Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Framtidens EU-budget: högnivågruppen föreslår enklare tillgång till EU-medel

Bryssel den 11 juli 2017

Idag presenterar den oberoende expertgruppen för sammanhållningspolitiken sin slutrapport om förenklade regler för EU-budgeten efter 2020.

Trots att resultaten av EU:s sammanhållningspolitik är klart positiva har reglernas nuvarande omfattning inte alltid gjort livet lätt för de lokala myndigheter som förvaltar EU-medlen eller för de företag som söker EU-finansiering. En förenkling är därför nödvändig, och EU-kommissionen bör nu undersöka hur man ytterligare kan förenkla tillgången till EU-medel inom budgetramen efter 2020.

Det är det viktigaste budskap som högnivågruppen för förenkling försöker föra in i de diskussioner om framtidens EU-budget som kommissionen inledde den 28 juni med ett särskilt diskussionsunderlag, vilket är det sista dokumentet i en rad av fem diskussionsunderlag som publicerades efter att kommissionen offentliggjorde sin vitbok om EU:s framtid den 1 mars.

– Medborgarna förväntar sig att EU ska göra mer, men EU-budgeten minskar. För att lösa detta problem måste vi få ut så mycket som möjligt av varje euro vi spenderar. Enklare regler är en förutsättning för ändamålsenligare utgifter, säger EU-kommissionären Günther H. Oettinger, med ansvar för budgeten och personalfrågor.

– Färre och enklare regler leder till bättre resultat och färre misstag. Vi måste fokusera på det som är viktigt, dvs. att förbättra livet för människor i hela EU, fortsätter kommissionsledamoten för regionalpolitik Corina Creţu.

– Om vi utnyttjar alla möjligheter till förenkling sparar vi tid och pengar som istället kan användas till att öka den sociala sammanhållningen i EU, säger sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen.

– En förenkling av tillgången till och användningen av medel från EU:s sammanhållningsfond kommer att bidra till att föra medborgarna närmare EU, avslutar högnivågruppens ordförande Siim Kallas.

Gruppen anser att den nuvarande utformningen av reglerna är effektiv, men att de behöver städas upp. Den delade förvaltningen bör behållas för att säkerställa ömsesidigt förtroende och gemensamt ansvar för tillväxt- och sysselsättningsmålen. De enklaste reglerna är få till antalet. Gruppen föreslår därför att regler ska utgå eller begränsas betydligt.

Reglerna för EU:s olika fonder och instrument bör harmoniseras när det gäller statligt stöd, offentlig upphandling och metoderna för kostnadsersättning. På så sätt kan man underlätta synergier och ge stödmottagarna möjlighet att söka olika typer av EU-finansiering för samma projekt. Om samma regler tillämpades för sammanhållningspolitiken som för den europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) skulle småföretagen lättare kunna få tillgång till stöd.

Alla medlemsländer och regioner bör kunna få ännu enklare regler om de uppfyller vissa kriterier: tillförlitliga förvaltnings- och kontrollsystem, betydande nationell samfinansiering för att ge incitament till en sund användning av medlen, införande av viktiga strukturreformer samt fokus på några få prioriterade områden som ger resultat.

Gruppen föreslår att EU-reglerna bör begränsas till de strategiska investeringsprioriteringarna och principerna för utgifterna. EU-medlen kan då tillföras genom medlemsländernas befintliga förvaltningsmekanismer och kommissionens revisioner skulle kunna begränsas. Medlemsländerna och kommissionen kan då komma överens om vilka strukturreformer som ska göras och vilka konkreta resultat som ska berättiga till återbetalningar.

Förenklingen har redan visat sig vara framgångsrik: idag presenterar EU-kommissionär Günther Oettinger tre rapporter om genomförandet av 2016 års budget. En lärdom är att förenklade EU-regler gör det lättare för lokala myndigheter, jordbrukare och företag att utnyttja EU-medel på ett ändamålsenligt och korrekt sätt. I samma anda föreslog kommissionen i september 2016 att reglerna för medlemsländernas och andra stödmottagares mottagande av EU-medel skulle förenklas.

Bakgrund

EU-kommissionen startade högnivågruppen under 2015 för att hitta möjligheter att göra reglerna för sammanhållningspolitiken mindre komplexa, med sikte på halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020, till vilket gruppen har bidragit betydligt, och på de allmänna diskussionerna om budgetramen efter 2020.

Högnivågruppens ordförande Siim Kallas var tidigare vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för administrativa frågor, revision, bedrägeribekämpning och transportpolitik. Utöver sin interna sakkunskap om EU-medel har Siim Kallas tid som Estlands premiärminister och finansminister gett honom ett unikt perspektiv på hur EU:s ekonomiska stöd bäst kan kombineras med reformer på fältet för att främja ekonomisk tillväxt.

Högnivågruppens tolv medlemmar företräder nationella och regionala myndigheter och den privata sektorn. De har alla personlig erfarenhet av att hantera EU-medel, liksom nya idéer om att reformera systemet.

Läs mer

Faktablad – Högnivågruppens viktigaste rekommendationer om förenkling av budgetramen efter 2020

Rapport – Högnivågruppens förslag till beslutsfattarna efter 2020

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

Följ EU-kommissionärerna Günther Oettinger, Corina Creţu och Marianne Thyssen på Twitter

 

 

IP/17/1921

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar