Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Преглед на изпълнението на политиките за околната среда — нов начин за подпомагане на държавите членки при прилагането на правилата на ЕС в полза на гражданите, администрациите и икономиката

Брюксел, 6 февруари 2017 r.

Подобряване на прилагането на правилата на ЕС в областта на управлението на отпадъците, природата и биологичното разнообразие, качеството на въздуха и качеството и управлението на водите.

Днес Комисията прие прегледа на изпълнението на политиките за околната среда — нов инструмент за подобряване на прилагането на европейските политики и съвместно договорените правила за околната среда. Това е началото на нов процес. Комисията ще разглежда с държавите членки причините за пропуските в изпълнението и ще търси решения, преди проблемите да се задълбочат и да се стигне до нарушения.

Пълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда може да доведе до икономии в размер на 50 млрд. евро годишно за икономиката на Съюза в резултат от по-малко разходи за здравеопазване и по-малко преки разходи за околната среда. Според проучване „Евробарометър“ 75 % от гражданите смятат, че европейското законодателство е необходимо за опазване на околната среда в тяхната страна, а 80 % са съгласни, че европейските институции трябва да могат да проверяват дали законите се прилагат правилно.

Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, заяви: Разпокъсаното и неравномерно прилагане на правилата в областта на околната среда не помага на никого. Подобряването на начина, по който се прилага законодателството в тази област, е от полза за гражданите, публичните администрации и икономиката. И точно за тази цел е необходим прегледът на изпълнението на политиките за околната среда. Европейската комисия се ангажира да помага на страните от Съюза да гарантират високо качество на въздуха, водите и управлението на отпадъците за своите граждани. Прегледът осигурява информацията, инструментите и графика, необходими за тази цел.

Днешният пакет включва:28 доклада за държавите членки, в които са посочени националните предимства, възможности и недостатъци; съобщение, съдържащо обобщение на политическите заключения от докладите за отделните страни и преглед на общите тенденции в области като качество на въздуха, управление на отпадъците и кръгова икономика, качество на водата и опазване на природата и биологичното разнообразие; препоръки за подобрения за всяка една от страните от ЕС.

Прегледът показва, че в областта на управлението на отпадъците предотвратяването на образуването на отпадъци продължава да бъде значително предизвикателство за всички държави членки, като шест от тях не са успели да ограничат депонирането на биоразградими битови отпадъци. Цялостното прилагане на политиката на ЕС за отпадъците до 2020 г. може да доведе до създаването на 400 000 допълнителни работни места.

Въпреки множеството успехи на местно равнище в областта на природата и биологичното разнообразие прилагането на законодателството на ЕС за околната среда трябва да се подобри, както стана ясно от проверката на ЕС за пригодност на директивите за птиците и за местообитанията. В противен случай загубата на биологично разнообразие в ЕС ще продължи, което ще се отрази на способността на екосистемите да задоволяват човешките потребности в бъдеще.

В 23 от 28-те държави членки все още се превишават стандартите за качество на въздуха — общо в повече от 130 града в цяла Европа. Транспортът е основен източник на замърсяване на въздуха. Действията за намаляване на шума в околната среда — втората по значимост причина за влошено здраве, също трябва да се засилят.

В областта на качеството и управлението на водите повечето държави членки изпитват трудности да изпълнят всички изисквания по отношение на събирането и пречистването на градските отпадъчни води, а 13 са изправени пред правни действия от страна на ЕС. Концентрацията на нитрати и нивата на еутрофикация продължават да бъдат сериозен проблем в почти всички държави членки.

Съществуват редица причини, които са общи за няколко държави членки: неефективна координация между административните равнища, недостатъчен капацитет и липса на познания и данни.

Представянето на пакета за прегледа на изпълнението на политиките за околната среда ще бъде последвано от дискусии с всяка една от държавите членки, задействане на партньорски инструмент, чрез който държавите членки да си помагат с експертен опит, и политически разисквания в рамките на Съвета по околна среда.

Контекст

Когато общоприетите правила не се прилагат правилно, Комисията може да предприеме правни действия. За да не се стига до това, Комисията ще използва прегледа на изпълнението на политиките за околната среда, за да помогне на държавите членки по-добре да прилагат политиките и правилата в областта на околната среда.

Прегледът на изпълнението на политиките за околната среда е част от политиката на Комисията за по-добро регулиране, която включва подобряване на изпълнението на действащото законодателство и политики.

За повече информация

Съобщение и приложение: „Преглед на ЕС на изпълнението на политиките за околната среда — общи предизвикателства и обединяване на усилията за постигане на по-добри резултати“

Информационни документи: Доклади за 28-те страни от ЕС

Уебсайт за прегледа на изпълнението на политиките за околната среда

IP/17/197

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar