Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija imasi veiksmų, kad padėtų regionams kurti atsparią ekonomiką globalizacijos sąlygomis

Briuselis, 2017 m. liepos 18 d.

Komisija imasi veiksmų, kad padėtų regionams kurti atsparią ekonomiką globalizacijos sąlygomis

Globalizacija suteikė didžiulės naudos mažiau išsivysčiusių pasaulio šalių ekonomikai ir daug galimybių europiečiams. Tačiau Komisijos diskusijoms skirtame dokumente dėl globalizacijos suvaldymo pabrėžiama, kad nors nauda yra visuotinė, našta neretai pasiskirsto nevienodai.

Kad įveiktų ekonomikos modernizavimo uždavinį, Europa turi suteikti regionams daugiau galių ir padėti jiems kurti didesnę vertę. Tai reiškia, kad reikia siekti inovacijų, skaitmeninimo, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir padėti žmonėms gerinti gebėjimus.

Šiandien Komisija siūlo naujus veiksmus, kuriais regionams bus dar labiau padedama investuoti į nišines konkurencinio pranašumo sritis (pažangioji specializacija) ir taip kurti inovacijas, didinti atsparumą ir skatinti augimą.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „jei norime naudotis globalizacijos vaisiais, turime formuoti tinkamą aplinką, kurioje materializuotųsi prekybos ir technologijų pažangos teikiama nauda. Vietos lygmens ir vietos atsakomybe grindžiamos investicijų ir inovacijų strategijos padės įveikti šitą iššūkį ir suteikti mūsų regionams daugiau galių.“

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu kalbėjo: „Kaip sakė Komisijos pirmininkas J.-C. Junckeris, gyvename glokalioje – globalioje ir tuo pačiu lokalioje – eroje: globalinių iššūkių poveikis visų pirma jaučiamas vietos lygmeniu. Mūsų ekonomikos patiria didžiulius pokyčius ir šis procesas nebegrįžtamas. Tačiau galime padėti mūsų regionams apsirūpinti tinkamomis priemonėmis tvirtam ir tvariam augimui remti. Tai ir yra pažangioji specializacija.“

2014 m. visose regioninės politikos programose pradėtas taikyti pažangiosios specializacijos metodas pasiteisino. Komisija ketina remtis šia gerąja patirtimi vykdydama du bandomuosius projektus:

  • Tikslinė parama pramonės pereinamojo laikotarpio regionams. Pageidaujantys regionai galės bendradarbiauti su Komisijos ekspertais, kad remiantis regiono pažangiosios specializacijos strategijomis būtų padidintas inovacijų pajėgumas, pašalintos investicijų kliūtys, piliečiams būtų padedama įgyti reikiamų gebėjimų ir būtų pasirengta pramonės ir visuomenės pokyčiams.
  • ES lėšomis remiama tarpregioninė inovacijų partnerystė. Remiantis iniciatyvos „Vanguard“ sėkme, šio bandomojo projekto tikslas – nustatyti ir paremti tinkamus tarpregioninius projektus, galinčius padėti kurti prioritetinių sektorių (pavyzdžiui, didžiųjų duomenų, bioekonomikos, efektyvaus išteklių naudojimo, susietojo judumo ar pažangiosios gamybos) europines vertės grandines.

Drauge Komisija dės dar daugiau pastangų, kad padėtų valstybėms narėms šalinti likusias ekonomikos augimo kliūtis ir kurti verslui palankią aplinką.Naudojantis Komisijos paramos priemonėmis, itin daug dėmesio bus skiriama viešųjų mokslinių tyrimų kokybei ir atvirumui, verslo ir universitetų bendradarbiavimui, vietos gebėjimų bazės derinimui su rinkos reikmėmis.

Be to, Komisija taip pat ieškos galimybių padidinti įvairių dabartinių ES inovacijų, ekonomikos augimo ir konkurencingumo programų ir priemonių sinergiją ir tarpusavio derėjimą.

Tolesni veiksmai

Kvietimas pareikšti susidomėjimą pramonės pereinamojo laikotarpio regionų bandomaisiais veiksmais bus paskelbtas šių metų rudenį. Tarpregioninės partnerystės iniciatyva bus pradėta 2017 m. ir tęsiama 2018 m.

Patirtis, sukaupta įgyvendinant dabartines Sanglaudos politikos programas ir kitus komunikate dėl Europos regionų inovacijų stiprinimo numatytus veiksmus bei priemones, padės geriau pasirengti būsimai biudžeto programai, drauge atsižvelgiant į tebevykstančius svarstymus apie ES finansų ateitį.

Komisija apsvarstys stipresnes ES priemonių sąsajas su bendru tikslu spręsti pramonės uždavinius. Pažangiąja specializacija reikėtų naudotis aktyviau, kad ji taptų išsamia priemone, padedančia visiems regionams kuo geriau išnaudoti globalizacijos sukeltus pokyčius.

Pagrindiniai faktai

Pažangioji specializacija, nustatyta kaip būtina sąlyga veiksmingam Sanglaudos politikos lėšų panaudojimui mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje užtikrinti, reiškia, kad visi regionai savo investicijų strategijas turi grįsti savo pačių konkurenciniais pranašumais – pradedant žemės ūkio produktais ir turizmu ir baigiant nanotechnologijomis ir erdvėlaivių pramone.

Pagal šias strategijas vietos įmonės gauna finansinę paramą, kad galėtų kurti novatoriškus produktus ir plėsti veiklą už vietos rinkos ribų. Be to, šios strategijos taip pat padėjo užtikrinti geresnius mokslo ir verslo ryšius ir pagerino visų vietos valdymo lygmenų koordinavimą.

Daugiau informacijos

Komunikatas „Inovacijų stiprinimas Europos regionuose“

Teminė apžvalga. Ateities iššūkiai. Augimą skatinančios inovacijos ES regionuose

Informacijos suvestinė. Pažangiosios specializacijos bandomieji veiksmai

Informacijos suvestinė. Pažangioji specializacija – kas tai?

Valstybių narių duomenys. Pažangios specializacija jūsų šalyje

Komisijos narių J. Kataineno ir C. Crețu Twitter

IP/17/1995

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar