Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel ELi eeskirju kohaldada nii kodanike, haldusasutuste kui ka majanduse huvides

Brüssel, 6. veebruar 2017

Jäätmekäitlusega, looduse ja elurikkuse kaitsmisega, õhusaastega ning veekvaliteedi ja -majandusega seotud keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise tõhustamine.

Euroopa Komisjon kinnitas täna keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise tulemused, mis aitavad parandada ELi keskkonnapoliitika ja ühiselt kokku lepitud eeskirjade kohaldamist. See on uue protsessi algus. Komisjon teeb liikmesriikidega koostööd, et kõrvaldada õigusaktide rakendamisel esinevate puuduste põhjused ja leida lahendused enne, kui probleemid muutuvad pakiliseks.

ELi keskkonnaalaste õigusaktide igakülgne kohaldamine võib aidata ELi majandusel säästa tervishoiukuludelt ja otsestelt keskkonnakuludelt 50 miljardit eurot aastas. Eurobaromeetri andmetel on 3/4 kodanike arvates ELi õigusaktid vajalikud, et kaitsta keskkonda nende elukohariigis, ning 4/5 kodanikest on nõus väitega, et ELi institutsioonidel peaks olema võimalik kontrollida, kas õigusakte kohaldatakse nõuetekohaselt.

ELi keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella sõnas seoses sellega järgmist: „Keskkonnaalaste eeskirjade lünklik ja ebaühtlane rakendamine ei teeni kellegi huve. Tõhusam kohaldamine on kasulik nii kodanikele, haldusasutustele kui ka majandusele. Just seepärast ongi vaja keskkonnapoliitika rakendamine läbi vaadata. Euroopa Komisjon on võtnud kohustuse aidata liikmesriikidel tagada kodanikele, et õhu- ja veekvaliteet ning jäätmete käitlemine vastab rangeimatele normidele. Praeguses läbivaatamisprotsessis antakse teavet ning tutvustatakse vahendeid ja ajakava eesmärgi saavutamiseks.“

Täna tutvustatud pakett hõlmab järgmist: 28 riigipõhist aruannet, kus on kaardistatud liikmesriikide tugevad ja nõrgad küljed ning võimalused; teatis, milles on kokkuvõte riigipõhiste aruannete poliitilistest järeldustest ja ühistest suundumustest sellistes valdkondades nagu õhu kvaliteet, jäätmekäitlus, ringmajandus ning vee, looduse ja elurikkuse kaitsmine; kõikidele liikmesriikidele antud soovitused olukorra parandamiseks.

Läbivaatamistulemused osutavad, et jäätmekäitluse valdkonnas on kõikide liikmesriikide jaoks endiselt kõige keerulisem ülesanne vältida jäätmete teket ning kuuel liikmesriigil ei ole õnnestunud piirata biolagunevate olmejäätmete prügilasse ladestamist. ELi jäätmepoliitika täieliku järgimise korral oleks võimalik luua 2020. aastaks täiendavalt 400 000 töökohta.

Kuigi kohalikul tasandil on looduse ja elurikkuse kaitsmine olnud edukas, tuleb Euroopa Liidu looduskaitsealaste õigusaktide rakendamist tõhustada, nagu on ka kinnitanud linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi toimivuse kontroll. Vastasel korral väheneb elurikkus ELis jätkuvalt ning sellel võivad olla tõsised tagajärjed ökosüsteemide suutlikkusele rahuldada tulevikus inimeste vajadusi.

23 liikmesriigis ei peeta kinni õhukvaliteedi normidest – kõikjal Euroopas esineb rikkumisi rohkem kui 130 linnas. Enamasti on õhukvaliteedi probleemide põhjustajaks transport. Rohkem tuleb võtta meetmeid keskkonnamüra vähendamiseks, mis on teine suurim keskkonnast tulenev kehva tervise põhjus.

Veekvaliteedi ja -majanduse valdkonnas on enamikul liikmesriikidest raskusi, et saavutada täielik nõuetele vastavus asulareovee kogumisel ja puhastamisel ning 13 liikmesriigil seisab ees ELi kohtumenetlus. Nitraatide kontsentratsioon ja eutrofeerumistase on jätkuvalt suureks probleemiks peaaegu kõigis liikmesriikides.

Paljud nende probleemide algpõhjused on ühised mitmele liikmesriigile: ebatõhus koordineerimine haldustasandite vahel, vähene suutlikkus, oskuste ja andmete puudumine.

Keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise läbivaatamise käivitamisele järgnevad iga liikmesriigiga peetavad arutelud, võetakse kasutusele vastastikuse hindamise vahend, mis võimaldab liikmesriikidel üksteist aidata ja oskusteavet pakkuda, ning korraldatakse poliitilisi mõttevahetusi keskkonna nõukogus.

Taust

Kui ühiselt kokkulepitud eeskirju ei ole nõuetekohaselt rakendatud, saab komisjon võtta õiguslikke meetmeid. Selle vältimiseks teeb komisjon keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise tulemustele toetudes koostööd liikmesriikidega, et aidata neil keskkonnapoliitikat ja -eeskirju paremini kohaldada.

Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine on osa komisjoni parema õigusloome poliitikast, mis hõlmab olemasolevate õigusaktide ja poliitikameetmete rakendamise parandamist.

Lisateave

Komisjoni teatis ja selle lisa „ELi keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine. Ühised probleemid ja ühised jõupingutused paremate tulemuste saavutamiseks.“

Teabelehed: Aruanded 28 riigi kohta

Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine

IP/17/197

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar