Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon ajakohastab Euroopa rongireisijate õigusi

Brüssel, 28. september 2017

Euroopa Komisjon ajakohastab Euroopa rongireisijate õigusi käsitlevaid eeskirju, et kaitsta reisijaid paremini hilinemiste, tühistamiste ja diskrimineerimise korral.

Rongireisijad peaksid olema täielikult kaitstud, olenemata sellest, kus nad ELis reisivad. Komisjon soovib ka tagada, et puuetega ja piiratud liikumisvõimega reisijad saaksid piisavalt teavet, ning märkimisväärselt parandada nende õigusi. Samas on komisjoni ettepanek proportsionaalne ja selles tunnistatakse, et rangelt piiritletud juhtudel võib raudteeveo-ettevõtjad vabastada kohustusest maksta reisijatele hilinemise korral hüvitist.

Transpordivolinik Violeta Bulc sõnas selle kohta järgmist: „Tänu ELile on reisijad igakülgselt kaitstud, olenemata sellest, kus nad ELis reisivad. Tegelikkuses ei saa aga väga paljud Euroopa rongireisijad ja pendelrändajad oma õiguste kohta vajalikku teavet. Oma uue ettepanekuga soovime seda olukorda muuta. Olen kindel, et meie algatus tugevdab sektorit ning aitab leida tasakaalu reisijate kaitse ja raudteeveosektori konkurentsivõime vahel.“

Komisjoni ettepanekuga ajakohastatakse raudteereisijate õigusi käsitlevaid kehtivaid eeskirju viies põhivaldkonnas.

1. Eeskirjade ühetaoline kohaldamine: linnasisese, linnalähedase ja piirkondliku riigisisese ning piiriülese pikamaa-raudteeveo korral ei saa enam teha erandit rongireisijate õigusi käsitlevate eeskirjade kohaldamisele. Praegu kohaldavad eeskirju täielikult ainult viis liikmesriiki [1], samas kui teised on kehtestanud mitmesuguseid erandeid. See jätab reisijad olulisel määral ilma nende õigustest.

2. Teave ja diskrimineerimiskeeld: reisijate õigusi käsitleva teabe parem jagamine, nt piletil. Reisijad, kes kasutavad ühendteenuseid eraldi piletitega, peavad saama teavet selle kohta, kas nende õigused kehtivad kogu reisi jooksul või ainult eri reisilõikudel. Diskrimineerimine kodakondsuse või elukoha alusel on keelatud.

3. Paremad õigused puudega või piiratud liikumisvõimega isikutele: tingimusteta õigus abile kõikide teenuste puhul ning kahjustatud või kaotsi läinud liikumisabivahendi täieliku väärtuse hüvitamisele. Asjakohane teave tuleb esitada kättesaadavas vormis ja raudteepersonali tuleb koolitada puuetealase teadlikkuse suurendamiseks.

4. Täitmise tagamine, kaebuste menetlemine ja karistamine: selged tähtajad ja menetlused kaebuste käsitlemiseks ning nende riiklike ametiasutuste selge vastutus ja pädevus, kes vastutavad reisijate õiguste kohaldamise ja täitmise tagamise eest.

5. Proportsionaalsus ja õiglus: vääramatu jõu klausliga vabastatakse raudteeveo-ettevõtjad kohustusest maksta hüvitist, kui hilinemise on põhjustanud loodusõnnetus, mida nad ei saanud ette näha ega ära hoida. Kehtivate eeskirjade kohaselt peavad raudteeveo-ettevõtjad maksma ka selliste sündmuste korral hüvitist.

Järgmised sammud

Komisjoni ettepaneku peavad enne selle jõustumist läbi vaatama ja vastu võtma Euroopa Parlament ja nõukogu (st ELi liikmesriigid).

Raudtee-reisijateveo ühtset turgu arendatakse praegu välja konkurentsi kavandatava väljakujundamisega siseturgudel. Kvaliteetsed raudteeveoteenused ja raudteekasutajate õiguste kaitse on olulised, et täita seatud eesmärki suurendada raudteetranspordi osakaalu võrreldes teiste transpordiliikidega.

Taustteave

Euroopa Liit on maailmas ainus piirkond, kus kodanikud on igakülgselt kaitstud reisijate õigustega – olgu siis tegemist lennu-, rongi-, laeva- või bussireisiga. Rongireisijate õigusi käsitlevad ELi õigusaktid jõustusid 2009. aasta detsembris.

Euroopas kehtivate õigusnormide kohaselt on reisijatel näiteks mõnes liikmesriigis õigus saada rahalist hüvitist, kui nende rong saabub sihtkohta ühetunnise või pikema hilinemisega. Reisijatel, kelle reis on edasi lükatud, on õigus saada süüa ja karastusjooke (vastavalt ooteaja pikkusele) ning majutust.

Kogu teave on kättesaadav „Teie Euroopa“ veebisaidil, kus kehtivad reisijate õigused on tõlgitud kõikidesse ELi keeltesse. Saadaval on ka nutitelefoni rakendus, mille saab Google AndroidiiPhone'iiPadi ja Windows Phone'i jaoks tasuta alla laadida.

 

[1] Belgia, Taani, Itaalia, Madalmaad ja Sloveenia.

IP/17/2009

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar