Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezpečnostní unie: boj s nezákonným dovozem kulturních statků využívaných k financování terorismu

Brusel 13. července 2017

Bezpečnostní unie: boj s nezákonným dovozem kulturních statků využívaných k financování terorismu

Evropská komise dnes představila nová pravidla, která mají zamezit nezákonnému dovozu a obchodování s kulturními statky pocházejícími ze zemí mimo EU, které jsou často spojeny s financováním terorismu a dalšími kriminálními aktivitami. Dnešní návrh je jedním z posledních kroků uvedených v akčním plánu pro zesílení boje proti financování terorismu, který vypracovala Evropská komise. Jeho ambicí je tento obchod zcela znemožnit tím, že dovoz kulturních statků nelegálně vyvezených z jejich domovských zemí do EU bude zakázán. Přichází pouze několik dnů poté, co skupina G20 na summitu v Hamburku vyzvala státy, aby bojovaly proti financování terorismu, k němuž dochází rovněž prodejem uloupených a pašovaných starožitností.

První místopředseda Komise Frans Timmermans uvedl: „Pro teroristické organizace, jako je IS, představují peníze kyslík. Podnikáme kroky, abychom odřízli každý z jejich zdrojů financování. Mezi ně patří i obchod s kulturními statky, jelikož teroristé získávají finance z loupeží archeologických nálezů a z nezákonného prodeje kulturních předmětů. Tento návrh poskytuje celním orgánům správné nástroje, které zajistí, aby se trh EU pro takové zboží uzavřel.“

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, prohlásil: „Nezákonný obchod s kulturními statky představuje vážný problém. Může napáchat velké škody na kulturním dědictví zemí, jejichž schopnost ochraňovat své zájmy je značně oslabena. Takto získané finance mohou být použity přímo k financování teroristických útoků a jejich proud je nutné utnout hned u zdroje.“ 

Evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics uvedl: „Loupení kulturních statků a nelegální obchod s nimi připravuje občany postižených zemí o část jejich kulturní identity a ničí kulturní dědictví lidstva. Dnešním opatřením prokazujeme odhodlání Komise toto celosvětové dědictví chránit. Další akce budou následovat v příštím roce, jenž bude Evropským rokem kulturního dědictví.“

EU v současnosti zakazuje dovoz předmětů z Iráku a Sýrie, neexistuje však žádný obecný rámec EU pro dovoz kulturních statků. Aktuálně platná pravidla mohou být zneužita bezohlednými vývozci a dovozci, kteří mohou příslušné zisky využít k financování nelegálních aktivit, například terorismu. Právní předpisy jednotlivých členských států v této oblasti jsou různorodé a neefektivní. Proto je třeba, aby zasáhla EU a zajistila jednotné zacházení s dovozem kulturních statků překračujících veškeré vnější hranice EU. Napomůže se tak tomu, aby se zabránilo převozu nezákonně získaných kulturních statků do EU, jenž má přímý negativní vliv na kulturní, historické a archeologické aspekty života v zemi jejich původu.

Plány nových opatření Komise prvně formulovala v rámci Evropského programu pro bezpečnost a jeho akčního plánu pro zesílení boje proti financování terorismu z roku 2016. V únoru 2016 členské státy EU poukázaly na důležitost urychleného zesílení boje proti nezákonnému obchodu s kulturními statky a požádaly Komisi, aby co nejdříve předložila legislativní opatření v této oblasti.

Nová pravidla zahrnují řadu opatření, jež by měla zajistit, že v budoucnosti bude dovoz zakázaných kulturních statků podstatně obtížnější:

Nová společná definice „kulturních statků“ uplatňovaná v EU při jejich dovozu. Tato definice zahrnuje širokou škálu předmětů včetně archeologických nálezů, starověkých svitků, zbytků historických památek, uměleckých děl, sbírek a starožitností. Nová pravidla se použijí pouze na kulturní statky, které se projevují jako nejrizikovější, tj. ty, jež jsou v okamžiku dovozu staré nejméně 250 let.

– Zavedení nového systému licencí pro dovoz archeologických předmětů, částí památek a starých rukopisů a knih. Než budou moci uvedené předměty dovézt do EU, budou muset dovozci získat od příslušných orgánů v EU dovozní licenci.

– U ostatních kategorií kulturních statků se budou dovozci muset podrobit důkladnějšímu systému certifikace. Jako důkaz toho, že bylo příslušné zboží legálně vyvezeno z dané třetí země, bude nutné předložit podepsané čestné či přísežné prohlášení.

– Celní orgány budou také mít pravomoc dovážené předměty zabavit, pokud nebude prokázáno, že dotyčné kulturní statky byly vyvezeny legálně.

Plánují se informační kampaně zaměřené na kupující kulturních statků v Evropě, a to na profesionální dovozce umění i soukromé kupující. Členské státy současně zorganizují školení pro celní úředníky a příslušníky dalších donucovacích orgánů, aby byli lépe schopni rozeznávat podezřelé zásilky a efektivněji spolupracovali při prevenci nezákonného obchodu.

Členské státy EU budou mít povinnost zajistit, aby byly zavedeny účinné, přiměřené a odrazující sankce pro ty, kdo pravidla nedodržují, zejména pro každého, kdo předloží nepravdivé prohlášení nebo poskytne nepravdivé informace.

Souvislosti

Znepřátelené frakce a teroristické subjekty po celém světě spáchaly na našem společném kulturním dědictví řadu zločinů. Podle nedávných zpráv dochází také v EU k prodeji a dovozu cenných uměleckých děl, soch a archeologických artefaktů. Tyto předměty pocházejí z některých zemí mimo EU a zisky mohou být využívány k financování teroristických aktivit.

Pokud jde o dovoz a pohyb umění a starožitností, členské státy EU v současnosti uplatňují obecné právní předpisy v oblasti cel nebo celní kodex Unie. Na kulturní statky pocházející z Iráku a Sýrie se vztahují zvláštní právní předpisy. V posledních letech se stále silněji ukazuje, že tato pravidla nejsou pro boj proti nelegálnímu obchodu s kulturními statky dostatečná.

V červenci 2017 vyzvala skupina G20 státy, aby se „zabývaly všemi alternativními zdroji financování terorismu, včetně… zdrojů pocházejících z uloupených a pašovaných starožitností“. Podobně skupina G7 vyzvala k akci proti těmto činnostem ve třetích zemích. 

V roce 2018, jenž bude Evropským rokem kulturního dědictví, bude význam ochrany kulturního dědictví zdůrazněn mnoha událostmi, které se budou konat na všech úrovních: na úrovni evropské a na vnitrostátních, regionálních i místních úrovních. Cílem bude rovněž upozornit na důležitost kulturního dědictví a propagovat inovativní metody, jak je se zapojením veřejnosti zachovat pro budoucí generace.

Objem celosvětového trhu s autentickým uměním a starožitnostmi byl v roce 2016 odhadován na 56 miliard eur; z toho celková hodnota evropského trhu činila přibližně 19 miliard eur.

Další kroky

Návrh nařízení bude nyní předložen Evropskému parlamentu a Radě EU. Komise doufá, že bude v rámci postupu spolurozhodování rychle přijato.

Další informace

Otázky a odpovědi ohledně nového legislativního návrhu pro boj proti nezákonnému obchodu s kulturními statky

Nový legislativní návrh pro boj proti nezákonnému obchodu s kulturními statky: internetové stránky Generálního ředitelství pro daně a celní unii

Více informací o Evropském roce kulturního dědictví

IP/17/1932

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar