Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Bezpečnostná únia: Opatrenia proti nezákonnému vývozu tovaru kultúrneho charakteru využívaného na financovanie terorizmu

Brusel 13. júl 2017

Bezpečnostná únia: Opatrenia proti nezákonnému vývozu tovaru kultúrneho charakteru využívaného na financovanie terorizmu

Európska komisia dnes predkladá nové pravidlá s cieľom tvrdo zasiahnuť proti nezákonnému dovozu tovaru kultúrneho charakteru z územia mimo EÚ a obchodovaniu s ním, keďže sa tieto činnosti často spájajú s financovaním terorizmu a inými trestnými činnosťami. Dnešný návrh je jedným zo záverečných krokov uvedených v akčnom pláne Komisie na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu. Vďaka návrhu sa zastaví takéto nezákonné obchodovanie tým, že sa do EÚ zakáže dovoz tovaru kultúrneho charakteru, ktorý bol nezákonne vyvezený z krajiny pôvodu. Komisia prichádza s návrhom len niekoľko dní po tom, čo na zasadnutí skupiny G20 v Hamburgu boli krajiny vyzvané na boj proti financovaniu terorizmu vrátane rabovania a pašovania starožitností.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: „Pre teroristické organizácie typu Islamský štát sú peniaze tak potrebné ako vzduch na dýchanie. Týmto návrhom podnikáme kroky, aby sme odrezali všetky zdroje ich financovania. Patrí sem aj obchod s tovarom kultúrneho charakteru, keďže teroristi získavajú finančné prostriedky z rabovania archeologických nálezísk a nezákonného predaja predmetov kultúrnej hodnoty. Týmto návrhom sa colným orgánom poskytujú zodpovedajúce nástroje na zabezpečenie toho, aby trh EÚ bol pre takýto tovar uzavretý.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal: „Nezákonné obchodovanie s tovarom kultúrneho charakteru je problémom, ktorý nám spôsobuje závažné obavy. Takýmto obchodovaním sa totiž môžu napáchať významné škody na kultúrnom dedičstve v krajinách, ktoré si najmenej dokážu chrániť svoje záujmy. Finančné prostriedky z takéhoto zdroja môžu ísť priamo na financovanie teroristických činov, a musí sa teda zastaviť hneď na začiatku.“ 

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics dodal: „Rabovanie a nezákonné obchodovanie s tovarom kultúrneho charakteru oberá občanov postihnutých krajín o časť ich kultúrnej identity a ničí kultúrne dedičstvo ľudstva. Dnes potvrdzujeme, že sa Komisia zaviazala k ochrane tohto celosvetového dedičstva a tento záväzok budeme ďalej prezentovať počas roku 2018, ktorý je Európskym rokom kultúrneho dedičstva.“

V súčasnosti sa v EÚ uplatňujú zákazy týkajúce sa tovaru z Iraku a zo Sýrie, ale neexistuje žiadny všeobecný rámec EÚ pre dovoz tovaru kultúrneho charakteru. Súčasné pravidlá môžu zneužívať bezohľadní vývozcovia a dovozcovia, ktorí môžu použiť zisky na financovanie nezákonných činností ako napr. terorizmu. Existujúce vnútroštátne právne predpisy v tejto oblasti sú rôznorodé a neúčinné, čo znamená, že na zabezpečenie jednotného prístupu k dovozu tovaru kultúrneho charakteru pozdĺž celej vonkajšej hranice EÚ je nevyhnutné opatrenie na úrovni EÚ. Opatrením na úrovni EÚ sa zabráni tomu, aby bol do EÚ privezený nezákonne nadobudnutý tovar kultúrneho charakteru, keďže to priamo poškodzuje kultúrny, historický a archeologický život krajiny, z ktorej tieto predmety pochádzajú.

Zámer prijať nové opatrenia bol po prvýkrát stanovený v Európskom programe v oblasti bezpečnosti, ako aj v akčnom pláne na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu z roku 2016, ktorých autorom je Komisia. Vo februári 2016 členské štáty EÚ pripomenuli, aké je dôležité bezodkladne posilniť boj proti nedovolenému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru a požiadali Komisiu, aby čo najskôr navrhla právne opatrenia v tejto oblasti.

Nové pravidlá obsahujú niekoľko opatrení, vďaka ktorým by sa v budúcnosti mal výrazne sťažiť nedovolený dovoz tovaru kultúrneho charakteru:

nové vymedzenie pojmu „tovar kultúrneho charakteru“ pre EÚ pri dovoze, ktoré sa vzťahuje na širokú paletu predmetov vrátane archeologických nálezov, starovekých zvitkov, pozostatkov historických pamiatok, umeleckých diel, zbierok a starožitností. Nové pravidlá sa budú uplatňovať iba na tovar kultúrneho charakteru, o ktorom sa preukázalo, že je najohrozenejší, a teda aspoň 250 rokov starý v čase dovozu;

– zavedenie nového systému udeľovania licencií na dovoz archeologických predmetov, častí pamiatok a starovekých rukopisov a kníh. Dovozcovia budú musieť získať dovozné licencie od príslušných orgánov v EÚ pred tým, než dovezú takýto tovar do EÚ;

– pri iných kategóriách tovaru kultúrneho charakteru budú musieť dovozcovia prejsť prísnejším systémom certifikácie a ako dôkaz o tom, že tovar bol z tretej krajiny vyvezený zákonným spôsobom, predložiť podpísané čestné vyhlásenie;

– colné orgány budú mať tiež právomoc zhabať a zadržať tovar, ak nie je možné preukázať, že bol predmetný tovar kultúrneho charakteru vyvezený zákonne.

Plánované sú informačné kampane zamerané na kupujúcich tovaru kultúrneho charakteru, ako sú profesionálni dovozcovia na trhu s umením, ale aj kupujúcich takéhoto tovaru v Európe. Zároveň budú členské štáty organizovať školenia pre colníkov a iné orgány presadzovania práva s cieľom zlepšiť ich schopnosť rozpoznať podozrivé zásielky a účinnejšie spolupracovať pri predchádzaní nedovoleného obchodu.

Členské štáty EÚ budú musieť zabezpečiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie pre tých, ktorí nedodržiavajú pravidlá, a to najmä pre každého, kto predloží nepravdivé vyhlásenia alebo poskytne falošné informácie.

Súvislosti

Bojujúce skupiny a teroristické subjekty spáchali po celom svete viaceré trestné činy proti nášmu spoločnému kultúrnemu dedičstvu. V nedávnych správach sa poukázalo na to, že z určitých krajín mimo EÚ sa do EÚ predávajú a dovážajú drahocenné umelecké diela, sochy a archeologické predmety, pričom zisk z takéhoto predaja sa môže využívať na financovanie teroristických činností.

Pokiaľ ide o dovoz a pohyb umeleckých diel a starožitností, členské štáty EÚ v súčasnosti uplatňujú všeobecné právne predpisy v oblasti daní alebo Colný kódex Únie. Osobitné právne predpisy sa uplatňujú aj na tovar kultúrneho charakteru prichádzajúceho z Iraku a zo Sýrie. V posledných rokoch však čoraz jasnejšie vysvitlo, že tieto pravidlá nepostačujú na boj proti nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru.

V júli 2017 skupina G20 vyzvala krajiny, aby „sa zaoberali všetkými alternatívnymi zdrojmi financovania terorizmu vrátane… rabovania a pašovania starožitností“. Skupina G7 podobne vyzvala na prijatie opatrení na riešenie tohto problému v tretích krajinách. 

Na význam ochrany kultúrneho dedičstva sa bude poukazovať v roku 2018, ktorý bude Európskym rokom kultúrneho dedičstva, a to prostredníctvom série podujatí, ktoré sa uskutočnia na všetkých úrovniach: európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej. Cieľom je takisto poukázať na dôležitosť kultúrneho dedičstva a podporovať inovatívne spôsoby na jeho zachovanie pre budúce generácie, do ktorých by bola zapojená aj verejnosť.

Odhaduje sa, že v roku 2016 predstavovali celosvetové tržby z predaja na trhu s autentickými umeleckými predmetmi a starožitnosťami 56 miliárd EUR, z toho celková hodnota na európskom trhu je približne 19 miliárd EUR.

Ďalšie kroky

Návrh nariadenia sa teraz predloží Európskemu parlamentu a Rade EÚ. Komisia pevne verí, že návrh bude v rámci spolurozhodovacieho postupu rýchlo schválený.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede k novému návrhu na boj proti nedovolenému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru

Webová stránka GR TAXUD k novému návrhu na boj proti nedovolenému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru

Viac informácií o Európskom roku kultúrneho dedičstva

IP/17/1932

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar