Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES un Brazīlija apvieno spēkus, lai visā pasaulē nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus lauksaimniecības subsīdiju jomā

Briselē, 2017. gada 17. jūlijā

Kopīgs PTO priekšlikums pievēršas pārtikas nodrošinājuma uzlabošanai tā, lai netiktu kropļots tirgus.

Eiropas Savienība un Brazīlija – divas no lielākajām lauksaimniecības produktu ražotājām pasaulē – šodien iesniedza Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO) kopīgu priekšlikumu par atbalstu lauksaimnieciskās ražošanas un pārtikas nodrošinājuma pasākumiem. Priekšlikuma mērķis ir ierobežot tirgus izkropļojumus, lai visā pasaulē nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus lauksaimniekiem, vienlaikus ņemot vērā jaunattīstības valstu īpašās vajadzības.

Kolumbija, Peru un Urugvaja jau ir paudušas atbalstu šai iniciatīvai un ir ES un Brazīlijas priekšlikuma līdzatbalstītājas.

Iekšzemes atbalsts lauksaimniecībai ir nozīmīgs jautājums sarunās pirms PTO 11. ministru konferences (MC11), kas notiks 2017. gada decembrī Buenosairesā.

Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: „Kopā ar Brazīliju un citām valstīm mēs paužam stingru atbalstu uz noteikumiem balstītai pasaules mēroga tirdzniecības sistēmai – un darām to Pasaules Tirdzniecības organizācijai zīmīgā brīdī. Mūsu priekšlikums ir vērienīgs, taču vienlaikus tas ir reālistisks. Tas nodrošinās to, ka Buenosairesā mēs varēsim risināt uz nākotni vērstas un – cerams – sekmīgas sarunas par šo būtisko jautājumu.”

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans teica: „Esmu gandarīts, ka ES un Brazīlija var saglabāt vadošo lomu, ko tās uzņēmās 2015. gadā Nairobi notikušajā ministru konferencē, kurā, pateicoties mūsu kopīgajam priekšlikumam, tika pieņemta vēsturiskā reforma attiecībā uz globālā eksporta konkurences noteikumiem lauksaimniecības jomā. Tagad mēs pievēršam uzmanību lauksaimniecības subsīdijām iekšzemē. Eiropas Savienība ir ievērojami reformējusi savu lauksaimniecības politiku. Ar šo priekšlikumu būtu jāpanāk, ka pārējās PTO dalībvalstis seko mūsu piemēram un tādējādi nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem lauksaimniekiem, kuri darbojas vietējos, reģionālos un pasaules tirgos.”

Priekšlikumā tiek ierosināts ieviest vienlīdzīgus konkurences apstākļus PTO dalībvalstu starpā, ierobežojot tirdzniecību kropļojošas lauksaimniecības subsīdijas proporcionāli katras valsts lauksaimniecības nozares lielumam. Iniciatīvā ir ņemtas vērā jaunattīstības valstu īpašās vajadzības, proti, vismazāk attīstītās valstis būtu atbrīvotas no jebkādiem subsīdiju ierobežojumiem, lai ļautu tām attīstīt savu lauksaimniecības nozari. Arī citas jaunattīstības valstis varētu dāsnāk atbalstīt savus lauksaimniekus un veltīt vairāk laika pielāgošanās procesam. Ņemot vērā kokvilnas lielo nozīmi daudzās jaunattīstības valstīs, priekšlikums mērķtiecīgi, savlaicīgi un vērienīgi arī pievēršas tirdzniecību kropļojošām subsīdijām šajā nozarē.

Attiecībā uz valsts krājumu glabāšanas shēmām pārtikas nodrošinājuma nolūkā ir jāatzīmē, ka ar priekšlikumu tiek īstenotas 2013. gada ministru konferencē piešķirtās pilnvaras, lai saskaņotu esošo valsts praksi ar PTO noteikumiem par subsīdijām. Noteikumi par šādām krājumu glabāšanas shēmām tiktu padarīti stingrāki, un tos papildinātu pasākumi, kuru mērķis ir nepieļaut negatīvas, tirgu kropļojošas sekas.

Citi jautājumi, saistībā ar kuriem Eiropas Savienība arī uzstāj, lai decembrī paredzētājā PTO ministru konferencē tiktu apspriesti jauni risinājumi, ir šādi: subsīdijas zvejniecībai, e-komercija, pakalpojumu iekšzemes regulējums, pārredzamība attiecībā uz mazākiem uzņēmumiem un ieguldījumu veicināšana.

Sīkāka informācija

PTO ziņojumā ir atzinīgi vērtēta ES iesaistīšanās PTO un tās stingrais aicinājums iestāties pret protekcionismu

Dohas Attīstības programma

Pasaules Tirdzniecības organizācijas 10. ministru konference, kas notika Nairobi 2015. gada 15.–18. decembrī

PTO 10. ministru konferencē ES uzņemas vadību, lai risinātu jautājumu par konkurenci lauksaimniecības eksporta jomā

IP/17/2031

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar