Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES ir Brazilija suvienijo jėgas siekdamos sudaryti vienodas sąlygas visoms pasaulio valstybėms žemės ūkio subsidijų srityje

Briuselis, 2017 m. liepos 17 d.

Bendrame PPO pasiūlyme taip pat skatinamas aprūpinimo maistu saugumas, kuriuo neiškraipoma rinka.

Dvi iš stambiausių žemės ūkio produktų gamintojų pasaulyje – ES ir Brazilija – Pasaulio prekybos organizacijai (PPO) šiandien pateikė bendrą pasiūlymą dėl paramos žemės ūkio produktų gamybai ir aprūpinimo maistu saugumo priemonių. Pasiūlymo tikslas – apriboti rinkos iškraipymus, užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams visame pasaulyje, kartu atsižvelgiant į konkrečius besivystančių šalių poreikius.

Kolumbija, Peru ir Urugvajus jau pareiškė savo paramą šiai iniciatyvai ir yra ES ir Brazilijos pasiūlymo pritariančios šalys.

Vidaus parama žemės ūkiui yra svarbus klausimas derybose, kurios vyksta rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai, kuri įvyks 2017 m. gruodžio mėn. Buenos Airėse.

Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Pasaulio prekybos organizacijai svarbiu metu kartu su Brazilija ir kitomis šalimis reiškiame tvirtą paramą taisyklėmis grindžiamai pasaulio prekybos sistemai. Mūsų pasiūlymas yra ir plataus užmojo, ir realistiškas. Juo bus užtikrinta, kad Buenos Airėse vyksiančios derybos šiuo klausimu bus perspektyvios ir, tikimės, sėkmingos.“

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Philas Hoganas sakė: „Džiaugiuosi, kad ES ir Brazilija gali tęsti savo vadovaujantį vaidmenį, kurį prisiėmė 2015 m. Nairobyje įvykusioje ministrų konferencijoje, kurios metu dėl mūsų bendro pasiūlymo buvo įvykdyta istorinė pasaulio žemės ūkio srityje taikomų konkurencijos taisyklių reforma. Dabar mūsų dėmesys krypsta į vidaus subsidijas žemės ūkiui. ES iš esmės pertvarkė savo žemės ūkio politiką. Dėl šio pasiūlymo kitos PPO narės turėtų pasekti mūsų pavyzdžiu ir tokiu būdu užtikrinti vienodas sąlygas visiems ūkininkams vietos, regionų ir pasaulio rinkose.“

Pasiūlymu siekiama suvienodinti sąlygas PPO narėms apribojant prekybą iškraipančias žemės ūkio subsidijas proporcingai atsižvelgiant į kiekvienos šalies žemės ūkio sektoriaus dydį. Šioje iniciatyvoje atsižvelgiama į konkrečius besivystančių šalių poreikius: mažiausiai išsivysčiusioms šalims nebūtų taikomos jokios subsidijų ribos, kad jos galėtų plėtoti savo žemės ūkio sektorius. Kitos besivystančios šalys taip pat galėtų gausiau remti savo ūkininkus ir joms būtų skirta daugiau laiko prisitaikyti. Atsižvelgiant į medvilnės svarbą daugelyje besivystančių šalių, pasiūlyme taip pat tikslingai, laiku ir plačiu mastu sprendžiama prekybą iškraipančių subsidijų problema šiame sektoriuje.

Atsargų kaupimo aprūpinimo maistu tikslams programų srityje pasiūlymu įgyvendinamas nuo 2013 m. ministrų konferencijos nustatytas įgaliojimas suderinti šiuo metu taikomą viešą praktiką su PPO subsidijavimo taisyklėmis. Tokiam atsargų kaupimui taikomos taisyklės būtų sugriežtintos ir papildytos priemonėmis, kurios padėtų išvengti neigiamų rinką iškreipiančių padarinių.

Kiti klausimai, dėl kurių ES taip pat siekia naujų sprendimų, kurie galėtų būti svarstomi gruodžio mėn. įvyksiančioje PPO ministrų konferencijoje, yra žuvininkystės sektoriaus subsidijos, e. prekyba, vidaus reglamentavimas paslaugų srityje, skaidrumas mažesnių įmonių atžvilgiu ir palankesnės sąlygos investicijoms.

Daugiau informacijos

PPO ataskaitoje palankiai vertinamas ES dalyvavimas PPO ir jos tvirtas raginimas priešintis protekcionizmui

Dohos vystymosi darbotvarkė

Dešimtoji Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencija Nairobyje (2015 m. gruodžio 15–18 d.)

10-ojoje PPO ministrų konferencijoje ES vadovauja pastangoms spręsti konkurencijos problemą žemės ūkio eksporto srityje

IP/17/2031

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar