Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Omfordeling: Kommissionen går videre til næste fase i traktatbrudsprocedurerne mod Tjekkiet, Ungarn og Polen

Bruxelles, den 26. juli 2017

Europa-Kommissionen har i dag sendt begrundede udtalelser til Tjekkiet, Ungarn og Polen for manglende overholdelse af deres retlige forpligtelser vedrørende omfordeling.

Til trods for gentagne opfordringer til at træffe foranstaltninger og Kommissionens indledning af traktatbrudsprocedurerne sidste måned, opfylder de tre lande stadig ikke deres retlige forpligtelser og har udvist en fuldstændig ligegyldighed over for deres tilsagn over for Grækenland, Italien og andre medlemsstater.

Den 15. juni 2017 indledte Kommissionen traktatbrudsprocedurerne og fremsendte åbningsskrivelser til Tjekkiet, Ungarn og Polen. De afgivne svar er ikke fundet tilfredsstillende, da ingen af dem var ledsaget af en angivelse af, at disse medlemsstater hurtigt ville indlede en omfordeling til deres område. Ingen af de fremsatte argumenter – det være sig den verserende sag mod Rådet, som ikke har opsættende virkning, udvisning af solidaritet med andre midler eller vanskeligheder forbundet med gennemførelsen af sikkerhedskontrol – kan begrunde manglende tilsagn om de pladser, der er til rådighed. Derfor har Kommissionen besluttet at gå videre til næste fase af traktatbrudsproceduren. 

Ifølge Rådets afgørelser skal medlemsstaterne give tilsagn om pladser til rådighed til omfordeling hver tredje måned for at sikre en hurtig og velordnet omfordelingsprocedure. Ungarn har slet ikke truffet nogen foranstaltninger, siden omfordelingsordningen trådte i kraft, mens Polen ikke har foretaget nogen omfordelinger eller afgivet nogen tilsagn siden december 2015. Tjekkiet har ikke foretaget nogen omfordelinger siden august 2016 eller afgivet nogen tilsagn i over et år.

De næste skridt

En begrundet udtalelse er andet skridt i traktatbrudsproceduren og består af en formel anmodning om at overholde EU-retten, idet medlemsstaterne opfordres til at underrette Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for at efterkomme anmodningen inden for en fastsat frist. Eftersom rådsafgørelserne om omfordeling blev vedtaget som reaktion på en nødsituation og på baggrund af de gentagne opfordringer til de tre medlemsstater, har myndighederne i Tjekkiet, Ungarn og Polen nu en måned til at reagere på den begrundede udtalelse i stedet for den sædvanlige frist på to måneder. Hvis der ikke er modtaget noget svar, eller hvis bemærkningerne i svaret ikke er tilfredsstillende, kan Kommissionen beslutte at går videre til næste fase i traktatbrudsproceduren og henvise sagen til EU-Domstolen.

Baggrund

Den midlertidige nødomfordelingsordning blev fastlagt ved to rådsafgørelser i september 2015, hvorved medlemsstaterne forpligtede sig til at omfordele personer med behov for international beskyttelse fra Italien og Grækenland.

Kommissionen har regelmæssigt aflagt rapport om gennemførelsen af de to rådsafgørelser i form af sine regelmæssige rapporter om omfordeling og genbosætning, som den har anvendt til at opfordre til, at der træffes de nødvendige foranstaltninger. Som det fremgår af den fjortende rapport om omfordeling og genbosætning, som fremlægges i dag, er den hastighed, hvormed omfordelingen sker, steget væsentligt i 2017, idet omfordelingen har nået mere end 1 000 hver måned siden november 2016, og juni 2017 har nået et månedligt rekordniveau med over 3 000 omfordelinger. Fra og med den 26. juli er det samlede antal omfordelinger på 24 676 (16 803 fra Grækenland og 7 873 fra Italien).

Idet de fleste medlemsstater nu regelmæssigt afgiver tilsagn og omfordeler, er det fuldt ud muligt at omfordele alle de støtteberettigede senest i september 2017, hvis hastigheden for omfordelingen opretholdes for Grækenland og intensiveres yderligere for Italien. I denne sidste fase er det afgørende, at medlemsstaterne fremskynder omfordelingen og afgiver nok tilsagn om at oprette en tilstrækkelig stor pulje af pladser til omfordeling af alle støtteberettigede ansøgere, herunder dem, der forventes at ankomme indtil den 26. september. Under alle omstændigheder vil medlemsstaternes retlige forpligtelse til at omfordele ikke ophøre efter september: rådsafgørelserne om omfordeling finder anvendelse på alle personer, der ankommer til Grækenland eller Italien indtil henholdsvis den 17. september eller den 26. september 2017, og støtteberettigede ansøgere skal omfordeles inden for en rimelig frist derefter. 

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse: Rekordmåned for omfordelinger fra Italien og Grækenland

Meddelelse: Fjortende rapport om omfordeling og genbosætning

Faktablad: Omfordeling og genbosætning

Rådets afgørelse om omfordeling af 40 000 personer fra Italien og Grækenland

Rådets afgørelse om omfordeling af 120 000 personer fra Italien og Grækenland

Læs om den generelle traktatbrudsprocedure i MEMO/12/12 (en infografik).

Om EU's traktatbrudsprocedure

IP/17/2103

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar