Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen hjälper regioner att bygga upp motståndskraftiga ekonomier i en tid av globalisering

Bryssel den 18 juli 2017

Kommissionen hjälper regioner att bygga upp motståndskraftiga ekonomier i en tid av globalisering

Globaliseringen har medfört enorma fördelar för mindre utvecklade ekonomier i världen och många möjligheter för oss européer. Även om fördelarna har kommit de flesta till godo, är fördelningen av kostnaderna ofta ojämn, vilket understryks i kommissionens diskussionsunderlag om hur vi möter globaliseringen.

Om regionerna i EU ska kunna modernisera ekonomin måste EU ge dem resurser och hjälpa dem att skapa ett mervärde. Då behövs innovation, digitalisering, minskade koldioxidutsläpp och ökad kompetens.

Idag lägger kommissionen fram nya insatser om hur vi ytterligare kan hjälpa EU:s regioner att investera på områden där de har konkurrensfördelar (”smart specialisering”) och att skapa den innovation, motståndskraft och tillväxt som behövs.

– För att kunna dra nytta av globaliseringen måste vi skapa ett gynnsamt klimat där framstegen inom handel och teknik märks. Lokala investerings- och innovationsstrategier är avgörande för att vi ska kunna möta denna utmaning och för att våra regioner ska kunna bestämma över sig själva, säger vice ordförande Jyrki Katainen med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

– Vi lever i ett globalt tidevarv, för att citera kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, säger regionkommissionär Corina Crețu. Effekterna av de globala förändringarna märks först på gräsrotsnivå. Våra ekonomier genomgår stora förändringar och vi kan inte vrida tillbaka klockan. Men vi kan ge våra regioner de rätta verktygen för en stabil och hållbar tillväxt. Det är det som smart specialisering handlar om.

Initiativet för smart specialisering infördes i alla regionalpolitiska program 2014 och har visat sig ge resultat. Kommissionen har för avsikt att dra nytta av dessa positiva erfarenheter och starta två pilotprojekt:

  • Riktat stöd till särskilda utmaningar i regioner vars industri befinner sig i omvandling: Vissa av dessa regioner kan på eget initiativ samarbeta med kommissionens experter för att öka innovationskapaciteten, undanröja investeringshinder, se till att deras invånare har de rätta kunskaperna och förbereda för förändringar inom industrin och i samhället, utgående från sina strategier för smart specialisering.
  • Interregionala innovationspartnerskap med stöd från EU-fonder: Syftet med detta pilotprojekt, där man inspirerats av framgången med Vanguard-initiativet, är att kartlägga och öka antalet stödberättigande interregionala projekt som kan skapa europeiska värdekedjor på prioriterade områden som stordata, bioekonomi, resurseffektivitet, uppkopplad rörlighet och avancerad tillverkning.

Samtidigt kommer kommissionen att öka sina insatser för att hjälpa medlemsländerna att undanröja de återstående hindren för tillväxt och skapa ett gynnsamt företagsklimat.Särskild uppmärksamhet bör ägnas kvaliteten och öppenheten inom den offentliga forskningen, samarbetet mellan företag och universitet och anpassningen av den lokala kompetensen till marknadens behov med hjälp av kommissionens stödinsatser.

Kommissionen kommer även att sträva efter att främja ytterligare synergier och kombinationer mellan de olika EU-program och EU-instrument för innovation, tillväxt och konkurrenskraft som finns idag.

Vad händer nu?

Inbjudan att anmäla intresse för pilotprojekt i regioner vars industri befinner sig i omvandling kommer att publiceras i höst. De interregionala partnerskapen kommer att inrättas under 2017 och genomföras under 2018.

Erfarenheterna hittills med de nuvarande sammanhållningsprogrammen och de insatser och politiska lösningar som lagts fram i detta meddelande kommer att utgöra ett viktigt inslag när man planerar nästa budgetram inom ramen för den pågående diskussionen om EU:s framtida finanser.

Kommissionen överväger att skapa en starkare koppling mellan befintliga EU-instrument och det gemensamma målet att bemöta nya industriella utmaningar. Den smarta specialiseringen kan öka och bli ett omfattande verktyg som kan hjälpa alla regioner att dra nytta av de förändringar som globaliseringen för med sig.

Bakgrund

Smart specialisering infördes som en förutsättning för en effektiv användning av medel från sammanhållningspolitiken till forskning och innovation, men innebär nu att alla regioner ska utforma investeringsstrategier utgående från sina konkurrensfördelar, från jordbruksbaserade specialiteter och turism till nanoteknik och rymdfartsindustri.

Inom ramen för dessa strategier får lokala företag ekonomiskt stöd för att ta fram innovativa produkter och expandera utanför de lokala marknaderna. Dessa strategier har också lett till bättre kontakter mellan den akademiska världen och näringslivet samt förbättrat samordningen på den lokala förvaltningens alla nivåer.

Läs mer

Ökad innovation i EU:s regioner

Informationsmeddelande – Kommande utmaningar: främja innovationsdriven tillväxt i EU:s regioner

Faktablad – pilotprojekt för smart specialisering

Faktablad – vad är smart specialisering?

Landsinformation – smart specialisering i ditt land

Följ vice ordförande Katainen och kommissionär Crețu på Twitter

IP/17/1995

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar