Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi: EU:n sääntöjen soveltamista jäsenvaltioissa edistävä uusi väline hyödyttää kansalaisia, viranomaisia ja taloutta

Bryssel 6. helmikuuta 2017

Jätehuoltoa, luontoa ja luonnon monimuotoisuutta, ilmanlaatua, vedenlaatua ja vesivarojen hallintaa koskevien EU:n sääntöjen soveltamisen parantaminen.

Komissio on tänään antanut hyväksyntänsä ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnille. Se on uusi väline, jolla pyritään parantamaan EU:n ympäristöpolitiikan täytäntöönpanoa ja yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattamista. Sen myötä käynnistyy uusi menettelytapa. Jatkossa komissio käsittelee yhdessä jäsenvaltioiden kanssa puutteellisen täytäntöönpanon syitä ja etsii ratkaisuja ennen kuin ongelmat kärjistyvät.

EU:n ympäristölainsäädännön täysimääräinen täytäntöönpano voisi säästää EU:n taloudessa terveydenhoitokustannuksia ja suoria ympäristökustannuksia vuosittain 50 miljardia euroa. Eurobarometri-tutkimuksen mukaan kolme neljästä kansalaisesta pitää EU-lainsäädäntöä tarpeellisena kotimaansa ympäristön suojelemiseksi, ja neljä viidestä on sitä mieltä, että EU:n toimielinten olisi voitava tarkistaa, sovelletaanko säännöksiä oikein.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella totesi, että ympäristösääntöjen hajanainen ja eritasoinen soveltaminen ei ole kenenkään etu. ”Jos ympäristösääntöjä sovellettaisiin paremmin, siitä olisi hyötyä niin kansalaisille, viranomaisille kuin taloudellekin. Juuri siihen pyritään ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnilla. Euroopan komissio on sitoutunut auttamaan jäsenvaltioita sen varmistamisessa, että kansalaiset voivat nauttia korkealuokkaisesta ilmanlaadusta ja vesi- ja jätehuollosta. Arviointi antaa siihen tarvittavat tiedot, välineet ja aikataulut”, Vella jatkoi.

Tämänpäiväinen paketti sisältää 28 maakohtaista raporttia, joissa kartoitetaan kansallisia vahvuuksia, mahdollisuuksia ja heikkouksia, tiedonannon, jossa esitetään maaraporttien poliittiset johtopäätökset ja tarkastellaan esimerkiksi ilmanlaatua, jätehuoltoa, kiertotaloutta, vedenlaatua sekä luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta koskevia yleisiä suuntauksia, ja suositukset kaikissa jäsenvaltioissa toteutettaviksi parannuksiksi.

Arvioinnista käy ilmi, että jätehuollon alalla jätteen syntymisen ehkäiseminen on edelleen suuri haaste kaikissa jäsenvaltioissa. Kuusi jäsenvaltiota ei ole onnistunut vähentämään biohajoavan yhdyskuntajätteen sijoittamista kaatopaikoille. Jos EU:n jätepolitiikka pantaisiin täysimääräisesti täytäntöön vuoteen 2020 mennessä, uusia työpaikkoja voisi syntyä 400 000.

Useista luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevista paikallisista menestystarinoista huolimatta alan EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa on vauhditettava, mikä vahvistetaan lintu- ja luontotyyppidirektiivejä koskevassa EU:n toimivuustarkastuksessa. Muussa tapauksessa biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen EU:ssa jatkuu ja ekosysteemien kyky tuottaa ihmisten tarvitsemia palveluja tulevaisuudessa vaarantuu.

Ilmanlaatua koskevat normit eivät edelleenkään täyty 23:ssa jäsenvaltiossa 28:sta – tämä koskee yhteensä yli 130:tä kaupunkia eri puolilla Eurooppaa. Ilmanlaatuongelmista suurin osa on liikenteestä johtuvia. Myös ympäristömelun vähentämiseksi olisi tehtävä enemmän työtä, sillä se on toiseksi pahin terveysongelmia aiheuttava ympäristötekijä.

Vedenlaadun ja vesihuollon osalta monilla jäsenvaltioilla on vaikeuksia noudattaa täysimittaisesti yhdyskuntajätevesien keräämistä ja käsittelyä koskevia säännöksiä, ja 13:a jäsenvaltiota vastaan on aloitettu EU:n oikeustoimet. Nitraattipitoisuudet ja rehevöityminen ovat yhä vakavia ongelmia lähes kaikissa jäsenvaltioissa.

Siihen on monia perussyitä, jotka ovat yhteisiä useille jäsenvaltioille: tehoton koordinointi hallinnon eri tasojen välillä, riittämätön kapasiteetti ja tietämyksen ja tutkimustiedon puute.

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointipaketin käyttöönoton jälkeen ovat vuorossa keskustelut kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, jäsenvaltioiden välisen asiantuntija-avun mahdollistavan vertaistukivälineen käynnistäminen ja poliittinen keskustelu ympäristöneuvostossa.

Tausta

Silloin kun yhteisesti sovittuja sääntöjä ei panna asianmukaisesti täytäntöön, komissio voi ryhtyä oikeustoimiin. Tällaisten toimien välttämiseksi komissio tekee jatkossa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointiprosessin puitteissa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta ne voisivat paremmin soveltaa ympäristöpolitiikkaa ja -sääntöjä.

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi on osa komission paremman sääntelyn politiikkaa, johon kuuluu olemassa olevan lainsäädännön ja politiikan täytäntöönpanon parantaminen.

Lisätietoa

Tiedonanto ja liite: ”EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi: yhteiset haasteet ja toimien yhdistäminen parempien tulosten aikaansaamiseksi”

Tietosivut: 28 maakohtaista raporttia

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointia koskeva verkkosivusto

IP/17/197

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar