sovelletaan kaikkiin niihin henkilöihin, jotka saapuvat Kreikkaan tai Italiaan viimeistään 17. syyskuuta 2017, ja toista päätöstä kaikkiin niihin, jotka saapuvat viimeistään 26. syyskuuta 2017, ja koska siirtoedellytykset täyttävät hakijat on siirrettävä kohtuullisessa ajassa. 

Lisätietoja

Lehdistötiedote: Kesäkuussa ennätysmäärä siirtoja Italiasta ja Kreikasta

Tiedonanto: Neljästoista kertomus sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta

Tietosivu: Sisäiset siirrot ja uudelleensijoittaminen

Neuvoston päätös 40 000 henkilön siirtämisestä Kreikasta ja Italiasta

Neuvoston päätös 120 000 henkilön siirtämisestä Kreikasta ja Italiasta

Rikkomusmenettelystä yleensä, ks. MEMO/12/12 (tietosivu).

EU:n rikkomusmenettely

IP/17/2103

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar