Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De toekomst van de EU-financiën: groep op hoog niveau presenteert voorstellen voor vereenvoudigde toegang tot EU-fondsen

Brussel, 11 juli 2017

Vandaag heeft de groep van onafhankelijke deskundigen op het gebied van cohesiebeleid zijn eindverslag over een vereenvoudigd kader voor de EU-fondsen na 2020 gepresenteerd.

De resultaten van het cohesiebeleid van de EU zijn duidelijk positief maar de huidige hoeveelheid regels bemoeilijkt in sommige gevallen het beheer van de EU-fondsen voor lokale overheden en het aanvragen van EU-financiering voor bedrijven. Vereenvoudigen is dus essentieel en de Europese Commissie moet bekijken hoe zij de toegang tot EU-fondsen verder kan vereenvoudigen in het begrotingskader na 2020.

Dit is de belangrijkste boodschap waarmee de groep op hoog niveau voor vereenvoudiging de discussie over de toekomst van de EU-financiën wil stimuleren. Deze discussie is door de Commissie op 28 juni in gang gezet met haar speciale discussienota, de laatste nota in een reeks van vijf discussiedocumenten die zijn vrijgegeven naar aanleiding van de bekendmaking op 1 maart van het Witboek over de toekomst van Europa van de Commissie.

Commissaris Günther H. Oettinger, bevoegd voor begroting en personeelszaken: "Burgers verwachten dat de EU meer doet maar de EU-begroting neemt af. Om dit dilemma op te lossen, moeten wij elke euro die wij uitgeven optimaal benutten. En met eenvoudigere regels worden middelen beter uitgegeven."

Corina Crețu, commissaris voor Regionaal Beleid, voegde hieraan toe: "Minder regels en simpelere regels betekent betere resultaten en minder fouten. We moeten ons concentreren op wat echt telt: het leven van burgers overal in Europa verbeteren."

Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen zei hierover het volgende: Door de voordelen van vereenvoudiging optimaal te benutten, komt er meer tijd en geld vrij om de sociale convergentie in heel Europa te stimuleren."

Siim Kallas, voorzitter van de groep op hoog niveau: "De vereenvoudiging van de toegang tot en het gebruik van de EU-cohesiefondsen zal ongetwijfeld bijdragen om de burger en de EU dichter bij elkaar te brengen."

Volgens de groep is de huidige opzet van de regels effectief maar moet deze grondig worden vereenvoudigd. Het beheer moet onder gedeeld bestuur blijven om te zorgen voor wederzijds vertrouwen en betrokkenheid bij de gemeenschappelijke doelstellingen inzake groei en banen. Maar de eenvoudigste manier van regelgeven is zorgen voor minder regels; de groep stelt dus voor om bepaalde regels te schrappen of aanzienlijk te beperken.

De regels voor de verschillende EU-fondsen en -instrumenten moeten worden geharmoniseerd met betrekking tot staatssteun, openbare aanbestedingen en methoden voor kostenvergoedingen, zodat makkelijker synergieën kunnen worden bereikt en begunstigden voor eenzelfde project middelen uit verschillende bronnen van EU-financiering kunnen aanvragen. Kleine ondernemingen zouden bijvoorbeeld gemakkelijker toegang hebben tot steun indien in het kader van cohesiebeleid en van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) dezelfde regels zouden gelden.

Er moet een nog eenvoudiger kader beschikbaar zijn voor alle lidstaten en regio's op voorwaarde dat zij aan een aantal criteria voldoen: beschikken over betrouwbare beheers- en toezichtsystemen; voorzien in aanzienlijke medefinanciering op nationaal niveau om een goede besteding van de middelen te stimuleren; in kaart brengen welke belangrijke structurele hervormingen moeten worden doorgevoerd en de nadruk leggen op een beperkt aantal prioriteitsgebieden waarop resultaten kunnen worden geboekt.

De groep op hoog niveau stelt voor dat de EU-regelgeving in dat geval moet worden beperkt tot strategische investeringsprioriteiten en beginselen voor de uitgaven. De EU-financiering zou worden verleend via bestaande nationale administratieve mechanismen en het auditwerk door de Commissie zou beperkt zijn. De lidstaat en de Commissie zouden overeenstemming bereiken over structurele hervormingen die moeten worden doorgevoerd en de concrete output die aanleiding geeft tot vergoedingen.

Het is al aangetoond dat vereenvoudiging werkt: commissaris Oettinger presenteerde vandaag drie verslagen over de uitvoering van de EU-begroting voor 2016. Hieruit is onder andere gebleken dat vereenvoudigde EU-regels het voor lokale overheden, landbouwers en ondernemingen gemakkelijker maken EU-middelen effectief en correct te gebruiken. In dezelfde geest deed de Commissie in september 2016 een voorstel om de regels op grond waarvan de lidstaten en andere begunstigden EU-middelen ontvangen, te vereenvoudigen.

Achtergrond

De Commissie richtte de groep op hoog niveau op in 2015 met als taak mogelijkheden in kaart te brengen om onnodig complexe regels inzake cohesiebeleid te vereenvoudigen met het oog op de tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020, waaraan de groep een belangrijke bijdrage heeft geleverd, en de discussie over het begrotingskader na 2020.

De voorzitter van de groep op hoog niveau, Siim Kallas, is een voormalige vicevoorzitter van de Europese Commissie bevoegd voor administratieve aangelegenheden, audit en fraudebestrijding en vervoer. Naast de deskundigheid die hij intern heeft opgebouwd inzake EU-fondsen hebben zijn functies van premier en minister van Financiën van Estland Siim Kallas een uniek inzicht gegeven in de manier waarop financiële steun van de EU het best kan worden gecombineerd met concrete hervormingen om economische groei te realiseren.

De twaalf leden van de groep op hoog niveau vertegenwoordigen nationale en regionale overheden en de particuliere sector. Zij hebben allemaal ervaring met het beheren van EU-fondsen en hebben nieuwe ideeën om het systeem te hervormen.

Meer informatie

Informatieblad – belangrijkste aanbevelingen van de groep op hoog niveau inzake vereenvoudiging voor het kader na 2020

Verslag – voorstel voor beleidsmakers voor na 2020 door de groep op hoog niveau

Discussienota van de Commissie over de toekomst van de EU-financiën

Volg commissaris Oettinger, commissaris Creţu en commissaris Thyssen op Twitter

 

 

IP/17/1921

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar