Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen hjælper regionerne med at opbygge økonomier, der kan klare globaliseringen

Bruxelles, den 18. juli 2017

Kommissionen hjælper regionerne med at opbygge økonomier, der kan klare globaliseringen

Globaliseringen har givet verdens mindre udviklede økonomier store fordele og har åbnet mange muligheder for europæerne, men selv om fordelene har kommet mange til gode, er omkostningerne ofte ulige fordelt, som Kommissionens oplæg om styring af globaliseringen satte fokus på.

For at kunne løfte opgaven med modernisering af økonomien skal Europa sætte regionerne i stand til at skabe værdi. Det betyder, at der skal satses på innovation, digitalisering, omstilling til uafhængighed af fossile brændsler og udvikling af folks kompetencer.

I dag foreslår Kommissionen en række nye initiativer, der skal hjælpe Europas regioner yderligere med at investere i deres nicheområder, der er særlig konkurrencedygtige ("intelligent specialisering"), så de kan blive innovative, modstandsdygtige og skabe den nødvendige vækst og beskæftigelse.

Næstformand Jyrki Katainen, som er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "For at udnytte globaliseringen skal vi skabe erhvervsklimaer, hvor man kan drage nytte af de handelsmæssige og teknologiske fremskridt. Lokalt forankrede og lokalt ejede investerings- og innovationsmuligheder er det, der skal til, så vores regioner kan tage udfordringen op og stå på egne ben."

Kommissær for regionalpolitik Corina Crețu udtalte: "Som Jean-Claude Juncker siger, er vi gået ind i en global tidsalder, hvor de globale udfordringer først mærkes på lokalt plan." Vores økonomier er under gennemgribende forandring, og den proces kan vi ikke stoppe. Men vi kan hjælpe regionerne med at skaffe de rigtige værktøjer til solid og varig vækst. Det er det, som intelligent specialisering handler om."

Metoden med intelligent specialisering blev indført i alle programmer for regionalpolitik i 2014 og har vist sig at fungere. Kommissionen vil bygge videre på de positive erfaringer med intelligent specialisering med to pilotprojekter:

  • Skræddersyet støtte til regioner, der har særlige udfordringer med industriel omstilling: Nogle af disse regioner kan efter anmodning samarbejde med Kommissionens eksperthold om at styrke innovationskapaciteten, fjerne hindringer for investeringer, give borgerne de nødvendige kvalifikationer og gøre sig klar til industrielle og samfundsmæssige ændringer - alt sammen på grundlag af strategierne for intelligent specialisering.
  • EU-støttede tværregionale innovationspartnerskaber: Inspireret af succesen med Vanguard-initiativet skal dette pilotprojekt kortlægge og opskalere en række solide tværregionale projekter, der kan skabe europæiske værdikæder i prioriterede sektorer som f.eks. big data, bioøkonomi, ressourceeffektivitet, sammenbundet mobilitet og avanceret produktionsteknologi.

Parallelt med dette vil Kommissionen intensivere sin indsats for at hjælpe medlemslandene med at løse de flaskehalsproblemer, der stadig hæmmer væksten, og skabe et erhvervsvenligt klima.Der vil blive lagt særlig vægt på kvalitet og åbenhed i den offentlige forskning, samarbejdet mellem virksomheder og højere læreanstalter og overensstemmelse mellem den lokale arbejdsstyrkes kvalifikationer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet - med hjælp fra Kommissionens støttetjenester.

Derudover vil Kommissionen arbejde på at fremme yderligere synergieffekter og kombinationer mellem de forskellige EU-programmer og -instrumenter for innovation, vækst og konkurrenceevne, vi har nu.

De næste skridt

Indkaldelsen af interessetilkendegivelser om pilotprojektet angående regional industriel omstilling blive offentliggjort til efteråret. De tværregionale partnerskaber vil blive oprettet i 2017 og skal løbe i 2018.

De foreløbige erfaringer med de nuværende programmer inden for samhørighedspolitikken og de initiativer og politiske løsninger, der er beskrevet i denne meddelelse, vil være et nyttigt vidensgrundlag ved udarbejdelsen af den kommende budgetramme, som skal afspejle de løbende overvejelser om fremtiden for EU's finanser.

Kommissionen vil overveje at styrke sammenhængen mellem de nuværende EU-instrumenter, hvis fælles mål er at komme med et modspil til de nye industrielle udfordringer. Intelligent specialisering kan udbredes og på den måde blive et omfattende redskab for regionerne i arbejdet på at få fuld gavn af de forandringer, som globaliseringen medfører.

Baggrund

Intelligent specialisering blev indført som en forudsætning for at kunne sikre en effektiv anvendelse af de midler, der som led i samhørighedspolitikken blev afsat til forskning og innovation. Det betyder, at alle regioner skal basere deres investeringsstrategier på de felter, hvor de har deres konkurrencemæssige styrke, fra fødevarespecialiteter og turisme til nanoteknologi og rumfartsindustri.

I kraft af disse strategier får lokale virksomheder finansiel støtte til at udvikle innovative produkter og ekspandere ud over de lokale markeder. Disse strategier har også betydet bedre forbindelser mellem forskningsverdenen og erhvervslivet og bedre koordinering på alle niveauer af den lokale forvaltning.

Yderligere oplysninger

Meddelelse – Styrkelse af innovationen i EU's regioner

MEMO – Fremtidens udfordringer: styrkelse af innovationsdreven vækst i EU's regioner

Faktablad: Pilotprojekter vedrørende intelligent specialisering

Faktablad: Hvad er intelligent specialisering?

Landeoversigter: Intelligent specialisering i dit land

Følg næstformand Jyrki Katainen og kommissær Corina Crețu på Twitter:

IP/17/1995

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar