Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pregled izvajanja okoljske politike: nov način za pomoč državam članicam pri uporabi predpisov Unije prinaša koristi državljanom, upravam in gospodarstvu

Bruselj, 6. februarja 2017

Izboljšanje uporabe predpisov EU na področju ravnanja z odpadki, narave in biotske raznovrstnosti, kakovosti zraka ter kakovosti vode in gospodarjenja z vodami.

Evropska komisija je danes sprejela pregled izvajanja okoljske politike, ki predstavlja novo orodje za izboljšanje izvajanja evropske okoljske politike in skupno dogovorjenih predpisov. To je začetek novega procesa. Komisija bo z državami članicami obravnavala vzroke za vrzeli v izvajanju in poiskala rešitve, preden bodo težave postale nujne.

Če bi se okoljska zakonodaja EU v celoti izvajala, bi gospodarstvo EU prihranilo 50 milijard evrov na leto pri stroških zdravljenja in neposrednih stroških za okolje. Glede na podatke raziskave Eurobarometer trije od štirih državljanov menijo, da je evropska zakonodaja nujna za zaščito okolja v njihovi državi, štirje od petih državljanov pa se strinjajo, da bi morale imeti evropske institucije možnost preveriti, če se zakoni pravilno izvajajo.

Evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je povedal: „Razdrobljeno in neenotno izvajanje okoljskih predpisov ne pomaga nikomur. Izboljšanje uporabe okoljske zakonodaje bi prineslo koristi državljanom, javnim upravam in gospodarstvu. Tukaj bo svojo vlogo odigral pregled izvajanja okoljske politike. Evropska komisija se je zavezala, da bo državam članicam pomagala pri zagotavljanju najvišjih standardov v zvezi s kakovostjo zraka, ki ga dihajo državljani, vode in ravnanja z odpadki. Ta pregled zagotavlja potrebne informacije, orodja in časovni načrt.“

Današnji sveženj vsebuje: 28 poročil za posamezne države, v katerih so orisane nacionalne strategije, priložnosti in pomanjkljivosti, sporočilo, v katerem so povzeti politični sklepi iz poročil za posamezne države in proučeni skupni trendi na področjih, kot so kakovost zraka, ravnanje z odpadki, krožno gospodarstvo, kakovost vode ter varstvo narave in biotske raznovrstnosti, ter priporočila za izboljšave, naslovljena na vse države članice.

Pregled je pokazal, da je na področju ravnanja z odpadki preprečevanje nastajanja odpadkov še vedno pomemben izziv za vse države članice, medtem ko jih šest ni uspelo omejiti odlaganja biorazgradljivih komunalnih odpadkov na odlagališčih. Ob doslednem izvajanju politike EU o odpadkih bi lahko do leta 2020 ustvarili dodatnih 400 000 delovnih mest.

Kljub številnim lokalnim zgodbam o uspehu na področju narave in biotske raznovrstnosti je treba izvajanje naravovarstvene zakonodaje EU pospešiti, kot je potrdilo preverjanje ustreznosti direktiv o pticah in habitatih s strani EU. V nasprotnem primeru se bo izguba biotske raznovrstnosti v EU nadaljevala, kar bo ogrozilo sposobnost ekosistemov za zadovoljevanje potreb ljudi v prihodnosti.

V 23 od 28 držav članic se standardi kakovosti zraka še vedno ne upoštevajo, in sicer skupno v več kot 130 mestih po vsej Evropi. Glavni vzrok za težave s kakovostjo zraka je promet. Okrepiti bi bilo treba tudi ukrepe za zmanjšanje okoljskega hrupa, ki je drugi najpomembnejši okoljski vzrok slabega zdravja.

Na področju kakovosti vode in gospodarjenja z vodami ima večina držav članic težave z doseganjem popolne skladnosti v zvezi z zbiranjem in čiščenjem komunalne odpadne vode, proti 13 pa je EU začela postopek pred sodiščem. Koncentracije nitratov in ravni evtrofikacije ostajajo resen problem v skoraj vseh državah članicah.

Obstajajo številni temeljni vzroki, ki so skupni več državam članicam: neučinkovito usklajevanje med upravnimi ravnmi, nezadostne zmogljivosti ter pomanjkljivo znanje in podatki.

Po sprejetju svežnja ukrepov v zvezi s pregledom izvajanja okoljske politike se bodo zvrstile razprave s posameznimi državami članicami, uvedba vzajemnega orodja, ki bo državam članicam omogočilo izmenjavo strokovnega znanja, in politične razprave v Svetu za okolje.

Ozadje

Kadar se skupno dogovorjeni predpisi ne izvajajo pravilno, lahko Komisija pravno ukrepa. Da bi se temu izognili, bo Komisija prek postopka pregleda izvajanja okoljske politike sodelovala z državami članicami, da bi jim omogočila boljše izvajanje okoljskih politik in predpisov.

Pregled izvajanja okoljske politike je del politike Komisije za boljše pravno urejanje, ki vključuje izboljšanje izvajanja obstoječe zakonodaje in politik.

Več informacij

Sporočilo in Priloga: „Pregled izvajanja okoljske politike EU: skupni izzivi in prizadevanja za boljše rezultate“

Podatkovni listi: 28 poročil za posamezne države

Spletno mesto pregleda izvajanja okoljske politike

IP/17/197

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar