Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikkerhedsunionen: Slår ned på ulovlig import af kulturgoder, der benyttes til finansiering af terrorisme

Bruxelles, den 13. juli 2017

Sikkerhedsunionen: Slår ned på ulovlig import af kulturgoder, der benyttes til finansiering af terrorisme

Europa-Kommissionen har i dag fremsat nye regler til bekæmpelse af ulovlig import af og handel med kulturgoder fra lande uden for EU, som ofte benyttes til finansiering af terrorisme og anden kriminalitet. Dagens forslag markerer et af de sidste skridt, der er redegjort for i Kommissionens handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af finansieringen af terrorisme. Det vil bremse denne trafik ved at forbyde import i EU af kulturgoder, der er eksporteret ulovligt fra deres hjemlande. Det kommer blot få dage efter, at G20-topmødet i Hamburg opfordrede landene til at bekæmpe finansieringen af terrorisme, herunder plyndring og smugling af antikviteter.

Kommissionens førstenæstformand, Frans Timmermans udtaler: "Penge er ilt for terrororganisationer som Daesh. Vi tager skridt til at afskære dem fra deres finansieringskilder. Dette inkluderer handel med kulturgoder, da terrorister henter penge fra plyndringen af arkæologiske udgravninger og ulovligt salg af kulturgoder. Forslaget udstyrer toldmyndighederne med de rette redskaber til at sikre, at EU-markedet er lukket for sådanne goder."

Pierre Moscovici, EU-kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "Den ulovlige handel med kulturgoder er et meget alvorligt problem. Den kan gøre stor skade på kulturarven i de lande, der har dårligst råd til at beskytte deres egne interesser. Denne finansieringsmulighed kan benyttes direkte til finansiering af terrorhandlinger og må lukkes ved kilden." 

Tibor Navracsics, der er kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, udtaler: "Plyndring af og ulovlig handel med kulturgoder fratager borgerne i de ramte lande en del af deres kulturelle identitet og ødelægger kulturarven for alle. I dag viser Kommissionen sin faste vilje til at beskytte denne globale arv, og det vil vi demonstrere endnu tydeligere i det europæiske år for kulturarv i 2018."

På nuværende tidspunkt opererer EU med forbud mod import af varer fra Irak og Syrien, men der findes ingen generelle EU-regler om import af kulturgoder. De nuværende regler kan udnyttes af skrupelløse personer, der benytter overskuddet fra handelen til at finansiere ulovlige aktiviteter såsom terrorisme. Divergerende og ineffektive nationale love på dette område kræver handling fra EU's side for at sikre en ensartet behandling af importen af kulturgoder langs alle EU's ydre grænser. Dette vil bidrage til at forhindre ulovlige kulturgoder i at finde vej til EU, der er en trafik, der medfører en direkte svækkelse af kulturarven og den historiske og arkæologiske arv i de lande, de kommer fra.

Planerne for de nye foranstaltninger blev først fremlagt som en del af Kommissionens europæiske dagsorden om sikkerhed og dens 2016-handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af finansieringen af terrorisme. I februar 2016 erindrede EU-medlemsstaterne om vigtigheden af hurtigt at optrappe kampen mod ulovlig handel med kulturgoder, og de anmodede Kommissionen om hurtigst muligt at fremsætte forslag til lovgivning herom.

De nye regler indeholder en række foranstaltninger, som vil gøre den ulovlige indførsel af kulturgoder langt vanskeligere i fremtiden:

- En ny fælles EU-definition af "kulturgoder" ved import, der dækker en bred vifte af objekter såsom arkæologiske fund, gamle skriftruller, dele af historiske monumenter, kunstværker, samlinger og antikviteter. De nye regler vil kun finde anvendelse på de mest truede kulturgoder, dvs. dem, der var mindst 250 år gamle på importtidspunktet.

- Indførelse af et nyt licenssystem for import af arkæologiske genstande, dele af monumenter og antikke manuskripter og bøger. Importører skal indhente importlicenser hos de kompetente myndigheder i EU, før de indfører sådanne goder i EU.

- For andre kategorier af kulturgoder skal importørerne fremover gennem et strengere certificeringssystem og aflevere en erklæring på tro og love som bevis for, at goderne er blevet lovligt eksporteret fra tredjelandet.

- Toldmyndighederne vil også få beføjelse til at beslaglægge og tilbageholde kulturgoder, når det ikke kan påvises, at de er blevet eksporteret på lovlig vis.

Der er planlagt oplysningskampagner rettet mod købere af kulturgoder, f.eks. professionelle importører, og kunder på det europæiske marked for kulturgoder. Parallelt hermed vil medlemsstaterne gennemføre kurser for toldere og andre retshåndhævende tjenester for at sætte dem bedre i stand til at afsløre suspekte forsendelser og arbejde sammen i kampen mod den ulovlige handel.

Medlemsstaterne vil være forpligtet til at indføre effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner mod dem, der ikke følger reglerne, og især mod alle, der afgiver falske erklæringer eller falske oplysninger.

Baggrund

Stridende parter og terrorceller over hele verden har begået en stribe af forbrydelser mod vores fælles kulturarv. Nye rapporter har også vist, at kostbare kunstværker, skulpturer og arkæologiske fund er blevet solgt og importeret i EU fra bestemte tredjelande, og at indtægterne herfra potentielt kan benyttes til at finansiere terroraktiviteter.

I forbindelse med import og flytning af kunst og antikviteter benytter medlemsstaterne den almindelige toldlovgivning eller EU-toldkodeksen. Der gælder også særlige regler for kulturgoder, der kommer fra Irak og Syrien. De seneste år er det blevet stadig tydeligere, at disse regler ikke er tilstrækkelige til at bekæmpe den ulovlige handel med kulturgoder.

I juli 2017 opfordrede G20 landene til at tackle alle alternative kilder til finansiering af terrorisme, herunder plyndring og smugling af antikviteter. Tilsvarende har G7 eftersøgt en indsats mod disse aktiviteter i tredjelande. 

I 2018 vil der blive sat fokus på betydningen af at beskytte kulturarven som led i det europæiske år for kulturarv, nemlig med en række aktiviteter på alle niveauer, dvs. europæisk, nationalt, regionalt og lokalt. Formålet hermed er også at fremhæve kulturarvens betydning og puste liv i innovative og engagerende metoder til at bevare den for kommende generationer.

Omsætningen på det globale kunst- og antikvitetsmarked androg skønsmæssigt 56 mia. EUR i 2016, heraf omkring 19 mia. EUR for det europæiske markeds vedkommende.

Næste skridt

Forslaget til forordning vil nu blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen håber, at det vedtages hurtigt som led i den fælles beslutningsprocedure.

For flere oplysninger

Spørgsmål og svar om det nye forslag til bekæmpelse af ulovlig handel med kulturgoder.

DG TAXUD's websted om det nye forslag til bekæmpelse af ulovlig handel med kulturgoder.

Flere oplysninger om det europæiske år for kulturarv

IP/17/1932

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar