Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra. Naujas būdas padėti valstybėms narėms taikyti ES taisykles siekiant naudos piliečiams, valdžios institucijoms ir ekonomikai

Briuselis, 2017 m. vasario 6 d.

Geresnis atliekų tvarkymo, gamtos ir biologinės įvairovės, oro kokybės, vandens kokybės ir vandentvarkos sritims skirtų ES taisyklių taikymas.

Šiandien Komisija patvirtino aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūrą – naują Europos aplinkos politikos ir bendrai sutartų taisyklių įgyvendinimo tobulinimo priemonę. Taip pradedamas naujas procesas. Komisija kartu su valstybėmis narėmis šalins įgyvendinimo spragų atsiradimo priežastis ir ieškos būdų, kaip spręsti problemas, kol joms dar neprireikė skubaus sprendimo.

Visiškai įgyvendinus ES aplinkos apsaugos teisės aktus, ES ekonomika kasmet galėtų sutaupyti po 50 mlrd. eurų sveikatos priežiūros išlaidų ir tiesioginių aplinkos srities išlaidų. Remiantis „Eurobarometru“, 3 iš 4 piliečių mano, kad jų šalių aplinkai saugoti Europos teisės aktai būtini, o 4 iš 5 piliečių sutinka, kad Europos institucijos turėtų turėti galimybę patikrinti, ar jų šalyje teisės aktai taikomi tinkamai.

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Karmenu Vella sakė: „Fragmentiškas ir nevienodas aplinkos apsaugos taisyklių įgyvendinimas niekam nenaudingas, o geresnis aplinkos apsaugos teisės aktų taikymas naudingas piliečiams, viešojo administravimo institucijoms ir ekonomikai. Šį klausimą padės spręsti aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra. Europos Komisija yra įsipareigojusi padėti valstybėms narėms užtikrinti, kad oras, vanduo ir atliekų tvarkymas atitiktų aukščiausius standartus. Ši peržiūra suteikia tam tikslui skirtos informacijos, priemonių ir tvarkaraštį.“

Šiandien pateikiamų dokumentų rinkinį sudaro: 28 valstybių narių ataskaitos, kuriose nurodyti nacionaliniai pranašumai, galimybės ir trūkumai; komunikatas, kuriame apibendrinamos valstybių narių ataskaitų politinės išvados ir nagrinėjamos bendros tendencijos oro kokybės, atliekų tvarkymo ir žiedinės ekonomikos, vandens kokybės ir gamtos bei biologinės įvairovės apsaugos srityse; visoms valstybėms narėms skirtos rekomendacijos dėl patobulinimų.

Iš peržiūros matyti, kad atliekų tvarkymo srityje visoms valstybėms narėms daugiausia problemų toliau kelia atliekų prevencija, o šešioms valstybėms narėms nepavyko sumažinti į sąvartynus išvežamų biologiškai skaidžių komunalinių atliekų kiekio. Iki 2020 m. visiškai įgyvendinus ES atliekų politiką būtų sukurta 400 000 papildomų darbo vietų.

Gamtos ir biologinės įvairovės srityje galima rasti nemažai sėkmingo aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo vietoje pavyzdžių, tačiau ES aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimas turėtų būti intensyvesnis – tai patvirtino ES Paukščių ir Buveinių direktyvų tinkamumo patikra. Priešingu atveju biologinė įvairovė ES toliau nyks, o tai kels pavojų, kad ateityje gamtos ekosistemos nebegalės patenkinti žmonių poreikių.

Oro kokybės normos tebėra viršijamos 23 iš 28 valstybių narių – iš viso daugiau kaip 130-yje Europos miestų. Vienas pagrindinių oro kokybės problemų šaltinių yra transportas. Be to, reikėtų aktyvesnių aplinkos triukšmo – antros pagal svarbą su aplinka susijusios prastos sveikatos būklės priežasties – mažinimo veiksmų.

Vandens kokybės ir vandentvarkos srityje daugumai valstybių narių dar nepavyko visiškai įgyvendinti miestų nuotekų surinkimo ir valymo reikalavimų, o prieš 13 valstybių narių dėl to gali būti imtasi ES teisinių veiksmų. Nitratų koncentracija ir eutrofikacijos lygiai tebėra didelė problema beveik visose valstybėse narėse.

Kelioms valstybėms narėms būdingos tos pačios pagrindinės priežastys: neveiksmingas administracinio lygmens koordinavimas, nepakankami gebėjimai, žinių ir duomenų trūkumas.

Paskelbus aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros dokumentų rinkinį bus organizuojamos diskusijos su kiekviena valstybe nare, taikoma tarpusavio bendradarbiavimo priemonė, kad valstybės narės galėtų dalytis patirtimi, taip pat vyks politinės diskusijos Aplinkos taryboje.

Pagrindiniai faktai

Kai bendrai sutartos taisyklės nėra tinkamai įgyvendinamos, Komisija gali imtis teisinių veiksmų. Kad to išvengtų, vykstant aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros procesui Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, sieks suteikti joms galimybę geriau įgyvendinti aplinkos apsaugos politiką ir taikyti taisykles.

Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra yra dalis Komisijos geresnio reglamentavimo politikos, į kurią įeina galiojančių teisės aktų ir politikos įgyvendinimo tobulinimas.

Daugiau informacijos

Komunikatas ir priedas „ES aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra. Bendri uždaviniai ir kaip bendrai siekti geresnių rezultatų“

Informacijos suvestinės: 28 valstybių narių ataskaitos

Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros interneto svetainė

IP/17/197

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar