Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Drošības savienība: pastiprina cīņu pret terorisma finansēšanas nolūkā veiktu kultūras priekšmetu nelikumīgu importu

Briselē, 2017. gada 13. jūlijā

Drošības savienība: pastiprina cīņu pret terorisma finansēšanas nolūkā veiktu kultūras priekšmetu nelikumīgu importu

Eiropas Komisija šodien ierosināja jaunus noteikumus, ar kuriem paredzēts pastiprināt cīņu pret kultūras priekšmetu nelikumīgu ievešanu Eiropas Savienībā no trešām valstīm un tirdzniecību, kas bieži vien saistīta ar terorisma finansēšanu un citām noziedzīgām darbībām. Šodienas priekšlikums iezīmē vienu no noslēgumposma pasākumiem, kuri izklāstīti Komisijas rīcības plānā par pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu. Ar to tiks apturēta šo priekšmetu plūsma, aizliedzot ievest Eiropas Savienībā kultūras priekšmetus, kas nelikumīgi izvesti no to izcelsmes valstīm. Komisija ar šo priekšlikumu iepazīstina tikai dažas dienas pēc tam, kad G20 Hamburgā aicināja valstis risināt ar teroristu finansēšanu saistītās problēmas, tai skaitā senlietu nolaupīšanu un kontrabandu.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: “Nauda tādām teroristu organizācijām kā Da'esh ir kā skābeklis. Mēs vēršamies pret to, neitralizējot visus tās finansējuma avotus. Tas attiecas arī uz kultūras priekšmetu tirdzniecību, jo teroristi iegūst finansējumu no arheoloģisko objektu izlaupīšanas un kultūras priekšmetu nelikumīgas pārdošanas. Līdz ar šo priekšlikumu muitas iestāžu rīcībā nonāks atbilstoši instrumenti, ar kuriem var nodrošināt, ka ES tirgus šādām precēm ir slēgts.”

Ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas lietu komisārs Pjērs Moskovisī teica: “Kultūras priekšmetu nelikumīgā tirdzniecība ir smaga problēma. Šādas darbības var nodarīt ievērojamu kaitējumu to valstu kultūras mantojumam, kuras vismazāk var atļauties nodrošināt savu interešu aizsardzību. Finansējums no šā avota var tieši tikt izmantots teroraktu finansēšanai, tādēļ ir jāizskauž pats avots.” 

Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs teica: “Izlaupīšana un kultūras priekšmetu nelikumīga tirdzniecība attiecīgo valstu pilsoņiem atņem daļu no viņu kultūras identitātes un iznīcina cilvēces kultūras mantojumu. Šodien mēs apliecinām Komisijas apņēmību aizsargāt pasaules mantojumu, ar ko īpaši iepazīstināsim 2018. gadā, kas būs Eiropas Kultūras mantojuma gads.”

Pašlaik ES piemēro aizliegumus precēm no Irākas un Sīrijas, tomēr vispārīgs ES regulējums attiecībā uz kultūras priekšmetu importu vēl nepastāv. Ļaunprātīgas personas, kas darbojas eksporta un importa jomā, pašlaik spēkā esošos noteikumus var apiet tā, ka ar gūto peļņu tiek finansētas nelikumīgas darbības, tostarp terorisms. Tā kā dažādās dalībvalstīs šo jomu regulē atšķirīgs un nepietiekami iedarbīgs regulējums, ir nepieciešami ES mēroga pasākumi, lai gar visām ES ārējām robežām nodrošinātu konsekventu normu īstenošanu attiecībā uz kultūras priekšmetu ievešanu. Tas palīdzēs novērst to, ka nelikumīgi tirgoti kultūras priekšmeti tiek nogādāti Eiropas Savienībā, un tam ir tieša negatīva ietekme uz izcelsmes valstu kultūras, vēstures un arheoloģijas mantojumu.

Plāni par jaunajiem pasākumiem jau tika izklāstīti Komisijas Eiropas drošības programmas un tās 2016. gada rīcības plāna par pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu ietvaros. 2016. gada februārī ES dalībvalstis atgādināja par to, cik svarīgi ir nekavējoties pastiprināt cīņu pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību un aicināja Komisiju pēc iespējas drīz sagatavot priekšlikumu par tiesību akta pieņemšanu šajā jomā.

Jaunajos noteikumos paredzēti vairāki pasākumi, ar kuru palīdzību būs iespējams nodrošināt, ka nelikumīgi ievest kultūras priekšmetus būs daudz grūtāk, nekā tas bijis līdz šim:

- Jauna, visai ES kopīga termina “kultūras priekšmeti” definīcija, kas importa kontekstā attiecas uz plašu priekšmetu klāstu, tostarp arheoloģiskiem atradumiem, seniem tīstokļiem, vēstures pieminekļu paliekām, mākslas darbiem, kolekcijām un citām senlietām. Jaunie noteikumi būs piemērojami vienīgi kultūras priekšmetiem, par kuriem zināms, ka tie pakļauti vislielākajam riskam, proti, priekšmetiem, kas ievešanas laikā ir vismaz 250 gadus veci;

- Jaunas licencēšanas sistēmas ieviešana attiecībā uz arheoloģisku priekšmetu, pieminekļu elementu, kā arī senu manuskriptu un grāmatu importu. Personām, kas veic šādu priekšmetu importu, pirms to nogādāšanas Eiropas Savienībā būs jāiegūst importa licence no kompetentajām iestādēm Eiropas Savienībā;

- Attiecībā uz citām kultūras priekšmetu kategorijām personām, kas veic to importu, būs jāievēro stingrāka sertifikācijas sistēma, kuras ietvaros būs jāiesniedz rakstveida apliecinājums (affidavit) par to, ka priekšmeti likumīgi izvesti no attiecīgās trešās valsts.

- Muitas iestādes būs pilnvarotas arī konfiscēt un aizturēt preces gadījumos, kad netiek sniegti pierādījumi, ka attiecīgie kultūras priekšmeti ir izvesti likumīgi.

Ir paredzēti informēšanas pasākumi kultūras priekšmetu pircējiem – gan mākslas priekšmetu importa nozares profesionāļiem, gan citiem kultūras priekšmetu pircējiem Eiropā. Vienlaikus dalībvalstis rīkos apmācības muitas un citu tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem nolūkā uzlabot viņu prasmi atpazīt aizdomīgus sūtījumus un efektīvāk sadarboties nelikumīgas tirdzniecības novēršanā.

ES dalībvalstīm būs pienākums nodrošināt, ka tiek ieviesti iedarbīgi, samērīgi un preventīvi sodi, kurus uzliek personām, kas neievēro noteikumus, it īpaši tām, kuras sniedz nepatiesu informāciju.

Konteksts

Kaujinieku grupas un teroristu vienības visā pasaulē pastrādā noziegumus pret mūsu kopīgo kultūras mantojumu. Nesenie ziņojumi liecina, ka vērtīgi mākslas darbi, skulptūras un arheoloģiski artefakti tiek pārdoti un ievesti Eiropas Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un šādi gūtā peļņa varētu tikt izmantota teroristu darbības finansēšanai.

Attiecībā uz mākslas priekšmetu un senlietu importu un pārvadājumiem ES dalībvalstis pašlaik piemēro vispārīgos muitas noteikumus – Savienības Muitas kodeksu. Speciālas normas attiecas uz kultūras priekšmetiem, kas ievesti no Irākas un Sīrijas. Pēdējo gadu laikā arvien lielākā mērā kļūst acīmredzams, ka šie noteikumi nav pietiekami, lai cīnītos pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību.

2017. gada jūlijā G20 aicināja valstis “vērsties pret visiem alternatīvajiem terorisma finansēšanas avotiem, tostarp… senlietu nolaupīšanu un kontrabandu”. Līdzīgi tam arī G7 aicināja veikt pasākumus pret šādām darbībām trešās valstīs. 

Tas, cik svarīga ir kultūras mantojuma aizsardzība, tiks uzsvērts 2018. gadā, kas būs Eiropas Kultūras mantojuma gads, ar virkni dažādu pasākumu visas Eiropas, attiecīgās valsts, reģiona un vietējā mērogā. Mērķis ir arī iepazīstināt ar to, cik svarīgs ir kultūras mantojums, un popularizēt inovatīvus un aizraujošus veidus, kā to saglabāt turpmākām paaudzēm.

Pasaules mērogā autentisko mākslas priekšmetu un senlietu tirgus apgrozījums tiek lēsts 56 miljardu eiro apmērā (2016. gadā), no kuriem Eiropas tirgus veido aptuveni 19 miljardus eiro.

Nākamie pasākumi

Priekšlikums par regulas pieņemšanu tiks iesniegts Eiropas Parlamentam un ES Padomei. Komisija pauž cerību, ka regula drīz vien tiks pieņemta koplēmuma procedūrā.

Papildinformācija

Jautājumi un atbildes par jauno priekšlikumu cīņas pastiprināšanai pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību

Jaunais priekšlikums par cīņas pastiprināšanu pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību ir pieejams TAXUD ĢD tīmekļvietnē

Papildinformācija par Eiropas Kultūras mantojuma gadu

IP/17/1932

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar