Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Saugumo sąjunga. Imtasi priemonių siekiant pažaboti neteisėtą kultūros vertybių importą terorizmui finansuoti

Briuselis, 2017 m. liepos 13 d.

Saugumo sąjunga. Imtasi priemonių siekiant pažaboti neteisėtą kultūros vertybių importą terorizmui finansuoti

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kuriomis siekiama pažaboti neteisėtą kultūros vertybių importą bei gabenimą iš ES nepriklausančių šalių, kuris neretai yra susijęs su teroristų finansavimu ir kitomis nusikalstamomis veikomis. Šiandienos pasiūlymas yra vienas iš paskutinių Komisijos kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų plane nurodytų žingsnių. Šiuo projektu, uždraudus neteisėtai iš kilmės šalių eksportuotų kultūros vertybių importą į ES, bus čia pat sustabdytas toks neteisėtas gabenimas. Projektas teikiamas praėjus tik kelioms dienos po Hamburge įvykusio G 20 susitikimo, kuriame šalys paragintos kovoti su teroristų finansavimu, įskaitant antikvarinių vertybių grobstymą ir neteisėtą gabenimą.

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas pažymėjo: „Pinigai yra gyvybiškai svarbūs tokioms teroristinėms organizacijoms, kaip „Da'esh“. Imamės veiksmų, kad atkirstume jas nuo visų rūšių finansavimo šaltinių. Tai taikoma ir prekybai kultūros vertybėmis, nes iš archeologinių vietovių grobstymo ir neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis teroristai gauna pelno. Šiuo pasiūlymu muitinei suteikiama tinkamų priemonių užtikrinti, kad tokios prekės nepatektų į ES rinką.“

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre'as Moscovici nurodė: „Neteisėtas kultūros vertybių gabenimas yra didelį susirūpinimą kelianti problema. Tokia veikla gali padaryti didelę žalą tų šalių, kurios mažiausiai išgali apsaugoti savo interesus, kultūros paveldui. Iš šio finansavimo šaltinio gautos pajamos gali būti tiesiogiai panaudotos teroro aktams finansuoti, todėl turi būti sunaikintos pačios jo ištakos.“ 

Tiboras Navracsicsius, už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys, pareiškė: „Su kultūros vertybių grobstymo ir neteisėto gabenimo problema susidūrusių šalių piliečiai netenka dalies savo kultūrinės tapatybės, be to, tokiais veiksmais naikinamas žmonijos kultūros paveldas. Šiandien parodėme, kad Komisija yra įsipareigojusi apsaugoti šį pasaulio paveldą, ir tai bus galima pamatyti 2018 metais – Europos kultūros paveldo metais.“

Šiuo metu ES taiko draudimą prekėms iš Irako ir Sirijos, bet bendros kultūros vertybių importą reglamentuojančios ES sistemos nėra. Šiuo metu galiojančiomis taisyklėmis gali pasinaudoti skrupulų neturintys eksportuotojai ir importuotojai, kurie gautą pelną gali panaudoti neteisėtai veiklai, pavyzdžiui, terorizmui, finansuoti. Galiojantys nacionaliniai šios srities teisės aktai yra nevienodi ir neveiksmingi, todėl būtina imtis ES lygmens veiksmų, siekiant užtikrinti, kad su kultūros vertybių importu susijusios procedūros būtų atliekamos vienodai bet kuriame ES išorės sienos punkte. Šie veiksmai padės užkirsti kelią neteisėtam kultūros vertybių įvežimui į ES, taigi bus užkardoma veikla, kuri tiesiogiai silpnina kultūrinį, istorinį ir archeologinį kilmės šalies gyvenimą.

Su naujosiomis priemonėmis susiję planai pirmiau buvo išdėstyti Komisijos Europos saugumo darbotvarkėje ir jos 2016 m. Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų plane. 2016 m. vasario mėn. ES valstybės narės priminė, jog svarbu skubiai stiprinti kovą su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, ir paprašė Komisijos kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl šios srities teisėkūros priemonių.

Naujosiose taisyklėse numatyta keletas veiksmų, kuriais turėtų būti užtikrinta, kad neteisėtų kultūros vertybių importas ateityje taptų sudėtingesnis:

– Nustatoma nauja visoje ES bendra importuojamų kultūros vertybių apibrėžtis, kuri apima platų spektrą objektų, įskaitant archeologinius radinius, senovinius ritinius, istorinių monumentų liekanas, meno kūrinius, kolekcijas ir antikvarines vertybes. Naujosios taisyklės bus taikomos tik toms kultūros vertybėms, kurioms, kaip paaiškėjo, gresia didžiausias pavojus, t. y. toms, kurių amžius importo momentu yra bent 250 metų.

– Įdiegiama nauja archeologinių objektų, monumentų dalių ir senovinių rankraščių bei knygų importo licencijų išdavimo sistema. Gauti importo licenciją iš ES kompetentingų valdžios institucijų importuotojai turės prieš šias prekes įveždami į ES.

– Kitų kategorijų kultūros vertybių atveju nuo šiol importuotojams bus taikoma griežtesnė sertifikavimo sistema: siekdami įrodyti, jog prekės iš trečiosios šalies eksportuotos teisėtai, jie turės pateikti pasirašytą pareiškimą arba rašytinį patvirtinimą.

– Muitinėms taip pat bus suteikti įgaliojimai sulaikyti ir laikinai paimti prekes, jei neįrodoma, kad atitinkamos kultūros vertybės eksportuotos teisėtai.

Taip pat numatoma surengti kultūros vertybių supirkėjams, pavyzdžiui, profesionaliems meno rinkos importuotojams, taip pat Europoje esančių kultūros vertybių pirkėjams skirtas informavimo kampanijas. Kartu muitinės pareigūnams ir kitiems teisėsaugos tarnybų pareigūnams valstybės narės organizuos mokymo kursus, kuriais siekiama pagerinti jų gebėjimą atpažinti įtartinus krovinius ir veiksmingiau bendradarbiauti neteisėtos prekybos prevencijos srityje.

ES valstybės narės privalės užtikrinti, kad nesilaikantiems taisyklių, ypač tiems, kurie pateikė melagingus pareiškimus arba melagingą informaciją, būtų nustatytos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos sankcijos.

Pagrindiniai faktai

Kariaujančios grupuotės ir teroristinės organizacijos visame pasaulyje yra įvykdžiusios ne vieną nusikaltimą mūsų bendram kultūros paveldui. Iš pastarojo meto ataskaitų taip pat matyti, kad vertingi meno kūriniai, skulptūros ir archeologiniai artefaktai parduodami ir iš kai kurių ES nepriklausančių šalių importuojami į ES, o gautas pelnas potencialiai naudojamas teroristų veiklai finansuoti.

Šiuo metu ES valstybės narės meno kūrinių ir antikvarinių vertybių importui ir gabenimui taiko bendro pobūdžio muitų teisės aktą – Sąjungos muitinės kodeksą. Iš Irako ir Sirijos įvežamoms kultūros vertybėms taip pat taikomi konkretūs teisės aktai. Pastaraisiais metais tapo vis akivaizdžiau, kad norint kovoti su neteisėtu kultūros vertybių gabenimu šių taisyklių nepakanka.

2017 m. liepos mėn. G 20 paragino šalis spręsti visų alternatyvių terorizmo finansavimo šaltinių problemą, įskaitant antikvarinių vertybių grobstymą ir neteisėtą gabenimą. Analogiškai G 7 paragino trečiosiose šalyse imtis su šia veikla susijusių veiksmų. 

2018 metais, Europos kultūros paveldo metais, siekiant atkreipti dėmesį į kultūros paveldo apsaugos svarbą bus imtasi įvairių Europos, nacionalinio, regionų ir vietos lygmens veiksmų. Be to, siekiama parodyti kultūros paveldo svarbą ir skatinti inovatyviais bei įtraukiais būdais jį išsaugoti ateities kartoms.

2016 m. apytikslė pardavimų vertė pasaulinėje autentiškų meno kūrinių ir antikvarinių vertybių rinkoje prilygo 56 mlrd. EUR, o bendra Europos rinkos vertės dalis sudarė apie 19 mlrd. EUR.

Tolesni veiksmai

Dabar pasiūlymas dėl reglamento bus pateiktas Europos Parlamentui ir ES Tarybai. Komisija tikisi, kad taikant bendro sprendimo priėmimo procedūrą jis bus priimtas greitai.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai apie naująjį pasiūlymą dėl kovos su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis

Mokesčių ir muitų sąjungos GD tinklalapis apie naująjį pasiūlymą dėl kovos su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis

Daugiau informacijos apie Europos kultūros paveldo metus

IP/17/1932

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar