Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ümberpaigutamine: Euroopa Komisjon käivitab Tšehhi Vabariigi, Ungari ja Poola suhtes algatatud rikkumismenetluse järgmise etapi.

Brüssel, 26. juuli 2017

Euroopa Komisjon saatis täna Tšehhi Vabariigile, Ungarile ja Poolale põhjendatud arvamuse, sest nad pole täitnud seoses ümberasustamisega võetud õiguslikke kohustusi.

Kuigi neid riike on korduvalt kutsutud üles tegutsema ja möödunud kuul algatas komisjon lausa rikkumismenetluse, rikuvad need kolm riiki endiselt oma õiguslikke kohustusi ega täida Kreeka, Itaalia ja teiste liikmesriikide ees võetud kohustusi.

15. juunil 2017 algatas komisjon rikkumismenetlused ja saatis Tšehhi Vabariigile, Ungarile ja Poolale märgukirjad. Saadetud vastused ei olnud rahuldavad, sest mitte ühelegi polnud lisatud teavet selle kohta, et need liikmesriigid hakkaksid taotlejaid peagi oma territooriumile ümber paigutada. Vastuväidetena toodi esile, et Euroopa kohtus on pooleli nõukogu vastu esitatud kohtuasi (kuigi sellel ei ole meetmeid peatavat mõju), et oma solidaarsust näidatakse muude meetmetega või et turvakontrollide tegemisel on probleeme, kuid ükski neist väidetest ei õigusta seda, et need riigid pole esitanud oma lubadusi vastuvõetavate inimeste arvu kohta. Seepärast on komisjon otsustanud edasi liikuda rikkumismenetluse järgmisse etappi. 

Nõukogu otsustega nõutakse, et liikmesriigid esitaksid iga kolme kuu järel oma lubadused selle kohta, kui palju inimesi nad saavad ümber paigutada, et tagada kiire ja nõuetekohane ümberpaigutamismenetlus. Ungari ei ole alates ümberpaigutamismehhanismi kasutuselevõtust võtnud mitte mingeid meetmeid ja Poola ei ole alates 2015. aasta detsembrist andnud uusi lubadusi ega kedagi ümber paigutanud. Tšehhi Vabariik ei ole alates 2016. aasta augustist kedagi ümber paigutanud ega andnud uusi lubadusi rohkem kui aasta jooksul.

Järgmised sammud

Põhjendatud arvamus on rikkumismenetluse teine etapp, mille käigus edastatakse ametlik nõue järgida ELi õigusakte ning palutakse liikmesriikidel komisjonile kindlaksmääratud aja jooksul teatada, milliseid meetmeid on nõuete täitmiseks võetud. Arvestades, et nõukogu võttis ümberpaigutamist käsitlevad otsused vastu hädaolukorras, ja pidades silmas neile kolmele liikmesriigile tehtud korduvaid meeldetuletusi, on Tšehhi Vabariigi, Ungari ja Poola ametivõimudel nüüd tavalise kahe kuu pikkuse tähtaja asemel põhjendatud arvamusele vastamiseks aega üks kuu. Kui selle aja jooksul vastust ei tule või kui vastuses esitatud tähelepanekud ei ole rahuldavad, võib komisjon otsustada liikuda edasi rikkumismenetluse järgmisesse etappi ja anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.

Taust

Ajutine hädaolukorras ümberpaigutamise kava kehtestati septembris 2015 kahe nõukogu otsusega, milles liikmesriigid võtsid endale kohustuse paigutada Itaaliast ja Kreekast ümber rahvusvahelist kaitset vajavad inimesed.

Komisjon on kahe nõukogu otsuse rakendamise kohta andnud regulaarselt aru ümberpaigutamis- ja ümberasustamisaruannetes, milles ta on juhtinud tähelepanu meetmetele, mida tuleks võtta. Täna avaldatud 14. aruandes ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta on märgitud, et ümberpaigutamise tempo on 2017. aastal märgatavalt tõusnud: alates möödunud aasta novembrist on üleviidute arv ulatunud igal kuul üle 1000 ning käesoleva aasta juuni 3000 üleviimist on uus kuurekord. 26. juuliks oli ümber paigutatud kokku 24 676 inimest (16 803 Kreekast ja 7 873 Itaaliast).

Arvestades, et enamik liikmesriike võtab endale regulaarselt kohustusi ja paigutab inimesi ümber, on võimalik paigutada kõik seatud tingimustele vastavad inimesed ümber 2017. aasta septembriks, kui Kreekast ümberpaigutamise tempo säilib ja Itaaliast ümberpaigutamise tempo tõuseb. Lõppfaasis on ülitähtis, et liikmesriigid muudaksid ümberpaigutamise kiiremaks ja pakuksid ümberpaigutamistingimustele vastavatele varjupaigataotlejatele, kaasa arvatud neile, kes tõenäoliselt saabuvad veel enne 26. septembrit, piisavalt kohti. Liikmesriikide juriidiline kohustus ümber paigutada ei kao kuhugi ka pärast septembrit: nõukogu ümberpaigutamist käsitlevad otsused kehtivad kõigi nende inimeste suhtes, kes saabuvad Kreekasse ja Itaaliasse vastavalt kas 17. või 26. septembriks 2017 ning tingimustele vastavad varjupaigataotlejad tuleb ümber paigutada mõistliku aja jooksul pärast saabumist. 

Lisateave

Pressiteade: Itaaliast ja Kreekast paigutati sel kuul ümber rekordarv inimesi

Teatis: 14. aruanne ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta

Teabeleht: ümberpaigutamine ja ümberasustamine

Nõukogu otsus, mis käsitleb 40 000 inimese ümberpaigutamist Itaaliast ja Kreekast

Nõukogu otsus, mis käsitleb 120 000 inimese ümberpaigutamist Itaaliast ja Kreekast

Üldisest rikkumismenetlusest täieliku ülevaate saamiseks vt MEMO/12/12 (infograafik).

ELi rikkumismenetluste kohta

IP/17/2103

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar