Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio auttaa Euroopan alueita parantamaan talouden kestävyyttä globalisaation aikakaudella

Bryssel 18. heinäkuuta 2017

Komissio auttaa Euroopan alueita parantamaan talouden kestävyyttä globalisaation aikakaudella

Globalisaatio on tuonut maailman vähemmän kehittyneille talouksille valtavia etuja ja luonut eurooppalaisille paljon mahdollisuuksia. Samalla kun globalisaation edut leviävät laajalti, kustannukset jakautuvat kuitenkin usein epätasaisesti, kuten todetaan komission pohdinta-asiakirjassa globalisaation hallinnasta.

Euroopan haasteena on talouden nykyaikaistaminen. Sitä varten sen on lisättävä alueiden vaikutusmahdollisuuksia ja autettava niitä luomaan lisäarvoa. Tämä tarkoittaa innovointeja, digitalisointia, hiilestä irtautumista ja ihmisten osaamisen kehittämistä.

Komissio esittää tänään useita toimia auttaakseen Euroopan alueita investoimaan sellaisiin kapeisiin aloihin, joilla ne ovat kilpailukykyisiä (”älykäs erikoistuminen”). Tavoitteena on luoda välttämättömiä innovaatioita ja lisätä kestävyyttä ja kasvua.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi, että globalisaation hyödyntämiseksi on kehitettävä suotuisat toimintaympäristöt, sillä vain niiden avulla voidaan hyödyntää kaupan ja teknologian kehitystä. ”Paikallisesti johdetut ja paikallisyhteisöjen vastuulla olevat investointi- ja innovointistrategiat ovat olennainen keino vastata tähän haasteeseen ja lisätä Euroopan alueiden valmiuksia”, Katainen selitti.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Crețu esitti, että Euroopassa on siirrytty puheenjohtaja Junckerin sanoin glokaaliin aikakauteen, sillä globaalien muutosten vaikutus tuntuu ensimmäisenä paikallistasolla. ”Euroopan taloudet ovat suurten muutosten kourissa, eikä tätä prosessia voi pysäyttää. Voimme kuitenkin auttaa Euroopan alueita hankkimaan tarvittavat välineet, joiden avulla luodaan vakaata ja kestävää kasvua. Juuri tästä on kyse älykkäässä erikoistumisessa”, Crețu totesi.

Älykkääseen erikoistumiseen tähtäävä toimintatapa otettiin käyttöön kaikissa aluepolitiikan ohjelmissa vuonna 2014. Se on jo osoittautunut hedelmälliseksi. Komissio aikoo hyödyntää näitä hyviä kokemuksia kahdessa pilottihankkeessa:

  • Räätälöity tuki teollisuuden muutosprosessin kourissa olevien alueiden erityisiä haasteita varten: Eräät alueet voivat pyynnöstä tehdä yhteistyötä komission asiantuntijaryhmien kanssa, jotta voidaan parantaa alueiden innovointikapasiteettia, poistaa investointien esteitä, tarjota kansalaisille tarvittavat taidot sekä valmistautua teollisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin älykkään erikoistumisen strategioiden pohjalta.
  • EU:n varoista tuettavat alueiden väliset innovaatiokumppanuudet: Tällä Vanguard-aloitteen menestyksen innoittamalla pilottihankkeella on tarkoitus löytää lisää luottokelpoisia alueiden välisiä hankkeita, joiden avulla voidaan luoda eurooppalaisia arvoketjuja ensisijaisilla aloilla. Näihin kuuluvat muun muassa massadata, biotalous, resurssitehokkuus, verkotettu liikenne ja kehittyneet valmistusmenetelmät.

Komissio aikoo myös tehostaa toimintaansa auttaakseen jäsenvaltioita poistamaan jäljellä olevat kasvun esteet ja luomaan yrityksille suotuisat liiketoimintaympäristöt.Erityistä huomiota kiinnitetään julkisen tutkimuksen laatuun ja avoimuuteen, yritysten ja korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön sekä paikallisten osaamisperustojen mukauttamiseen markkinoiden tarpeita vastaaviksi komission tukipalveluja hyödyntämällä.

Komissio aikoo myös tarkastella keinoja lisätä synergiaa ja yhdistää olemassa olevia EU:n ohjelmia ja välineitä, joilla tuetaan innovaatioita, kasvua ja kilpailukykyä.

Seuraavat vaiheet

Kiinnostuksenilmaisupyyntö, joka koskee teollisuuden muutosprosessissa olevia alueita varten tarkoitettua pilottitoimea, käynnistetään tänä syksynä. Alueiden väliset kumppanuudet perustetaan vuoden 2017 aikana, ja niitä toteutetaan vuonna 2018.

Nykyisistä koheesiopolitiikan ohjelmista saatuja kokemuksia sekä tässä tiedonannossa esitettyjä politiikka- ja muita toimia on tarkoitus hyödyntää, kun valmistellaan seuraavaa talousarviokehystä ja käydään keskustelua EU:n rahoituksen tulevaisuudesta.

Komissio harkitsee, olisiko tarpeen luoda tiiviimpiä yhteyksiä sellaisten olemassa olevien EU:n välineiden kesken, joiden yhteisenä tavoitteena on vastata uusiin teollisiin haasteisiin. Älykästä erikoistumista voitaisiin laajentaa, jotta siitä saadaan kattava väline, jonka avulla kaikki alueet pääsevät hyötymään globalisaation aiheuttamista muutoksista.

Tausta

Älykäs erikoistuminen on koheesiopolitiikan alalla otettu käyttöön ennakkoehtona rahoituksen myöntämiselle tutkimukseen ja innovointiin. Sen takia kaikkien alueiden on täytynyt laatia investointistrategiat, joiden pohjana ovat alueiden omat kilpailuvaltit, kuten maatalouselintarvikkeet, matkailu, nanoteknologia tai avaruusteollisuus.

Strategioiden pohjalta paikallisille yrityksille myönnetään taloudellista tukea, jotta ne voivat kehittää innovatiivisia tuotteita ja laajentaa toimintaansa paikallismarkkinoiden ulkopuolelle. Strategiat ovat myös parantaneet tiedemaailman ja yritysten välisiä suhteita ja tehostaneet koordinointia kaikilla paikallishallinnon tasoilla.

Lisätietoja

Tiedonanto – Innovoinnin lujittaminen Euroopan alueilla

Taustatiedote – Tulevat haasteet: innovointiin perustuvan kasvun tukeminen EU:n alueilla

Tietosivu – Älykkään erikoistumisen pilottitoimet

Tietosivu – Mitä tarkoittaa älykäs erikoistuminen?

Maakohtaiset tiedot – Älykäs erikoistuminen maittain

Seuraa varapuheenjohtaja Kataista ja komissaari Crețua Twitterissä

IP/17/1995

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar