Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Säkerhetsunionen: Krafttag mot olaglig import av kulturföremål som ska finansiera terrorism

Bryssel den 13 juli 2017

Säkerhetsunionen: Krafttag mot olaglig import av kulturföremål som ska finansiera terrorism

EU-kommissionen föreslog i dag nya regler mot olaglig import och handel med kulturföremål från länder utanför EU, en verksamhet som ofta är kopplad till finansiering av terrorism och annan kriminell verksamhet. Dagens förslag är ett av de sista stegen i kommissionens handlingsplan för att stärka kampen mot finansiering av terrorism. Det ska stoppa den olagliga handeln genom att förbjuda import till EU av kulturföremål som exporterats olagligt från ursprungsländerna. Det kommer bara några dagar efter att G20 Hamburg uppmanade alla länder att ta itu med terrorfinansieringen, även plundring och smuggling av antikviteter.

– Pengar fungerar som syre för terroristorganisationer som Daish, sa vice ordförande Frans Timmermans. Vi vidtar åtgärder för att skära av alla deras finansieringskällor. Detta inkluderar handel med kulturföremål, eftersom terrorister får finansiering genom att plundra arkeologiska platser och genom olaglig försäljning av kulturföremål. Det här förslaget ger tullmyndigheterna rätt verktyg för att se till att EU-marknaden är stängd för sådana varor.

– Den olagliga handeln med kulturföremål är en ytterst allvarlig fråga, säger Pierre Moscovici, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor. Det är en verksamhet som kan göra stor skada på kulturarvet i de länder som har sämst möjligheter att skydda sina intressen. Denna finansieringsmöjlighet kan användas direkt till terroristhandlingar och måste stoppas vid källan. 

– Plundringarna och den olagliga handeln med kulturföremål fråntar invånarna i de berörda länderna en del av deras kulturella identitet och förstör kulturarvet för hela mänskligheten, säger Tibor Navracsics, EU:s kommissionsledamot med ansvar för kulturfrågor. Idag visar kommissionen sin fasta vilja att skydda detta världsarv, och detta kommer vi att demonstrera under Europaåret för kulturarv 2018.

För närvarande gäller förbud i EU mot föremål från Irak och Syrien, men det finns inte någon allmän EU-ram för import av kulturföremål. De nuvarande reglerna kan utnyttjas av skrupelfria exportörer och importörer som kan använda vinsten till att finansiera till exempel terrorism. Då den nationella lagstiftningen på området är ineffektiv och varierar från ett land till ett annat krävs det EU-åtgärder för att säkra en konsekvent hantering av importen av kulturföremål längs alla EU:s yttre gränser. Detta kommer att hjälpa till att hindra att olagliga kulturföremål förs in i EU, något som direkt försvagar de kulturella, historiska och arkeologiska värdena i ursprungslandet

Planerna för de nya åtgärderna ingick först i kommissionens europeiska säkerhetsagenda och dess handlingsplan från 2016 för att stärka kampen mot finansiering av terrorism. I februari 2016 påminde EU:s medlemsländer om att det finns ett akut behov av att intensifiera kampen mot den olagliga handeln med kulturföremål och bad kommissionen att föreslå lagstiftningsåtgärder i denna fråga så snart som möjligt.

De nya reglerna innehåller en rad åtgärder som bör göra det mycket svårare att importera olagliga kulturföremål i framtiden:

- En ny gemensam EU-definition av kulturföremål vid import som täcker en lång rad föremål, bland annat arkeologiska fynd, antika rullar, delar av historiska monument, konstverk, samlingar och antikviteter. De nya reglerna kommer bara att gälla de kulturföremål som har visat sig var utsatta för störst risk, dvs. de som är mer än 250 år gamla vid importtillfället.

- Ett nytt licenssystem för import av arkeologiska föremål, delar av monument och gamla manuskript och böcker. För att man som importör ska kunna föra in sådana föremål i EU måste man först få en licens från de behöriga myndigheterna i EU.

- För andra kategorier av kulturföremål kommer importörerna nu att behöva gå igenom ett strängare certifieringssystem som innebär att de måste lämna in en undertecknad försäkran eller en edsvuren utsaga om att föremålen har exporetarats lagligt från länder utanför EU.

– Tullmyndigheterna kommer också att ha befogenhet att beslagta och kvarhålla varor när det inte kan visas att kulturföremålen i fråga har exporterats lagligt.

Olika kampanjer planeras för att öka medvetenheten hos personer som köper upp kulturföremål, som t.ex. professionella konstimportörer, men också personer som köper kulturföremål i Europa. Parallellt med detta kommer tulltjänstemän och andra brottsbekämpande myndigheter att få utbildning organiserad av medlemsländerna, så att de blir bättre på att känna igen misstänkta sändningar och kan samarbeta mer effektivt för att bekämpa olaglig handel.

EU:s medlemsländer kommer att vara tvungna att se till att effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner införs och används mot dem som inte följer reglerna, i synnerhet personer som kommer med falska utsagor eller lämnar falsk information.

Bakgrund

En räcka brott har begåtts mot vårt gemensamma kulturarv av stridande fraktioner och terroristgrupper i hela världen. Rapporter har den senaste tiden också visat att värdefulla konstverk, skulpturer och arkeologiska kulturföremål har sålts och importerats till EU från vissa länder utanför EU och att vinsten potentiellt använts till att finansiera terrorverksamhet.

När det gäller import och förflyttning av konst och antikviteter tillämpar EU:s medlemsländer vanligen den allmänna tullagstiftningen eller unionens tullkodex. Särskild lagstiftning gäller också för kulturföremål som anländer från Irak och Syrien. Det har under senare år blivit alltmer tydligt att dessa regler inte räcker till för att bekämpa olaglig handel med kulturföremål.

I juli 2017 uppmanade G20 alla länder att ”ta itu med alla alternativa finansieringskällor för terrorism, bland annat… plundring och smuggling av antikviteter”. Även G7 har efterlyst åtgärder mot denna verksamhet i tredjeländer.  

Under 2018 kommer Europaåret för kulturarv att fokusera på vikten av att skydda kulturarvet och en lång rad aktiviteter kommer att äga rum på alla nivåer – EU-nivå, nationell, regional och lokal nivå. Syftet är också att visa fram kulturarvets betydelse och att främja innovativa och engagerande sätt att bevara det för framtida generationer.

Den äkta internationella konst- och antikmarknaden beräknas till 56 miljarder euro i försäljningsvärde under 2016, varav det totala värdet på EU:s marknad uppgick till omkring 19 miljarder euro.

Nästa steg

Förslaget till förordning kommer att nu att läggas fram för Europaparlamentet och rådet. Kommissionen hoppas att det kommer att antas snabbt inom medbeslutandeförfarandet.

Mer information

Frågor och svar om kampen mot olaglig handel med kulturföremål

GD Taxuds webbsida om det nya förslaget om att bekämpa olaglig handel med kulturföremål

Mer information om Europaåret för kulturarv

IP/17/1932

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar