Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας: ένα νέο μέσο που βοηθά τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ ωφελεί τους πολίτες, τις διοικήσεις και την οικονομία

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017

Βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του αέρα, την ποιότητα και τη διαχείριση των υδάτων.

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την «επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας», ένα νέο εργαλείο για τη βελτίωση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και των από κοινού συμφωνηθέντων κανόνων. Πρόκειται για την απαρχή μιας νέας διαδικασίας. Η Επιτροπή θα εξετάσει από κοινού με τα κράτη μέλη τις αιτίες των κενών στην εφαρμογή των κανόνων και θα βρει λύσεις προτού τα προβλήματα γίνουν επείγοντα.

Η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξοικονόμηση 50 δισ. EUR ετησίως από την οικονομία της ΕΕ σε δαπάνες υγείας και σε άμεσο κόστος για το περιβάλλον. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, τρεις στους τέσσερις πολίτες θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος της χώρας τους, ενώ τέσσερις στους πέντε συμφωνούν ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν αν οι νόμοι εφαρμόζονται σωστά.

Ο κ. Karmenu Vella, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία, δήλωσε: «Η αποσπασματική και ετερογενής εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων δεν εξυπηρετεί κανέναν. Η βελτίωση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι περιβαλλοντικοί κανόνες ωφελεί τους πολίτες, τις δημόσιες διοικήσεις και την οικονομία. Εδώ υπεισέρχεται η επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (EIR). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι πολίτες, αλλά και η διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων, ανταποκρίνονται στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. Η επισκόπηση αυτή παρέχει τα στοιχεία, τα εργαλεία και το χρονοδιάγραμμα για να το επιτύχουμε.»

Η σημερινή δέσμη εγγράφων περιλαμβάνει: 28 εκθέσεις (μία ανά χώρα), όπου αναπτύσσονται τα πλεονεκτήματα, οι ευκαιρίες και οι αδυναμίες κάθε χώρας· ανακοίνωση στην οποία συνοψίζονται τα πολιτικά συμπεράσματα των εκθέσεων ανά χώρα και εξετάζονται οι κοινές τάσεις σε τομείς όπως η ποιότητα του αέρα, η διαχείριση των αποβλήτων και η κυκλική οικονομία, η ποιότητα των υδάτων και η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας· και συστάσεις για βελτιώσεις προς όλα τα κράτη μέλη.

Η επισκόπηση δείχνει ότι, στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, η αποτροπή της δημιουργίας αποβλήτων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για όλα τα κράτη μέλη, ενώ έξι από αυτά δεν έχουν κατορθώσει να περιορίσουν την υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων. Η πλήρης συμμόρφωση με την πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα μέχρι το 2020 θα μπορούσε να δημιουργήσει 400.000 επιπλέον θέσεις εργασίας.

Παρά τις πολυάριθμες κατά τόπους επιτυχίες στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση πρέπει να ενταθεί, όπως επιβεβαιώθηκε από τον έλεγχο καταλληλότητας των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Στην αντίθετη περίπτωση, θα συνεχιστεί η απώλεια βιοποικιλότητας στην ΕΕ, κάτι που θα διακυβεύσει την ικανότητα των οικοσυστημάτων μας να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων στο μέλλον.

Σε 23 από τα 28 κράτη μέλη –και συνολικά σε περισσότερες από 130 πόλεις σε όλη την Ευρώπη– εξακολουθεί να σημειώνεται υπέρβαση των προτύπων για την ποιότητα του αέρα. Οι μεταφορές αποτελούν βασική αιτία των προβλημάτων ποιότητας του αέρα. Οι δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού θορύβου, τη δεύτερη σοβαρότερη περιβαλλοντική αιτία προβλημάτων υγείας, θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν.

Στον τομέα της ποιότητας και της διαχείρισης των υδάτων, τα περισσότερα κράτη μέλη δυσκολεύονται να επιτύχουν πλήρη συμμόρφωση ως προς τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, ενώ έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες από την ΕΕ εναντίον 13 κρατών μελών. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων και τα επίπεδα ευτροφισμού εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη.

Ορισμένες βασικές αιτίες είναι κοινές σε πολλά κράτη μέλη: αναποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των διοικητικών επιπέδων, ανεπαρκής δυναμικότητα και έλλειψη γνώσεων και στοιχείων.

Τη δρομολόγηση του πακέτου EIR θα ακολουθήσουν συζητήσεις με κάθε κράτος μέλος, η εφαρμογή ενός εργαλείου σε επίπεδο ομοτίμων που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και πολιτικές συζητήσεις στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος.

Ιστορικό

Όταν οι από κοινού συμφωνημένοι κανόνες δεν εφαρμόζονται ορθά, η Επιτροπή δικαιούται να κινήσει νομικές διαδικασίες. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό, η Επιτροπή θα συνεργαστεί, μέσω της διαδικασίας επισκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με τα κράτη μέλη για να τα βοηθήσει να εφαρμόσουν καλύτερα τις περιβαλλοντικές πολιτικές και κανόνες.

Η επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (EIR) αποτελεί μέρος της πολιτικής της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας, που περιλαμβάνει τη βελτίωση της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας και των σχετικών πολιτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση και Παράρτημα: «Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ: Κοινές προκλήσεις και κοινή προσπάθεια για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων»

Ενημερωτικά δελτία: 28 εκθέσεις, μία ανά χώρα

Ιστότοπος της επισκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

IP/17/197

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar