Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon astub samme, et aidata piirkondadel üleilmastumise ajastul luua vastupidav majandus

Brüssel, 18. juuli 2017

Komisjon astub samme, et aidata piirkondadel üleilmastumise ajastul luua vastupidav majandus

Üleilmastumine on toonud vähem arenenud maailma riikide majandusele väga suurt kasu ja eurooplastele palju võimalusi, ent ehkki kasu on laialdane, jaotuvad sellega seonduvad kulud sageli ebaühtlaselt, nagu on toonitatud komisjoni aruteludokumendis üleilmastumise ohjamise kohta.

Majanduse kaasajastamiseks peab Euroopa suurendama oma piirkondade mõjuvõimu ja aitama neil luua väärtust. Selleks tuleb tegeleda innovatsiooni ja digitaliseerimise, süsinikdioksiidiheite vähendamise ja inimeste oskuste arendamisega.

Täna esitas komisjon uue meetmepaketi, millega veelgi enam aidatakse Euroopa piirkondadel investeerida nišivaldkondadesse, kus neil on konkurentsieelis („arukas spetsialiseerumine“), ning tagada vajalik innovatsioon, vastupidavus ja majanduskasv.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen märkis: „Üleilmastumisest kasu saamiseks peame looma soodsa keskkonna, mis toetab kaubanduse ja tehnoloogia arengut. Selle saavutamisel ja meie piirkondade mõjuvõimu suurendamisel on võtmetähtsusega kohapeal juhitavad ja edendatavad investeerimis- ja innovatsioonistrateegiad.“

Regionaalpoliitika volinik Corina Crețu täheldas: „Nagu ütles president Juncker, oleme me jõudnud „glokaalsesse“ ajastusse, mil globaalsed probleemid on esmalt tajutavad lokaalsel tasandil. Meie majanduses leiavad aset suured muutused ja nende suunda me muuta ei saa. Kuid me võime aidata oma piirkondadel leida õiged vahendid jõulise ja püsiva majanduskasvu saavutamiseks – see ongi arukas spetsialiseerumine.“

Arukal spetsialiseerumisel põhinev lähenemisviis, mis leidis 2014. aastal kajastamist kõikides regionaalpoliitika programmides, on osutunud tulemuslikuks. Komisjonil on kavas tugineda sellele positiivsele kogemusele kahes katseprojektis.

  • Muutuva tööstusega piirkondade konkreetsete probleemide lahendamiseks antav toetus: teatavad piirkonnad saavad taotluse alusel teha koostööd komisjoni ekspertidega, et aruka spetsialiseerumise strateegiatest lähtuvalt parandada oma innoveerimissuutlikkust, kõrvaldada investeerimistõkked, tagada kodanikele vajalikud oskused ning valmistuda muutusteks tööstuses ja ühiskonnas.
  • ELi vahenditest toetatav piirkondadevaheline innovatsioonipartnerlus: algatuse „Vanguard“ edust innustatuna on selle katseprojekti eesmärgiks seatud selliste toetuskõlblike piirkondadevaheliste projektide kindlakstegemine ja laiendamine, mille kaudu saab luua Euroopa väärtusahelaid sellistes prioriteetsetes valdkondades nagu suurandmed, biomajandus, ressursitõhusus, ühendatud liikumisvõimalused ja kõrgtehnoloogiline tootmine.

Samal ajal tõhustab komisjon jõupingutusi, et aidata liikmesriikidel kõrvaldada olemasolevad majanduskasvu takistavad kitsaskohad ja luua ettevõtlussõbralik keskkond.Eelkõige pööratakse tähelepanu avaliku sektori teadusuuringute kvaliteedile ja avatusele, ettevõtjate ja ülikoolide vahelisele koostööle ning kohalike oskuste vastavusse viimisele turunõudlusega komisjoni toetusvahendite abil.

Samuti kaalub komisjon võimalusi praeguste erinevate innovatsiooni, majanduskasvu ja konkurentsivõimega seotud ELi programmide ja vahendite suurema omavahelise koostoime ja kombineerimise soodustamiseks.

Järgmised sammud

Muutuva tööstusega piirkondade katsemeedet käsitlevad projektikonkursid algatatakse käesoleva aasta sügisel. Piirkondadevahelised partnerlussuhted sõlmitakse 2017. aasta jooksul ja need jätkuvad kogu 2018. aasta jooksul.

Ühtekuuluvuspoliitika praeguste programmide raames seni saadud kogemused koos täna esitatud teatises sisalduvate meetmete ja poliitikalahendustega toetavad ELi rahanduse tulevikku käsitleva jätkuva arutelu kontekstis järgmise finantsraamistiku ettevalmistamist.

Komisjon kaalub olemasolevate ELi vahendite omavahelist tugevamat sidumist tööstuse ees seisvate uute probleemide lahendamise hõlbustamiseks. Arukat spetsialiseerumist saab laiendada nii, et sellest saaks laiahaardeline vahend, mis aitab kõikidel piirkondadel üleilmastumisega kaasnevatest muutustest kasu saada.

Taustteave

Ühtekuuluvuspoliitika raames teadusuuringuteks ja innovatsiooniks tehtavate kulutuste tõhususe eeltingimusena on arukas spetsialiseerumine taganud, et kõik piirkonnad võtavad investeerimisstrateegiate kavandamisel aluseks konkurentsieelise – eripärastest põllumajanduslikest toiduainetest ja turismist kuni nanotehnoloogia ja lennunduseni.

Nende strateegiate alusel saavad kohalikud ettevõtjad rahalist toetust uuenduslike toodete väljatöötamiseks ja kohalikult turult mujale laienemiseks. Nende strateegiate tulemusena on tekkinud ka tihedamad sidemed teadusringkondade ja ettevõtjate vahel ning on paranenud kooskõlastamine kõikidel kohalikel valitsemistasanditel.

Lisateave

Teatis – innovatsiooni edendamine Euroopa piirkondades

TEABEKIRI – eesseisvad lahendamata küsimused: innovatsioonipõhise majanduskasvu edendamine ELi piirkondades

Teabeleht – aruka spetsialiseerumise katsemeetmed

Teabeleht – mis on arukas spetsialiseerumine?

Riikide ülevaade – arukas spetsialiseerumine Teie riigis

Asepresident Katainen ja volinik Crețu Twitteris

IP/17/1995

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar