Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Turvallisuusunioni: Uusia keinoja terrorismin rahoittamiseksi harjoitettavaa kulttuuriesineiden laitonta tuontia vastaan

Bryssel 13. heinäkuuta 2017

Turvallisuusunioni: Uusia keinoja terrorismin rahoittamiseksi harjoitettavaa kulttuuriesineiden laitonta tuontia vastaan

Euroopan komissio on tänään esittänyt uusia sääntöjä EU:n ulkopuolelta peräisin olevien kulttuuriesineiden laittoman tuonnin ja kaupan lopettamiseksi. Tällainen toiminta on usein yhteydessä terrorismin ja muun rikollisen toiminnan rahoittamiseen. Tämänpäiväinen ehdotus on viimeisiä vielä toteuttamattomia toimenpiteitä, joita luonnosteltiin komission toimintasuunnitelmassa terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi. Sen tavoitteena on tyrehdyttää laiton kauppa alkuunsa kieltämällä alkuperämaasta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden tuonti EU:n alueelle. Ehdotus esitetään vain muutama päivä sen jälkeen, kun Hampurissa pidetyssä G20-kokouksessa kehotettiin valtioita puuttumaan terrorismin rahoitukseen, joka perustuu muun muassa muinaisjäännösten ryöstämiseen ja salakuljetukseen.

Raha on Daeshin kaltaisten terroristijärjestöjen elinehto”, totesi EU-komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.”Pyrkimyksenämme on katkaista terroristien kaikki rahoituslähteet, joista kulttuuriomaisuuden kauppa on yksi. Terroristit hankkivat rahaa ryöstämällä arkeologisia kohteita ja kauppaamalla kulttuuriesineitä. Tämä ehdotus antaa tulliviranomaisille oikeanlaiset keinot varmistaa, että tällaiset esineet eivät pääse EU:n markkinoille”, Timmermans jatkoi.

Kulttuuriesineiden laiton kauppa on talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaavan komissaarin Pierre Moscovicin mukaan paha ongelma. ”Tällainen kauppa voi vakavasti vahingoittaa kulttuuriperintöä maissa, joilla ei ole varaa suojella etujaan. Tämä rahoituslähde on tukittava alkuunsa, koska siitä saatuja rahoja voidaan käyttää suoraan terroritekojen rahoittamiseen”, Moscovici sanoi. 

Kulttuuriomaisuuden ryöstäminen ja laiton kauppa riistää niiden kohteeksi joutuneiden maiden kansalaisilta osan heidän kulttuuri-identiteetistään ja tuhoaa ihmiskunnan kulttuuriperintöä”, sanoi puolestaan koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics. ”Olemme tänään tehneet selväksi, että komissio on sitoutunut suojelemaan maailman kulttuuriperintöä, jota aiomme esitellä laajasti kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 aikana”, Navracsics totesi.

Tällä hetkellä EU rajoittaa Irakista ja Syyriasta peräisin olevien esineiden tuontia, mutta sillä ei ole kulttuuriesineiden tuontia koskevaa yleistä säädöskehystä. Häikäilemättömät viejät ja tuojat ovat käyttäneet hyväkseen nykyisten sääntöjen aukkoja ja käyttäneet saamiaan voittoja terrorismin ja muun laittoman toiminnan rahoittamiseen. Alan kansalliset säännökset ovat keskenään erilaisia ja tehottomia. Siksi tarvitaan EU:n toimia, joiden avulla varmistetaan, että kulttuuriesineiden tuontiin sovelletaan johdonmukaista linjaa kaikkialla EU:n ulkorajoilla. Tämä auttaa osaltaan estämään kulttuuriesineiden laitonta tuontia, joka vahingoittaa suoraan alkuperämaan kulttuurielämää ja historiallisia ja arkeologisia arvoja.

Komissio hahmotteli tänään esitettyjä uusia toimia ensin Euroopan turvallisuusagendassa ja sen jälkeen vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi. EU:n jäsenvaltiot muistuttivat helmikuussa 2016, että on tärkeää kiireellisesti parantaa kulttuuriomaisuuden laittoman kaupan torjuntaa, ja pyysivät komissiota ehdottamaan asiaa koskevia lainsäädäntötoimenpiteitä mahdollisimman pian.

Uusissa säännöissä mainitaan useita toimia, joiden odotetaan vaikeuttavan kulttuuriesineiden laitonta tuontia huomattavasti:

– Annetaan 'kulttuuriesineille' uusi yhteinen määritelmä, jota sovelletaan tuonnin yhteydessä EU:n laajuisesti. Uusi määritelmä kattaa muun muassa arkeologiset löydöt, muinaiset käsikirjoitukset, historiallisten muistomerkkien jäännökset, taideteokset, kokoelmat ja muinaisesineet. Uusia sääntöjä sovelletaan ainoastaan niihin kulttuuriesineisiin, joiden on osoitettu olevan suurimmassa vaarassa. Tällaisia ovat esineet, jotka ovat tuontihetkellä vähintään 250 vuoden ikäisiä.

– Otetaan käyttöön uusi lupajärjestelmä arkeologisten esineiden, muistomerkkien osien sekä vanhojen käsikirjoitusten ja kirjojen tuontia varten. Tuojan on hankittava lupa EU:n toimivaltaisilta viranomaisilta tällaisten esineiden tuomiseksi EU:n alueelle.

– Muunlaisten kulttuuriesineiden tuonnissa on noudatettava entistä tiukempaa alkuperän vahvistamisjärjestelmää. Tuojan on annettava allekirjoitettu tai valaehtoinen vakuutus, jonka mukaan tavarat on viety kolmannesta maasta laillisesti.

– Tulliviranomaiset saavat valtuudet takavarikoida ja ottaa haltuunsa kulttuuriesineitä, jos ei pystytä osoittamaan, että ne on viety laillisesti alkuperämaasta.

Suunnitteilla on tiedotuskampanjoja, joiden kohderyhmiä ovat muun muassa taidemarkkinoilla toimivat ammattimaiset tuojat ja eurooppalaiset kulttuuriesineiden ostajat. Tullivirkailijoille ja muulle lainvalvontahenkilöstölle järjestetään EU-maissa koulutusta, jotta he oppisivat paremmin tunnistamaan epäilyttävät lähetykset ja tekemään tehokkaammin yhteistyötä laittoman kaupan torjumisessa.

EU:n jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden käytössä on tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia ja että näitä seuraamuksia sovelletaan kaikkiin niihin, jotka rikkovat näitä sääntöjä erityisesti tekemällä vääriä ilmoituksia tai esittämällä väärää tietoa.

Tausta

Sotaa käyvät ryhmittymät ja terroristijärjestöt eri puolilla maailmaa ovat tehneet viime aikoina monia maailman kulttuuriperintöön kohdistuvia rikoksia. Tuoreiden tietojen perusteella joistakin EU:n ulkopuolisista maista myydään tai tuodaan EU:hun arvokkaita taideteoksia, veistoksia ja arkeologista esineistöä. Näin saatuja tuloja käytetään mahdollisesti terroritoiminnan rahoittamiseen.

EU:n jäsenvaltiot soveltavat nykyään taide- ja antiikkiesineiden tuontiin ja liikkumiseen yleistä tullilainsäädäntöä tai unionin tullikoodeksia. Lisäksi Irakista ja Syyriasta peräisin oleviin kulttuuriesineisiin sovelletaan erityislainsäädäntöä. Viime vuosina on kuitenkin käynyt yhä ilmeisemmäksi, että nämä säännöt eivät riitä torjumaan kulttuuriesineiden laitonta kauppaa.

Heinäkuussa 2017 G20-ryhmä kehotti valtioita puuttumaan kaikkiin vaihtoehtoisiin terrorismin rahoituslähteisiin, joista yksi on muinaisjäännösten ryöstäminen ja salakuljetus. Myös G7 on kehottanut puuttumaan tällaiseen toimintaan kolmansissa maissa. 

Kulttuuriperinnön suojaamisen merkitys on keskeisesti esillä kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 ohjelmassa. Teemavuoden aikana järjestetään niin eurooppalaisella, kansallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla erilaisia tapahtumia, joissa korostetaan kulttuuriperinnön merkitystä ja edistetään innovatiivisia ja kiinnostavia tapoja säilyttää se tuleville sukupolville.

Aitojen taide- ja antiikkiesineiden maailmanlaajuisen myynnin kokonaisarvoksi vuonna 2016 arvioidaan 56 miljardia euroa, mistä Euroopan markkinoiden osuus on noin 19 miljardia euroa.

Seuraavat vaiheet

Asetusehdotus toimitetaan Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston käsiteltäväksi. Komissio toivoo, että ehdotus hyväksytään nopeasti yhteispäätösmenettelyllä.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia kulttuuriomaisuuden laittoman kaupan torjuntaa koskevasta uudesta ehdotuksesta

Verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivut kulttuuriomaisuuden laittoman kaupan torjuntaa koskevasta uudesta ehdotuksesta

Tietoa kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta

IP/17/1932

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar