Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Debatt om EU:s framtid: 1 750 evenemang för 30 miljoner människor i EU

Bryssel den 17 juli 2017

.

Fyra månader efter det att kommissionen lade fram sin vitbok om EU:s framtid har debatten om EU:s framtid tagit fart och kan hittills ha nått ut till över 30 miljoner människor. 

– Det gläder mig att så många människor deltar i debatten om EU:s framtid, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Debatten inleddes den 1 mars 2017 då kommissionen lade fram sin vitbok om EU:s framtid. Många olika åsikter har framförts och det finns en stark positiv kraft som driver oss framåt. I september kommer jag att lägga fram min vision men det är ni som utformar framtidens EU. Det är ni som skriver morgondagens historieböcker. Fortsätt därför att lämna synpunkter!

I vitboken presenterade kommissionen fem scenarier för hur EU skulle kunna utvecklas under de närmaste tio åren. Med stöd från politiska institutioner och civilsamhället i stort har EU:s framtid debatterats på många olika plan. Hittills har över 270 000 människor deltagit i över 1 750 evenemang som anordnats av eller med stöd från kommissionen. Många fler deltar på nätet (se antal här). Ytterligare evenemang och debatter kommer att anordnas under de kommande månaderna och det går också att framföra synpunkter på nätet: https://ec.europa.eu/commission/give-your-comments_sv 

EU:s invånare uppmanas fortsätta att framföra sina synpunkter, i synnerhet före det årliga talet om unionens framtid som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kommer att hålla den 13 september. I talet kommer han att lägga fram sin vision för EU:s framtid.

Bakgrund

Den 1 mars 2017 inledde kommissionen en EU-omfattande debatt om vitboken om EU:s framtid. Debatten gör det möjligt för medborgare och ledare att skapa sig en vision av ett EU med 27 medlemsländer. Vitboken innehåller fem scenarier för hur unionen kan se ut 2025:

  • Fortsätta som förut: EU-27 fortsätter att satsa på sin positiva reformagenda.
  • Enbart den inre marknaden: EU-27 fokuserar på den inre marknaden eftersom de 27 medlemsländerna inte kan komma överens om ett allt större antal politikområden.
  • De som vill ha mer gör mer: EU-27 fortsätter som vanligt men låter de medlemsländer som vill det göra mer tillsammans på specifika områden.
  • Göra mindre men göra det effektivare: EU-27 satsar på att ge mer och snabbare resultat på utvalda politikområden och trappar ner på andra områden.
  • Göra mycket mer tillsammans: Medlemsländerna bestämmer sig för att i ökad utsträckning dela befogenheter, resurser och beslutsfattande inom alla områden.

Scenarierna omfattar en rad olika möjligheter med olika resultat beroende på vilket politikområde det handlar om. Scenarierna är beskrivande. De utesluter inte varandra och är inte heller uttömmande.

Kommissionen har också lagt fram en rad diskussionsunderlag om de viktigaste frågorna för EU: 1. EU:s sociala dimension, 2. En fördjupad ekonomisk och monetär union, 3. Hur vi bemöter globaliseringen, 4. EU:s framtida försvar och 5. EU:s framtida finanser.

Ordförande Jean-Claude Juncker kommer att utveckla dessa idéer i sitt tal om tillståndet i unionen i september 2017, innan de första slutsatserna kan dras vid Europeiska rådets möte i december 2017. Detta kommer att göra det lättare att besluta vad som ska göras i god tid före valet till Europaparlamentet i juni 2019.

Läs mer

Faktablad: Debatten om Europas framtid

Följ talet på sociala medier via hashtagg #SOTEU. Webbplats: www.ec.europa.eu/soteu

Vitbok om EU:s framtid

Vitboksprocessen

Medborgardialoger

Eurobarometerundersökningar om EU:s framtid från oktober 2016 och april 2017

EU: 60 år av gemensamma framsteg

EU 60 år: vik din egen duva i origami

#EU60 #FutureOfEurope

IP/17/2029

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar