Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Beskæftigelse og social udvikling i Europa 2017-rapporten viser positive tendenser, men peger også på store byrder for unge

Bruxelles, den 17. juli 2017

I dag offentliggør Kommissionen sin årlige udgave af Employment and Social Developments in Europe (ESDE) for 2017.

Dette års udgave af rapporten bekræfter positive tendenser på arbejdsmarkedet samt sociale tendenser og fortsat økonomisk vækst. Med mere end 234 mio. mennesker i job har beskæftigelsen i EU aldrig været højere end i dag, og arbejdsløsheden er på sit laveste niveau siden december 2008. Siden 2013 er der skabt 10 mio. arbejdspladser i EU. Men hvis man ser ud over de generelle sociale og økonomiske fremskridt, er der dokumentation for, at der hviler en særligt tung byrde på de yngre generationers skuldre: De har oftere sværere ved at finde et job, er oftere i ikkestandardmæssige og usikre former for beskæftigelse, f.eks. tidsbegrænsede ansættelseskontrakter, der kan gå ud over deres socialsikring. De vil sandsynligvis også få lavere pension i forhold til lønningerne.Derfor fokuserer ESDE-rapporten for 2017 på retfærdigheden mellem generationerne: Vi skal sørge for, at alle generationer nyder godt af de positive økonomiske udviklingstendenser, vi oplever lige nu.

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtalte: "Denne årlige rapport viser endnu engang, at vi er godt på vej mod flere arbejdspladser og øget vækst. Nutidens unge og deres børn kan dog ende med at være dårligere stillet end deres forældre. Det er ikke det, vi ønsker. Det er nødvendigt, at vi handler hurtigt. Med den europæiske søjle for sociale rettigheder ønsker vi at bevare og forbedre vores sociale standarder og levevilkår for kommende generationer. "

Trods stadige forbedringer i levestandarden i EU, viser rapporten, at de unge ikke i samme omfang drager fordel af denne positive udvikling som de ældre generationer. Derudover er de unges andel i indkomst fra arbejde faldet med tiden. Disse udfordringer har indflydelse på de unges beslutninger vedrørende hjemmet, herunder om det at få børn og købe et hus. Dette kan atter have negative virkninger på fødselshyppighed og dermed på pensionssystemernes bæredygtighed og vækst.

Befolkningen i den arbejdsdygtige alder forventes desuden at falde med 0,3 % hvert år indtil 2060. Det betyder, at en mindre arbejdsstyrke skal sørge for, at vi holder os på den nuværende vækstkurs. Det betyder også, at der vil være færre til at indbetale til pensionssystemer – ofte med lavere og/eller uregelmæssige bidrag, da bidragene ikke vil være på baggrund af fuldtidsjob og/eller standardmæssig beskæftigelse - mens flere pensionister samtidig vil være afhængige af disse pensioner. Nutidens unge arbejdstagere og fremtidens generationer synes derfor at stå over for en dobbeltbyrde som resultat af den demografiske udvikling og behovet for at sikre pensionssystemernes bæredygtighed.

Næste skridt?

De politiske beslutningstagere kan forberede sig på og afbøde denne udvikling på flere måder. Først og fremmest skal vi udnytte det menneskelige potentiale på arbejdsmarkedet fuldt ud ved at aktivere alle generationsgrupper og udstyre dem med de rigtige færdigheder samt sikre, at der er en proportional forbindelse mellem varigheden af arbejdsliv og forventet levetid. En politisk indsats, der medfører højere fødselstal og effektiv migrationsforvaltning, kan også være en løsning ligesom støtte til innovation og mere effektiv udnyttelse af investeringsudgifter til unges og ældres færdigheder og uddannelser.

Endelig kan arbejdsmarkedsparterne yde et væsentligt bidrag til at slå bro over kløften mellem unge og ældre arbejdstagere og fremme et mere retfærdigt arbejdsmarked for begge grupper. Dette omfatter fremme af livslang læring, levering af sociale ydelser og bidrag til udformningen og gennemførelsen af lovgivning om jobbeskyttelse og aktive arbejdsmarkedspolitikker.

Baggrund

Den årlige ESDE-rapport indeholder en beskrivelse af de seneste beskæftigelsesmæssige og sociale tendenser samt overvejelser om kommende udfordringer og mulige politiske løsninger. Rapporten er Europa-Kommissionens vigtigste rapport til dokumentation og analyse og til gennemgang af tendenser og kommende udfordringer på arbejdsmarkedet.

Der er mange konkrete eksempler på, hvordan Kommissionen forsøger at håndtere udfordringer, som har været fremhævet i de årlige rapporter ESDE-rapporter. Den europæiske søjle for sociale rettigheder, for eksempel, fungerer som et kompas med retning mod retfærdige og velfungerende arbejdsmarkeder. Den har til formål at sikre, at vores sociale modeller er klar til det 21. århundrede, navnlig i forbindelse med vores aldrende samfund og digitalisering. De ledsagende initiativer, såsom arbejdsmarkedsparternes høringer om modernisering af arbejdskontrakter og adgang til social beskyttelse, tager sigte mod sikring af klare arbejdsbetingelser og social beskyttelse også for mennesker i ikkestandardmæssige former for beskæftigelse.

Investering i mennesker og styrkelse af færdigheder, så de gode jobmuligheder kan udnyttes, er netop det, som "den nye dagsorden for færdigheder i Europa" handler om. Den har til formål at støtte udviklingen af borgernes færdigheder for at forberede dem på et arbejdsmarked under forandring.

Kommissionens indsats for at mindske arbejdsløsheden i almindelighed og ungdomsarbejdsløsheden i særdeleshed begynder at bære frugt. Der er 1,8 mio. færre arbejdsløse unge i EU og 1 mio. færre unge, som ikke er i beskæftigelse, under uddannelse eller videreuddannelse (de såkaldte NEET'er), siden krisen toppede i 2013. Med forlængelsen af ungdomsgarantien, det finansielle supplement til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og det nyligt forelagte initiativ til at fremme investering i Europas unge tager Kommissionen sigte på at maksimere de unges chancer på arbejdsmarkedet

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse 2017 Review of Employment and Social Developments in Europe – Spørgsmål og Svar

Faktablad: 2017 Review of Employment and Social Developments in Europe – Key Figures

2017 Employment and Social Developments in Europe review

Europas sociale dimension: Oversigt over initiativer siden begyndelsen af Juncker-Kommissionen

Nyheder på webstedet for Generaldirektoratet for Beskæftigelse

Arbejdsmarkeds- og samfundsanalyser

Følg Marianne Thyssen på Twitter og Facebook

#ESDE2017

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis e-mail-nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

 

IP/17/1988

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar