Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Översyn av hur miljölagstiftningen genomförs: ett nytt sätt att hjälpa medlemsstaterna att tillämpa EU:s regler gynnar medborgarna, administrationer och ekonomin

Bryssel den 6 februari 2017

Förbättrat genomförande av EU:s regler på områdena avfallshantering, natur och biologisk mångfald, luftkvalitet, vattenkvalitet och vattenförvaltning.

I dag antog kommissionen översynen av genomförandet av miljölagstiftningen som är ett nytt verktyg för att förbättra genomförandet av EU:s miljöpolitik och gemensamt överenskomna regler. Detta är början på en ny process. Kommissionen kommer att tillsammans med medlemsstaterna ta itu med orsakerna till bristerna i genomförandet och hitta lösningar innan problemen blir akuta.

Om EU:s miljölagstiftning genomförs fullt ut kan det spara EU-ekonomin 50 miljarder euro per år i hälsokostnader och direkta kostnader för miljön. Enligt Eurobarometer anser tre av fyra medborgare att EU-lagstiftningen behövs för att skydda miljön i deras land, och fyra av fem håller med om att EU:s institutioner bör ha möjlighet att kontrollera om lagstiftningen tillämpas korrekt.

- Splittrat och olika genomförande av miljöregler är inte till hjälp för någon, säger Karmenu Vella, kommissionär med ansvar för miljö-, havs- och fiskerifrågor. Att förbättra hur miljölagar tillämpas gynnar medborgarna, administrationer och ekonomin. Det är här översynen av genomförandet av miljölagstiftningen kommer in i bilden. Kommissionen har som mål att hjälpa medlemsstater att se till att kvaliteten på förvaltningen av luft, vatten och avfall håller högsta nivå. Översynen innehåller den information, de verktyg och den tidtabell som är nödvändiga för att upp nå det.”

Det paket som presenteras i dag omfattar28 landsrapporter som kartlägger nationella styrkor, möjligheter och svagheter, ett meddelande med en sammanfattning av de politiska slutsatserna i landsrapporterna och en undersökning av gemensamma tendenser på områden som luftkvalitet, avfallshantering och den cirkulära ekonomin, vattenkvalitet, naturskydd och biologisk mångfald, och med rekommendationer till samtliga medlemsstater om förbättringar.

Översynen avslöjar att på området avfallshantering är avfallsförebyggande fortsatt ett problem för alla medlemsstater, medan sex av dem inte har lyckats begränsa deponering av biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall. Om EU:s avfallspolitik följdes helt skulle det kunna skapa ytterligare 400 000 arbeten fram till 2020.

Trots många lokala framsteg i fråga om natur och biologisk mångfald, måste genomförandet av EU:s naturvårdslagstiftning påskyndas, vilket bekräftas i EU:s kontroll av ändamålsenligheten i fågel- och livsmiljödirektiven. Om det inte sker kommer vi att fortsätta förlora biologisk mångfald i EU, vilket äventyrar ekosystemens förmåga att i framtiden tillgodose mänskliga behov.

I 23 av 28 medlemsstater överskrids luftkvalitetsnormerna fortfarande. Totalt sker det i fler än 130 städer i Europa. Transporter är den viktigaste orsaken till luftkvalitetsproblem. Man bör även öka insatserna för att minska miljöbuller som är den näst allvarligaste miljörelaterade orsaken till dålig hälsa.

I fråga om vattenkvalitet och -förvaltning har de flesta medlemsstater svårt att nå full överensstämmelse av reglerna för uppsamling och rening av avloppsvatten från tätbebyggelse och tretton är föremål för rättsliga åtgärder från EU. Nästan alla medlemsstater har allvarliga problem med nitratkoncentrationer och övergödning.

Det finns ett antal bakomliggande orsaker som är gemensamma för flera medlemsstater: Ineffektivt administrativt samarbete, otillräcklig kapacitet samt brist på kunskap och data.

Lanseringen av översynen av genomförandet av miljölagstiftningen kommer att följas av diskussioner med varje medlemsstat, införandet av ett verktyg för expertsamverkan så att medlemsstaterna kan utbyta experterfarenheter, samt politiska diskussioner i rådet (miljö).

Bakgrund

Om gemensamt överenskomna regler inte genomförs på rätt sätt, kan kommissionen vidta rättsliga åtgärder. För att förhindra detta kommer kommissionen, genom förfarandet för översyn av genomförandet av miljölagstiftningen, att samverka med medlemsstaterna för att hjälpa dem att på ett bättre sätt tillämpa miljöpolitiken och -reglerna.

Översynen av genomförandet av miljölagstiftningen är en del av kommissionens politik för bättre lagstiftning där bättre genomförande av befintlig lagstiftning och politik ingår.

Närmare upplysningar

Meddelande och bilaga: EU:s översyn av genomförandet av miljölagstiftningen Gemensamma utmaningar och hur vi kan samarbeta för att nå bättre resultat”

Faktablad: 28 landsrapporter

Översyn av genomförandet av miljölagstiftningen (webbplats):

IP/17/197

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar