Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Staatssteun: Commissie bevestigt dat met Belgische staatsgarantie voor nucleaire risico's geen staatssteun gemoeid is

Brussel, 14 juli 2017

De Europese Commissie is tot de bevinding gekomen dat er geen staatssteun gemoeid is met de Belgische staatsgarantie voor nucleaire exploitanten die op de particuliere verzekeringsmarkten onvoldoende dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid kunnen vinden. Dankzij deze garantie zullen potentiële slachtoffers beter worden vergoed, maar exploitanten krijgen hiermee geen voordeel verleend.

In december 2016 heeft België een wet aangenomen om de vergoeding voor eventuele slachtoffers van een kernongeval te verbeteren. Hiermee wil België ervoor zorgen dat zijn wetgeving in overeenstemming is met het gewijzigde Verdrag van Parijs inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie zodra dit verdrag van kracht wordt. Volgens Belgische wetgeving moet de aansprakelijke nucleaire exploitant slachtoffers vergoeden tot 1,2 miljard EUR voor een periode tot 30 jaar na een kernongeval. Die vergoeding dekt zowel schade aan personen en aan goederen, als milieuschade, economisch verlies en de kosten van preventieve maatregelen van de Belgische overheid in de nasleep van een ongeval.

Nucleaire exploitanten zijn verplicht zich financieel in te dekken voor hun aansprakelijkheid tegenover slachtoffers. Ze doen dat meestal door een verzekering af te sluiten op de particuliere verzekeringsmarkt. De verwachting is echter dat voor bepaalde kernschade die onder het gewijzigde Verdrag van Parijs valt, geen dekking te vinden is op de nucleaire verzekeringsmarkt. België zal een regeling voor een staatsgarantie opzetten voor de kernschade die niet door particuliere verzekeringen kan worden gedekt. Onder deze regeling betaalt de nucleaire exploitant een jaarlijkse premie om de staatsgarantie te genieten. Wanneer zich een kernongeval voordoet en de staatsgarantie wordt aangesproken, blijft de nucleaire exploitant wel aansprakelijk voor de kernschade. De overheid zou de in het kader van de garantie uitgekeerde bedragen nadien kunnen terugvorderen van de kernexploitant.

In maart 2017 heeft België deze maatregel bij de Commissie aangemeld om deze aan de EU-staatssteunregels te laten toetsen. Volgens de EU-Verdragen zijn lidstaten vrij om hun energiemix te bepalen en hebben ze de keuze om in nucleaire technologie te investeren. De Commissie moet erop toezien dat wanneer overheidsmiddelen worden gebruikt om ondernemingen te steunen, een en ander conform de EU-staatssteunregels verloopt. Deze regels dienen om de mededinging op de interne markt veilig te stellen.

In het geval van België is de Commissie tot de bevinding gekomen dat de hoogte van de premie die de nucleaire exploitanten moeten betalen om de staatsgarantie te kunnen krijgen, zodanig was bepaald dat deze exploitanten daarmee geen economisch voordeel krijgen. Voorts constateerde de Commissie dat de premie voldoende hoog is om te vermijden dat de particuliere verzekeringsmarkt wordt weggedrukt. Er zijn namelijk voldoende prikkels voor particuliere spelers om een concurrerend aanbod te ontwikkelen zodat er geen behoefte meer is aan een staatsgarantie.

Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat de Belgische staatsgarantie de vergoeding van slachtoffers van een kernongeval wil verbeteren, zonder nucleaire exploitanten een economisch voordeel toe te kennen. Omdat er geen sprake is van een voordeel, was de conclusie van de Commissie dan ook dat met de Belgische staatsgarantie geen staatssteun in de zin van de EU-regels is gemoeid.

 

Achtergrond

België heeft, net als 12 andere lidstaten van de Europese Unie, het Verdrag van Parijs inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie ondertekend. Dit verdrag is in 2004 gewijzigd om de bedragen van de vergoedingen op te trekken en ook de soorten schade uit te breiden waarvoor een vergoeding kan worden betaald. Het Wijzigingsprotocol van 2004 is nog niet in werking getreden.

Om zich op de inwerkingtreding van dit protocol voor te bereiden, zet België nu een staatsgarantie op die de categorieën kernschade moet dekken die de nucleaire verzekeringsmarkt momenteel moeilijk kan dekken. De verwachting is echter dat met de inwerkingtreding van het Protocol de particuliere verzekeringsmarkt zich ook voor deze kernschade zal kunnen ontwikkelen. Er zijn voldoende prikkels voor particuliere spelers om een concurrerend aanbod uit te bouwen dat de behoefte aan de staatsgarantie kan vervangen, zodat kernexploitanten uiteindelijk hun aansprakelijkheid volledig door de particuliere markt zullen kunnen laten dekken.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie onder zaaknummer SA.46602 beschikbaar. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.

IP/17/2041

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar