Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Премествания: Комисията преминава към следващия етап от производствата за установяване на неизпълнение на задължения срещу Чешката република, Унгария и Полша

Брюксел, 26 юли 2017 r.

Днес Европейската комисия изпрати мотивирани становища на Чешката република, Унгария и Полша за неспазване на правните им задължения по отношение на преместванията.

Въпреки многократните призиви да предприемат действия и откритите от Комисията миналия месец процедури за установяване на неизпълнение на задължения, тези три държави продължават да нарушават правните си задължения и да не спазват своите ангажименти към Гърция, Италия и други държави членки.

На 15 юни 2017 г. Комисията откри производства за установяване на неизпълнение на задължения и изпрати официални уведомителни писма до Чешката република, Унгария и Полша. Според Комисията предоставените отговори не са задоволителни, тъй като в нито един от тях не се посочва намерението на тези държави членки в скоро време да започнат да извършват премествания на тяхна територия. Нито един от представените аргументи — независимо дали става въпрос за текущото съдебно дело срещу Съвета, което няма суспензивно действие, изразяването на солидарност чрез други средства или трудностите при извършването на проверки за сигурност — не оправдават неспазването на обещаните налични места. Ето защо Комисията реши да премине към следващия етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения. 

С решенията на Съвета от държавите членки се изисква на всеки три месеца да поемат ангажимент за налични места за преместване, с което да се осигури бърза и методична процедура за преместване. Докато Унгария изобщо не е предприела действия от началото на схемата за преместване, Полша не е предприела никакви премествания и не е поемала ангажименти от декември 2015 г. насам. Чешката република не е извършила никакви премествания от август 2016 г. и вече повече от година не е поемала никакви нови ангажименти.

Следващи стъпки

Мотивираното становище представлява вторият етап от производството за неизпълнение на задължения и се изразява в официално искане правото на ЕС да бъде спазено, като с него държавите членки се призовават да информират Комисията относно мерките, които предприемат в определен срок за неговото спазване. Като се има предвид, че решенията на Съвета относно преместването бяха приети в отговор на извънредна ситуация и с оглед на многократните призиви към трите държави членки, органите на Чешката република, Унгария и Полша сега разполагат с един месец, за да отговорят на мотивираното становище вместо с обичайния двумесечен срок. При липса на отговор или ако представените в отговора становища не са задоволителни, Комисията може да реши да премине към следващия етап от процедурата за установяване на неизпълнение и да отнесе случая до Съда на ЕС.

Контекст

Временната схема за спешно преместване беше създадена с две решения на Съвета през септември 2015 г., с които държавите членки поеха ангажимент за преместването от Италия и Гърция на лица, нуждаещи се от международна закрила.

Комисията докладва редовно за изпълнението на двете решения на Съвета в своите редовни доклади за преместването и презаселването, които тя използва, за да отправи призив да бъдат предприети необходимите действия. Според отчетеното в днешния 14-ти доклад относно преместванията и презаселванията темпът на преместванията значително се е увеличил през 2017 г., като от ноември 2016 г. са извършвани над 1 000 прехвърляния всеки месец, а през юни 2017 г. е отбелязан нов месечен рекорд с над 3 000 прехвърляния. Към 26 юни са били извършени общо 24 676 премествания (16 803 от Гърция и 7 873 от Италия).

По-голямата част от държавите членки понастоящем редовно поемат ангажименти и приемат премествания, като е напълно възможно да бъдат преместени всички отговарящи на критериите кандидати до септември 2017 г., ако се поддържа темпът на преместванията от Гърция, а за тези от Италия той допълнително се засили. В тази последна фаза от решаващо значение е държавите членки да ускорят преместванията и да поемат достатъчно ангажименти за голям общ брой места с цел да бъдат преместени всички отговарящи на условията кандидати, включително тези, които вероятно ще пристигнат до 26 септември. При всички положения правното задължение на държавите членки за извършването на премествания няма да отпадне след септември: решенията на Съвета относно преместването се прилагат по отношение на всички лица, които ще пристигнат в Гърция или Италия до 17 септември 2017 г. или съответно до 26 септември 2017 г., като отговарящите на условията кандидати трябва да бъдат преместени в разумен срок след това. 

За повече информация

Съобщение за медиите: рекорден брой премествания от Италия и Гърция

Съобщение: Четиринадесети доклад относно преместването и презаселването

Информационен документ: Преместване и презаселване

Решение на Съвета за преместване на 40 000 лица от Италия и Гърция

Решение на Съвета за преместване на 120 000 лица от Италия и Гърция

Обща процедура за установяване на неизпълнение на задължения — MEMO/12/12 (инфографика).

Относно процедурата на ЕС за установяване на неизпълнение

IP/17/2103

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar